وضعیت قرمز!

ای حبیبان هر روح راقبول مکنید بلکه روح هارا بیازمائید که از خدا هستند یا نه. زیرا که انبیای کَذّبۀ بسیار به جهان بیرون رفته اند! به این روح خدا را می شناسیم: هر روحی که ...اول یوحنا 4 : 1 - 6 "روح ها را بیازمائید" زیرا انبیای بسیاری که دروغین اند خروج کرده اند! عبارت دستوری "بیازمائید" بسیار هشدار دهنده و آموزنده است در اینجا خداوند بما اختیار می دهد که روح ها را امتحان کنیم و بشرط قبولی، آنها را بپذیریم! دلیل خداوند این است که:

 

مومن مسیحی از مسیر درست به کژ راهۀ گمراهی نیفتاده و سرگردان نشود! در طولتاریخ، چه در عهد قدیم و چه جدید و امروزین، اینگونه انبیاء به وفور وجود داشته اند! و امروز نیز همان روال ادامه دارد! بخصوص پایان جهان نزدیک است و در ایام آخر، ضد مسیح ظهور می کند و از هم اکنون در جهان است! در کلام خداهمچنین از معلمان دروغین سخن رفته که می آیند و با سخنان دلفریب ما را منحرف می کنند! همچنانکه، زرگر برای تشخیص طلّای خالص از نوع بدل و ناخالص، با سنگ محک، سره را از ناسره باز می شناسد در اینجا خداوند، محک را، روح گرامی خود قرار داده و هشدار می دهد "بیازمائید" ! و این از برکاتی است که خداوند بما عطا کرده، تا مثل مار هشیار و مانند کبوتر معصوم باشیم!

 

ساده لوحی و ساده انگاری جایز نیست، ممکن است تأکید و اصرار خداوند، ما را بر آن دارد که با نیشخندی از سر دانائی با سهل انگاری از این مهم بگذریم و وقتی به آموزه های این انبیای دروغین برخورد می کنیم بی اعتنا به بیدارباش ها، خود را افلاطونی بدانیم که از سرشاری دانش، به قورباغه ای نحیف، خیره می نگرد! اما تدقیق معانی و نگرش موشکافانۀ کلام خدا ایمان فرد مسیحی را بیمه می کند!
بی شک بهنگام سفر به تابلو راهنمای جاده توجه کرده ایم، بعضی از این تابلو ها در اثر باد های مهیب و دستکاری آدم های بی مسئولیت، کج شده و تغییر جهت داده اند! تعلیم غلط حکم تابلو راهنما است، که اگر بجهت دیگری متمایل شود، سالک حقیقت را از جستجو خسته می کند و باعث می شود که رهرو طریقت بمقصد نرسد! حال اگر نگهبانی برای این تابلو گمارده شود و جهت ها را اندازه گرفته و مواظبت کند، تابلو در همه حال جهت ثابتی را نشان می دهد و در طوفانها و کوران حوادث تغییّر نمی کند!( دوم تیموتائوس 2 : 2 ).

در عهد عتیق کلام خدا می گوید: پیامبران دروغین قوم مرا گمراه کرده اند زیرا منافق اند. طریق آنها به حفره های لغزنده ای ختم می شود که اگر کسی در آن بیفتد، با لا آمدنش ممکن نیست.( ارمیا 23 : 9 - 40 ). و حزقیال نبی تعلیم این پیامبران را به دیواری گلی تشبیه می کند که بظاهر رنگ شده اما از پای بست ویران است که به آن تکیه نتوان زد! ( حزقیال 13 : 12 ). و خداوند عیسای مسیح زنهار می دهد که از پیامبران دروغین بپرهیزید! هر در ختی را از میوه اش می توان شناخت لهذا از میوه های ایشان، ایشان را خواهید شناخت! ( انجیل متی 7 : 15 , 16 )! حال که خداوند سر نخ های اساسی را برای شناخت این پیامبران بما داده، شایسته است به مرور دوبارۀ نامۀ یوحنای رسول فصل چهار و آیه های 1 تا آخر 6 نظر دقیقی بیاندازیم: "ای حبیبان هر روح را قبول مکنید بلکه روح ها را بیازمائید که از خدا هستند یا نه. زیرا که انبیای کذّبۀ بسیار به جهان بیرون رفته اند، به این روح خدا را می شناسیم: هر روح که عیسی مسیح مجسم شده را اقرار نماید از خداست، و هر روحی که عیسی مسیح مجسم شده را انکار کند، از خدا نیست و این است روح دجّال که شنیده اید که او می آید و الاّن هم در جهان است. ای فرزندان شما از خدا هستید و بر ایشان غلبه یافته اید زیرا او که درشماست، بزرگتر است از آنکه در جهان است. ایشان از این دنیا هستند از این جهت سخنان دنیوی می گویند و دنیا ایشان را می شنود، و آنکه از خدا نیست ما را نمی شنود. روح حقّ و روح ظلالت را از این تمییز می دهیم!! اکنون بهتر است شواهد را از کلام خدا استخراج کنیم!

