فریاد قلب کسی که با خدا راه می رود

فریاد قلب کسی که با خدا راه می رود

پیغام مزامیر داود


مزامیر داود یکی از پر خواننده ترین کتابهای کتاب مقدس است. میلیاردها مسیحی در طی تاریخ برای پرستش روزانه خود از این مزامیر استفاده کرده اند.

اگرچه زبور به داود ربط داده شده ولی همه مزامیر را داود ننوشته است. 73 مزمور را داود، 12 مزمور را آساف، 11 مزمور را بنی قورح، دو مزمور را سلیمان(72و127) و 1 مزمور را موسی(90) نوشته و یک مزمور به ایتان نسبت داده شده است. ضمناً 50 مزمور نیز وجود دارند که نام نویسنده آنها ذکر نشده است.
مزامیر داود دعاهای قلبی است که با خدا روراست است. با توجه به اینکه زندگی یک مسیحی یعنی داشتن رابطه شخصی با خداوند و رابطه محبتانه با دیگران، امروز می خواهم روی قسمت رابطه شخصی با خداوند با یکدیگر متمرکز شویم.
رابطه شخصی ما با خداوند بسیار مهم است. در حقیقت تمام زندگی ما از آن نشأت می گیرد، شخصیت و عادتهای ما در رابطه ما با خدا شکل می گیرد. ضعف ما تبدیل به قوت می شود. غم ما تبدیل به شادی می شود. افسردگی به امید تبدیل می شود. بیماری به شفا و سردرگمی به مکاشفه ختم می شود.

داود در مزامیر خود وجود خدا را لمس می کند و برای او اعتقاد به اینکه خدایی نیست، حماقت است. شخصی در کنار ساحل دریا در حال دعای روزانه اش بود و وقتی دعایش تمام شد، متوجه شد چند قدم آن طرف تر کس دیگری در حال ماهیگیری است. پس با او شروع به صحبت در باره پیغام انجیل کرد و آن شخص به او پاسخ داد که خدایی وجود ندارد. این شخص خیلی متعجب به او پاسخ داد: عجیب است که شما این حرف را می زنید، چون من همین حالا داشتم با او صحبت می کردم. برای داود نیز همینطور بود. او می گوید: احمق در دل خود می گوید که خدایی نیست.

رابطه شخصی داود با خدا آنچنان صمیمی بود که او در دعا همه مسائلش را بیان می کند:
1- داود در مزامیرش خدا را می پرستد.
پرستش قلب مزامیر داود است. انسان موجودی پرستنده است و نمی تواند بدون پرستش زندگی کند. بعضی خدا را می پرستند و آنهاییکه خدا را نمی پرستند به جای آن چیز دیگری را جایگزین می سازند. به هر حال پرستش در قلب انسانها وجود دارد. حتی کمونیستها که به خدا ایمان ندارند، رهبران سیاسی خود را در حد خدا می پرستند.
راستی پرستش در زندگی شما چه جایی دارد ؟ آیا فقط در کلیسا خدا را می پرستی؟ آیا زندگی روزانه تو پر از پرستش خدا هست. یاد بگیر که در طی روز مرتب به خود یادآوری کنی که خدا را چند لحظه ای بپرستی. خدا از پرستش ما خوشنود می شود.
داود بارها از تشنگی خود نسبت به خداوند صحبت می کند و آن را به خدا ابراز می کند. او می گوید چنانکه آهو برای نهرهای آب اشتیاق شدید دارد، من هم همینطور.(مزمور 42)

2- داود در مزامیرش احساساتش را بیان می کند.
داود در مزامیر خود از غم و غصه و ناامیدیها و ضعفها و بیماری و همه احساسات دیگر خود صحبت می کند. او به خدا می گوید که آنقدر غمگین است که بستر خود را با اشکها خیس کرده است. در مزمور 6:38-8 او می گوید که چقدر افسرده است و دقیقاً همه احساس خود را بیان می کند. آیا شما اینطور هستید؟ آیا وقتی غمگین هستید یا افسرده همه احساس خود را به پای خدا می ریزید؟ بهترین و صحیح ترین جایی که می توانید غم و غصه خود را خالی کنید در جلوی پاهای عیسی مسیح است.
وقتی داود لحظه ای از خدا دور می شود حتی به پوچی می رسد و احساس می کند زندگی بدون خدا هیچ است. او در مزمور 39 می گوید عمر انسان مانند سایه زودگذر است و او بیهوده خود را مشوش می کند(مزمور 4:39-6).
آیا اتفاق افتاده که از ناامیدیها و یأسها و غمها و شکستهایت با خدا صحبت کنی؟

3- در مزامیر نبوت نیز وجود دارد.
آیا می دانستید که شما می توانید در دعا نبوت نیز بکنید. از خدا بخواهید که دعاهای نبوتی به شما عطا کند. داود در مزمور 22 از مرگ مسیح تصویر کاملاً زنده ای می کشد. در حالیکه او 900 سال پیش از مسیح زندگی می کرد. در دعا نبوت کنید و از خدا پیغام بگیرید.

