همه راهها به خدا ختم میشود؟!

یک جمله بسیار فریبنده و ریاکارانه و حسابشده ای که تقریبا به همه انسانها در هر مملکت و فرهنگی تلقین میکنند این است که " همه راهها به خدا ختم میشود " تا به این وسیله مردم را برای کشاندن به مسیر انحرافی خودشان آماده و ترغیب کنند. البته که درست است که از هر طرف کوه که بالا بروی به قله کوه میرسی ولی موضوع این است که با چه طنابی باید بالا رفت؟

طنابی که با معیارهای آسمانی همخوانی نداشته باشه وسط راه به پایین پرتت میکند. با هر طنابی که نمیشود پایین و بالا رفت. طناب استاندارد طنابی ست که امتحانش را پس داده باشد.

بعبارتی طنابی ست که شخصی بنام عیسی مسیح با آن از آسمان پایین آمده و دوباره به آسمان بالا رفته است. و این افتخار بزرگی است که طناب مسیح هیچوقت برای هیچ کس وسط راه پاره نشد بلکه او گفت من به بندهای محبت ازلی ترا جذب میکنم و طناب محبت خدا پاره شدنی نیست.

 

اگر روزی آدم و حوا بر اثر وسوسه شیطان با طناب غیر استانداردش به زمین افتادند . پیام صلیب این است که امروز با طناب مناسب و امنحان شده محبت الهی میشود دوباره بالا آمد. چنانکه مریم مجدلیه به تباهی کشانده شده و سولس قاتل و متی باجگیر و بارتیمائوس کور و ایلعاذر مرده و تومای شکاک و پطرس انکار کننده و جذامیان درد مند از دره جذامشان صحیح و سالم بالا آمدند .

 • مطالعه 2516 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131