پولس رسول می نویسد: پس همین فکر در شما باشد که در مسیح عیسی نیز بود. که چون صورت خدا بود، با خدا برابر بودن را غنیمت نشمرد! ( فیلیپیان 2 : 5 ؛ 6 ). عزیزان و ای حبیبان! اگر روح خدادر ماست به آیاتی که پولس اشاره می کند باید اقرار کنیم در غیر اینصورت نجات ما کامل نیست یعنی اصولاً نجات نیافته ایم اگر در پندار و آموزه ها، عیسی را انسانی معمولی بیانگاریم یا مقام او را در حد انسان یا پیامبری فرو آوریم نجات میسر نیست! در ضمن خیلی از قهرمانان خود را فدای ملتها و مردم خود کرده اند! بنابر این به صلیب مردن شرط لازم است ولی کافی نیست بسیاری قبل و بعد و حتی همراه مسیح بصلیب کشیده شده اند و بی آنکه آنها را انکار کنیم باید پذیرفت که کار آنها کفایت نمی کند! اما مسیح بر صلیب بیگناه جان می سپارد و روز سوم زنده می شود و سپس به عالم با لا صعود می کند تا برای نجات یافتگان خانه ای مهیا کند. ( انجیل یوحنا 14 : 2 ). و اگر مرگ و رستاخیر و عروج اوبه آسمان رخ نداده باشد کلام خدا می گوید که: نه تنها ما نجات نیافته ایم بلکه جزء تیره روزان خواهیم بود!!

بسیاری از مکتب های فکری جهان عیسای مسیح را پیامبری بحساب می آورند که فقط توانست برای معاصرین خود موثر باشد، نصایح او به مردم زمان خود کارگر نیفتاد و ماموریت ناتمام او را شخص دیگری تمام کرد! پولس رسول در رسالۀ قرنتیان می نویسد: "اما هرگاه مسیح برنخاسته است ایمان شما باطل است و شما تا کنون در گناه خود هستید و اگر فقط در این جهان در مسیح امیدوارباشیم از جمیع مردم بدبختریم!" ( اول قرنتیان 15 : 17 ؛ 19 ). تعبیر آیه 19 اینست که اگر مسیح فقط برای سعادت این دنیا آمده باشد ما از همۀ بیچارگان سیه روز تریم، بسخن دیگر نقد این دنیا را از دست داده ایم و به نسیۀ معاد و ملکوت چسبیده ایم. بقولی: "دست از پا درازتر خسرالدنیا والآخره شده ایم." اما ما روح این دنیا را نداریم و روحی که در ماست بدرستی کلام خدا، صحه می گذارد. در نتیجه، نگونبخت نیستیم بلکه از قبیلۀ خوشبختان و پیروزمندان که بر شریر غلبه کرده ایم! و خوشا بحال ما، که هم از نعمات این دنیا بهره می بریم و هم از برکات دنیای آینده متنعم خواهیم شد، بطوریکه در تنگی و ادبار و لحظاتی که در وادی های موت گام می گذاریم، از چیزی نخواهیم ترسید زیرا او با ماست و در خانۀ خداوند تابدالآباد ساکن خواهیم شد زیرا هم ارث با مسیح هستیم، و وعدۀ ملکوت و حاکمیت سماوی او بما آرامش و تسلی می دهد. ( انجیل لوقا 12 : 29 - 34 ). پس روحی که در ماست از روح دنیاپرستی بزرگتر و پر نفوذ تر است و اگر روح محبت در ما باشد بر نفرت چیره می شود همچنانکه نور بر ظلمت نفوذ می کند و تاریکی را با نیرو می شکافد، روح ما نیز به همینگونه عمل می کند زیرا از روح فرمانروای این دنیا بزرگتر و روشن تر است!

