در طریق عشق بازی

در طریق عشق بازی رسم تو رسم وفاست

 

در میان این همه راه ، راه تو راه بقاست

 

 

پشت در ایستاده بودی ، ای مسیح ناصری

 

در ضیافت های با تو ، میزبانی ها سزاست

 

بی گدار و بی محابا من شنا آموختم

 

در میان بی وفاییها وفا آموختم

 

در سکوت تو به من چه بی صدا آموختم

 

مهربانی ها چه بی رنگ و ریا آموختم

 

 

 

راه تو راه صلیب و عاشقی ست

 

سازهای تو نوای عاشقی ست

 

در شبانی ها صدای عاشقی ست

 

راه پردرد وجفای عاشقی ست

 

راه پر خط وخطای عاشقی ست

 

میل من با تو برای عاشقی ست

 

حرفهای تو برایم عاشقی ست

 

چون دلیل خلقت من عاشقی ست

 

 

 

عاشقی را تو به من آموختی

 

راه و رسم عشق را آموختی

 

تو به من رسم وفا آموختی

 

تو محبت را به جا آموختی

 

 

 

در محبت نام اول نام توست

 

در محبت گنه م به پای توست

 

بر صلیب عشق جانت را بدی

 

چون محبت، چون محبت نام توست

 

 

 

نام تو نام خدای عاشق است

 

نام تو عجیب و ازعجایب است

 

نام تو عیساست یعنی ناجی ام

 

نام تو من هستم و من باقی ام

 

 

 

نام من از نام تو مشتق شده

 

نام من از اسم تو بی حد شده

 

نام من که بر کف دستان توست

 

نام تو بر زندگیم حک شده

 

زندگیم را تو با خود می بری

 

رو به سوی نور با خود می بری

 

 

 

در میان راه اگر افتان شوم

 

تو مرا بر شانه هایت می بری

 

شانه تو شانه های پدر است

 

در نگاه تونگاه پدر است

 

ای که می پرسی پدر کو ؟ ای پسر!

 

کارهایش که همه از پدر است

 

 

 

او پدر تو را به من هدیه بداد

 

پدر عیسی را به ما هدیه بداد

 

پدر عشقش را به ما هدیه بداد

 

نوبر خود را به ما هدیه بداد

 

پدر از ازل تو را عاشق ببود

 

پسری چون تو، پدر عاشق نبود

 

در وفورعشق بازی هایتان

 

روح قدوس خدا فاعل ببود

 

 

 

روح قدوس تو را من یافتم

 

راز و رمز عشق را من یافتم

 

روح قدوس توجانم تازه کرد

 

تازه من هویتم را یافتم

 

روح قدوس تو روح عاشقی ست

 

روح حکمت روح فرزند خواندگیست

 

روح قوت از پدر نی روح ترس

 

روح تکمیل و برای عاشقی ست

 

 

 

روح تو روح تسلی ووفا

 

روح جاری در کلیساهای ما

 

روح تو در قلب ما ساکن شده

 

روح تو بیعانه ای برای ما

 

 

 

ای تو اول ای تو آخر ای مسیح

 

نام تو مهر دعایم ای مسیح

 

با تو گویم رازهایم ای مسیح

 

در نهان و آشکارا ای مسیح!

 

  • مطالعه 2275 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « وصال آمد ایمان منی عیسی »