چر ا خدا خود را پنهان می کند؟

این سوال که "چرا خدا خودش را پنهان می کند؟" نه تنها از جانب بی خدایان یا لا ادریان (که معتقدند انسان نمی تواند حقیقت را بشناسد) که در پی ترویج شک به وجود خدا هستند بارها پرسیده شده، بلکه همچنین از طرف ایمانداران که در پی تجربه کردن شخصی خدا هستند. به همین خاطر این به سوالهای مربوطه برمی گردد.

 

شکاکان ممکن است این سوال را مطرح کنند، "آیا خدایی وجود دارد؟" یا "اگر خدایی هست، چگونه ما می توانیم این را بفهمیم، و چرا او خود را واضح تر آشکار نمی کند؟" شکاک مشتاق ممکن است بپرسد، "آیا خدا کنترل عالم را در دست دارد؟" و "آیا خدا زندگی من و مشکلات آن را در نظر دارد؟" در زمان سختی ها خیلی ها تعجب می کنند که آیا خدایی هست و آیا او مواظب اوضاع هست. و در آخر شکاکان، جستجو کنندگان، و همینطور پیروان ممکن است بپرسند، "چطور می توانم خدا را بشناسم؟"

یک دید کتاب مقدسی از پنهان بودن خدا ما را به این تشویق می کند که خیلی دلواپس نشویم. خداوند در حقیقت، خودش را آشکار می کند اما شاید نه به آن طریقی که ما درخواست می کنیم. از طرفی همانا خدا مخفی از دیدگان است چون که او روح است و نمی تواند از نظر فیزیکی دیده شود (یوحنا 24:4). درخواست کنندگان دیدن حتمی مدرک عینی (فیزیکی) از خدا، ما را در همین مرحله رها می کنند، و شاید این را جا می گذارند، برای اینکه یک نقصان لازم برای ایمان است. و شاید خدا عمدا خود را مخفی می کند تا به قلبهای مردم خود را آشکار کند، نزدیک شدن او به کسانی که ایمان دارند، در همین حال دور شدن از کسانی که از او روی برمی گردانند (تثنیه 17:31؛ اشعیا 2:59).

در همین حال کتاب مقدس ما را با این وعده تشویق می کند که اگر ما روی خدا را با ایمان و تمامی دل بطلبیم، او را خواهیم یافت (ارمیا 13:29). در مواقعی که خدا پنهان به نظر می رسد، هنوز قابل شناخت هست، بنابراین می توانیم از او درخواست کنیم که خود را به ما نشان دهد (امثال 17:8؛ ارمیا 13:29؛ متی 7:7-8).

شاید بهتر باشد که به جستجوی دانستن راههایی که خدا برای آشکار کردن خود انتخاب می کند بپردازیم:
اولا، خدا خود را در کلامش ظاهر ساخته است (خروج 14:3؛ عبرانیان 1:1؛ لوقا 27:24).
دوما، خدا قطعا خودش را در پسرش، عیسی مسیح، ظاهر ساخته است (یوحنا 1:1 ،14؛ 8:14-9؛ کولسیان 9:2؛ عبرانیان 1:1-3).
سوما، خدا خود و قدرتش را بوسیله مخلوقات آشکار ساخته است (امثال 1:19-2؛ رومیان 20:1).
چهارما، خدا خود را بوسیله قدرت و مسکن گزیدن روح القدس ظاهر می سازد (یوحنا 16:14-17؛ اول یوحنا 6:5-12).
و سرانجام، خدا بوسیله شاهدان ایماندارخود، خود را ظاهر می سازد (اعمال 8:1؛ 1:2-4؛ اول یوحنا 1:1-4).

 • مطالعه 1590 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131