برعکس، روح دجّال روح تیرگی و وابستگی های مادی است، یعنی روح دروغ و سیاست بازی و متحدالشکل کردن افکار و زبانهاست! (پیدایش 11 : 1 - 9 ). اما روح خدا روح تنوع و تکثر و آزادی از قید و بند ها و ارزش های مادی است! (اعمال رسولان 10 : 28 ؛ 29 ). باید روح ها را آزمود! و روح انبیا مؤید روح انبیاست! و ما روح راستی را یافته ایم نه روح تقیّه و تزویر و پنهانکاری ( دوم قرنتیان 4 : 2 ). باید اضافه کرد: انبیای دروغین و آموزگاران بدسگال همواره بوده اند، چه زمان ایلیا و چه در زمان نحمیا و چه در زمان مسیح و چه امروز! بیاد دارم، زمان جنگ وقتی بمب افکن های دشمن، به شهر ها حمله می کردند آژیر خطر با صدای مداوم و ممتدی بصدا در می آمد و هشدار می داد که: وضعیت قرمز است و مردم را برفتن به پناگاه دعوت می کرد، امروز نیر برخی معلمین، با خبرنامه و رسانه ها، مردم را با تبلیغات بمباران می کنند! شاهد از راه رسید. چندی پیش در فرودگاه اعلامیه ای بدستم دادند، آنرا به دقت خواندم نوشته بود:" چون آدم و حوا از فرمان خدا تخطی کردند، مکان خود را در خُلد برین و بهشت ابدی از دست دادند! حال هرکس به عیسی ایمان بیاورد، خداوند جبران مافات می کند و او را صاحب مکانی جاوید بر زمین می سازد و آن "بهشتی" که پدر و مادر ما از دست دادند دوباره حاصل خواهد شد! چه تصور کودکانه ای! انگار این همه بمب اتمی، میکربی و هیدروژنی و موشک های هوشمند، اسباب بازی و سرگرمی شیطان اند و هیچگاه شریر و فرمانروایان دیوانۀ قدرت، آن را بکار نمی برند و زمین آنقدر جایگاه امنی است، که هیچگاه جِرمی از اجرام سماوی به آن برخورد نکرده و آنرا متلاشی نخواهد کرد!

اینجانب از نوشتن باز می ایستم و بیشتر از این قلمفرسائی نمی کنم و قضاوت در بارۀ آیندۀ زمین را بکلام خدا و بشما برادر و خواهر مومنم واگذار می کنم: " پس هر گاه کسی به شما گوید: اینک مسیح در اینجاست یا اینک در آنجا، باور مکنید زانرو که مسیحیان دروغ و انبیای کَذَبَه ظاهر شده، آیات و معجزات از ایشان صادر خواهد شد، بقسمی که اگر ممکن بودی برگزیدگان را هم گمراه نمودندی، لیکن شما بر حذر باشید! اینک از همۀ امور شما را خبر دادم و در آن روزها بعد از آن مصیبت*، خورشید تاریک گردد و ماه نور خود را بازگیرد، و ستارگان از آسمان فرو ریزند و قوای فلک متزلزل خواهد گشت آسمان و زمین زایل می شود لیکن کلام من هرگز زایل نشود! ( انجیل مرقس 13 : 21 - 25 ؛31 ).و ایضاً پولس رسول با الهام از مزامیر می نویسد " تو ای خداوند در ابتدا زمین را بنا کردی و افلاک مصنوع دستهای توست. آنها فانی؛ لکن تو باقی هستی و جمیع آنها چون جامعه مندرس خواهد شد و مثل ردا آنها را درهم خواهی پیچید و تغییر خواهند یافت لکن تو همان هستی و سالهای تو تمام نخواهد شد" ( عبرانیان 1 : 10 - 13 منبع : مزمور 102 : 25 - 27 ).

دوستان و ای حبیبان! باور نمی کنم، کسانی که خود را مسیحی حقیقی می دانند، روز روشن انجیل را تحریف کرده باشند! همیشه می گفتم که ما، با "شاهدان یَهوه" فقط در "تثلیث اقدس" و تلقی آنها از روح القدس اختلاف نظر داریم در حالیکه آنها حاکمیت آسمانی خداوند و الوهیت کامل عیسای مسیح را هم زیر سوال می برند، بی سبب نیست که پدران کلیسا برای خود چهارچوب های قرص و محکمی نوشتند و بر مواضع اعتقادی در اصول پافشاری کرده و ایستاده اند! ای حبیبان روح ها را بیازمائید! آژیر خطر بصدا در آمده! روزهای آخر با علائم هشدار دهنده از هم اکنون ظاهر شده و ما در وضعیت قرمز بسر می بریم. ای خداوند ما بیا!
آمین................................................................................. پانوشته ها * دانیال 9 : 27 و اشعیا 13 : 10 و 13.

 • مطالعه 2169 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131