همبستگی کریسمس

شیطان و کارکنان خط تولید او هرروزه میلیونها گناه را ابداع می نمایند. او همۀ آنها را جمع آوری کرده و بسته بندی می کند تا با پست هوایی به آسمان نزد خدا بفرستد. او آنها را نزد خدا پخش کرده و می خندد و قهقه می زند. بعضی از مردم در قالب این خط تولید شب و روز درکار هستند.

بعضی ها هم اینکار را کنار گذاشته و فقط گاهی اوقات به آنجا سر می زنند. هر دقیقه کار در این خط، بخاطر انبار گناه پیش روی خدا، باعث قهقهۀ شیطان به او می شود. این ذات گناه است، چون که از نور، زیبایی، پاکی و جلال خدا انزجار دارد. چیزی او را بیشتر از این خوشحال نمی کند، وقتی مخلوق به خالق خود بی اعتماد کرده و از او نااطاعتی می کند.


بنابراین کریستمس، خبر خوش برای انسان و خداست. " این سخن کاملاً درست است و قابل قبول که مسیح عیسی به جهان آمد تا گناهکاران را نجات دهد." ( اول تیموتائوس 1 : 15 ). این خبر خوب برای ماست. " پسر انسان ظاهر شد تا اعمال شیطان را نابود سازد." ( اول یوحنا 3 : 8 ). این خبر خوش است برای خدا.
کریستمس خبر خوش است برای خدا، چون عیسی آمده است تا خط تولید کارخانۀ شیطان را به اعتصاب وادار کند. عیسی وارد کارخانه شده و دعوت به یک همبستگی از وفاداران و ایمانداران نمود و با یک خروجی عظیم از آنجا بیرون آمد. کریستمس دعوت به اعتصاب کارکنان کارخانۀ گناه است. هیچ مذاکره ای با مدیران برقرار نخواهد شد. هیچ معامله ای انجام نخواهد شد. یک مخالفت مصمّم و بدون کنار آمدن، دربرابر محصول (پسر انسان ظاهر شد تا اعمال شیطان را نابود سازد). دعوت به همبستگی کریستمس هواپیماهای پست هوایی را نشانه گرفته تا آنها را یکی پس از دیگری به زمین بزند. از زور و خشونت استفاده نمی کند، بلکه با یک جانسپاری خالصانه به حقیقت، وضعیت نابود کنندۀ حیات در صنعت (کارخانۀ) شیطان آشکار می شود. همبستگی کریستمس ادامه خواهد داشت تا بسته شدن کامل کارخانه (پسر انسان ظاهر شد تا اعمال شیطان را نابود سازد). 
وقتی گناه کاملاً نابود شد، نام خدا کاملاً مبرا خواهد شد. اگر می خواهید در این کریستمس به خدا هدیه ای دهید، از خط تولید این کارخانه بیرون روید و دیگر هرگز به آن برنگردید. برای خود در صف کارکنان اعتصاب برای محبّت جابگیر. به این همبستگی در کریستمس ملحق شوید تا نام عظیم خدا بلند کرده شود تا او در جلال خود عدالت را برافرازد (پسر انسان در کریستمس ظاهر شد تا اعمال شیطان را نابود سازد).
در همبستگی برای عیسی،

 

 


مترجم: آرش

 www.desiringgod.org

 • مطالعه 2206 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131