قدرت دعا

یکی از سری داستانهای «ارما بامبک» مورد علاقۀ یهود، درمورد مادربزرگی است که یک روز به اتفاق نوه اش به ساحلی می روند. او کلاه آفتابگیری را روی سر نوه اش می گذارد تا با سطل و بیل کوچکش با شنها بازی کند و خود می رود تا در زیر سایۀ چتر، چرتی بزند.

ناگهان موج بزرگی از دریا آمده و پسر کوچک را به دریا می برد. مادربزرگ از خواب پریده و پریشان می شود. سریعاً زانو زده و دعا می کند: " خدایا قول می دهم، اگر نوه ام را نجات دهی، همه چیز را جبران کنم، به هر انجمنی که تو می خواهی بروم، داوطلبانه در بیمارستان کار کنم، دست نیازمندان را بگیرم و بالاخره هرکاری که تو را خوشحال کند، را انجام دهم."
ناگهان موج عظیمی دیگری از دریا آمده و پسر بچۀ کوچک را از دریا به ساحل در جلوی پاهایش پرت می کند. او از رنگ گونه های بچه و درخشش چشمش متوجه می شود که او هنوز زنده است.
بهرحال وقتی مادربزرگ می ایستد، بنظر خوشحال نمی آید، دستش را دور کمرش می گذارد و به آسمان نگاه کرده و سریحاً می گوید:" می دونی که اون کلاه داشت! "
اگرچه ممکن است وقتی درمورد چیزی دعا می کنیم، آنرا بدست نیاوریم، امّا کتاب مقدس تعلیمات اساسی درمورد قدرت دعا دارد. دعا حقیقتاً تأثیرگذار است. همانطوریکه یعقوب می گوید: " دعای مرد عادل درعمل، قوّت بسیار دارد." ( یعقوب 5 : 16 ).
این قوّت را می توانیم، هرچند وقت یکبار در کتاب مقدس، بینیم. خادم ابراهیم دعا کرد و ربکا (رفقه) پدیدار شد. حنا دعا کرد و سموئیل متولد شد. اشعیا و حزقیال دعا کردند و 185000 آشوری کشته شدند. بعد از سه سال خشکسالی، ایلیّا دعا کرد و باران آمد. کلیسا در اورشلیم دعا کرد و پطرس از زندان، رهایی یافت. اینها تنها تعداد اندکی از نمونه های جواب دعا، در کتاب مقدس می باشند.
این جوابها در زندگی ما نیز اتفاق افتاده و ما شاهد آنها هستیم. همیشه آنچیزی را که در دعا می خواهیم، بدست نمی آوریم (حتی پولس رسول نیز بدست نیاورد!)، امّا جواب خدا برای دعاهایمان: برای شفای مریض، حفاظت در شرایط دشوار، حکمت برای تصمیم درست و سایر احتیاجها را دیده ایم. 
" این است آن دلیری که نزد وی داریم که هرچه برحسب ارادۀ او سؤال نماییم، ما را می شنود." ( اول یوحنا 5 : 14 ). 
جلال بر نام خدا، پدر آسمانی ای که تمایلش به شنیدن ما و توجه به ماست تا دعاهای ما را پاسخ دهد. همۀ ما بیشتر از هر چیزی در زندگی نیازمندیم تا بارهای گران زندگی را نزد او برده و به او بگوئیم که چه می خواهیم. پیشنهاد می کنم که همین امروز وقتی را بگذاریم تا از او بخاطر همۀ این سالها که دعاهای ما را شنیده و به آنها پاسخ داده است، تشکر کنیم.

 

 

ترجمه: آرش

 • مطالعه 2005 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131