4- داود در مزامیر از توکل به خدا صحبت می کند.
مزمور 91 از توکل به خدا صحبت می کند. کسی که به خدا توکل دارد از هیچ چیز و هیچ کس نمی ترسد. هیچ اتفاقی او را سراسیمه نمی سازد. شخصی که به خدا توکل دارد شخصی قوی است. برعکس آنچه مردم می گویند توکل به خدا انسان را ضعیف نمی کند بلکه قوی. افراد زیادی را در زندگی دیده ام که خود را بدون خدا خیلی قوی می دانستند ولی با شنیدن یک خبر بد یا شنیدن اینکه بیماری سرطان دارند، همه امید و شادی خود را از دست داده اند. ولی افراد ایماندار زیادی را نیز دیده ام که در همین شرایط چگونه با شجاعت زندگی کرده اند.
اعتماد به وعده های خدا و توکل به او انسان را می سازد و او را قوی می کند. در مزمور 37 آیات 3-5 داود، راه دریافت جواب دعاها را توکل به خدا می نامد.

5- داود در مزامیرش می گوید که در دعا سرودهای تازه دریافت می کند.
چقدر عالی است که قلب ما پر از سرودهای تازه باشد. چقدر احتیاج داریم که در پرستشهای خود پیوسته سرودهای تازه داشته باشیم. من عاشق سرودهای تازه برای پرستش خدا هستم. در دعا قلب ما پر از سرود می شود. مردان و زنان دعا در تاریخ سرودهای زیبایی را نگاشته اند که ما امروز از آن استفاده می کنیم و برکت می گیریم. شما نیز می توانید از خدا سرود دریافت کنید. برای دریافت سرودی تازه از خدا قلب خود را باز بگذارید.(مزمور 3:40؛ 1:149)

6- داود با همه وجود خود خدا را می پرستد، یعنی با منطق و احساسات و اراده اش.
او وقتی می خواهد خدا را بپرستد، از منطق خود استفاده می کند. در ضمن از احساسات خود نیز استفاده می کند. احساسات چیز بدی نیست. خدا احساسات را به ما داده است و او می خواهد ما با احساس و هیجان او را بپرستیم. نمی توانم تصور کنم که بچه های من بدون احساسات و هیجان به من ابراز محبت کنند. خدا نیز می خواهد که ما با احساسات و هیجانات خود خدا را بپرستیم. داود می گوید خدا ماتم مرا به رقص تبدیل کرده. او در حضور خدا می رقصد(مزمور4:150و 3:149)، پایکوبی می کند، دستک می زند، می نوازد، فریاد شادی بر می آورد، گریه می کند، جست و خیز می کند، می خندد و غیره. 
او همچنین با اراده خدا را می پرستد. او به جان خود دستور می دهد و می گوید ای جان من چرا اینقدر منحنی شده ای و خم شده ای. در خداوند شاد باش. یا می گوید: ای جان من خداوند را ستایش کن. وقتی او حال و هوای پرستش را نیز ندارد و احساس نمی کند که باید خدا را بپرستد، از نیروی اراده اش استفاده می کند و خود را ملزم به این کار می کند.(مزمور1:103)

7- داود هر روز صبح زود با خدا قرار ملاقات داشت.
او روزش را با دعا و مطالعه کلام خدا شروع می کرد(مزمور63) . بعضی از ماها مشکل انضباط داریم و بعضی از ما اهمیت شروع روز خود را با دعا نمی دانیم. همه مردان خدا روز خود را با دعا و مطالعه کلام خدا شروع می کردند. حتماً نباید فکر کنید که باید ساعتها در دعا و مطالعه کلام خدا باشید. می توانید با 10 یا 15 دقیقه در روز شروع کنید. ولی حتماً روزتان را با دعا و مطالعه کتاب مقدس شروع کنید.

