پایانی خوش

اينها را به شما گفتم تا در من آرامش داشته باشيد. در دنيا برای شما زحمت خواهد بود؛ امّا دل قوی داريد، زيرا من بر دنيا غالب آمده‌ام.
یوحنا باب 16 آیه 33

 

گاه به نظر می رسد که اخبار بد، حرف آخر را می زنند. به زندگی مسیح توجه کنید: دوستانش ترکش کردند، یهودا به او خیانت کرد، مردم تمسخرش کردند، سربازان او را مصلوب کردند و سپس جسدش را در قبر گذاشتند. تا آن که در روز سوم او برخاست. از آن روز سوم به بعد، هر خبر بدی که در زندگی خود بشنویم، نمی تواند ما را... از مسیح جدا سازد. چون داستان این دنیا، داستانی است بر اساس اخبار خوب و بد، اما آخر همه آنها بخاطر زنده بودن مسیح پایانی خوش برای ما خواهند داشت.

 • مطالعه 2295 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131