8- خدا سلطنت می کند.
داود در مزامیرش به سلطنت خدا اشاره می کند. با اینکه خودش پادشاه بود ولی خدا را پادشاه پادشاهان می نامد و او را بالاترین مقام در زندگیش می داند. اگر خدا سلطنت می کند، پس همه چیز با نقشه و تدبیر الهی انجام می شود. وقتی خدا سلطنت می کند، احتیاجی به نگرانی و تشویش من نیست. وقتی خدا سلطنت می کند، سلطنت او عادلانه می باشد و هیچ ظلمی بی جواب نمی ماند. وقتی خدا سلطنت می کند، من شادی می کنم. (مزمور1:97)

9- خدا پر از رحمت است.
وقتی شخص با خدا رابطه دارد، از رحمت و محبت و بخشش خدا پر می شود. داود مردی پر از رحمت بود. بارها شاؤل قصد کشتن او را داشت، ولی او با رحمت و محبت با او رفتار می کند. داود انتقام خود را به خدا وامی گذارد و خودش انتقام نمی گیرد.
رحمت خدا به داود امنیت و اطمینان و آرامش می بخشید. رحمت خدا زخمهای زندگی ما را شفا و التیام می بخشد.(مزمور1:89)

10- داود از اوقاتی که خدا ساکت است و دور به نظر می آید و همه چیز تاریک است صحبت می کند.
حتماً برای شما هم اتفاق افتاده که احساس کرده اید، خدا مدتی طولانی ساکت بوده و یا دور بنظر آمده و همه چیز تاریک بوده است. در چنین وقتی چه کرده اید؟ داود فریاد می زند و می گوید خدا یا بیدار شو. چرا به فریاد من نمی رسی؟ چرا از من اینقدر دور هستی؟(مزمور88)
در چنین موقعی تنها کاری که می توانی بکنی این است که احساست را به خدا بگویی و برای خدا وفادار بمانی و به خدمت خود و زندگی روحانیت ادامه دهی و منتظر باشی تا خدا تو را دوباره بلند کند.

11- داود از ناامیدیها و خشم و ترس ها و دشمنانش صحبت می کند.
او در مزامیرش از ناامیدیهایش صحبت می کند و خشم و ترسهایش. او با دشمنان محاصره شده بود و گاهی اوقات وضعیت بسیار اسفباری داشت، ولی توکل او به خدا بود. او نه فقط خسته نمی شد بلکه به عشق خود نسبت به خدا وفادار می ماند.

12- داود در مزامیرش شکرگزاری می کند.
قلبی شکرگزار داشتن خیلی مهم است. هر کسی شخص قدردان و شکرگزار و مثبت را دوست دارد و از انسان غرغرو و شاکی فراری است. داود یاد گرفته که در هر وضعیتی شکرگزار باشد. شکرگزاری کلید پیروزی مسیحی است. 
چقدر مهم است که دعاهایی که کرده ایم و پاسخ گرفته ایم را یادداشت کنیم و برای دریافت آنها شکرگزاری کنیم.

13- داود در مزامیرش از گناهانش صحبت می کند و آن را به همان زشتی که مرتکب شده اعتراف می کند.
بعضی وقتی به گناهانشان اعتراف می کنند می گویند ما این کار را کردیم یا ما گناه کردیم و گناه خود را بطور مشخص اعتراف نمی کنند. ولی داود در مزامیرش می گوید به تو و به تو تنها گناه ورزیده ام. او به خود اشاره می کند و دیگران را در گناه خود شریک نمی سازد.
کلام خدا می گوید که اگر کسی بگوید هیچ گناهی ندارم، دروغ می گوید و خدا را نیز دروغگو شمرده است، چون کلام خدا می فرماید همه گناه کرده اند.

امروز تو نیز مانند داود به گناه خود اعتراف کن و به پای صلیب مسیح بیا تا آمرزش گناهان خود را دریافت کنی. عیسی مسیح نجات دهنده تو است و او به فکر تو است. او قربانی گناهان تو را بر روی صلیب آماده کرده و برای تو جان خود را فدا کرده است. به او بگو که به قلب تو وارد شود و زندگی تو را مالامال از حضور خود بسازد.
از مزامیر درسهای زیبای زندگی می شود آموخت. می توان از طریق آنها با خدا رابطه برقرار کرد و از طریق آنها احساسات خود را به خدا ابراز کنیم. مزامیر پر است از سؤالها و جوابها. پر است از ناله ها و فریادها و شادیها و شکرگزاریها و پرستش. پر از اعتراف به درد و رنج و مشقت. در حقیقت مزامیر از جزئیات زندگی ما صحبت می کند.

راستی رابطه تو با خدا چطور است؟ آیا با خدا رابطه صمیمی داری؟ امروز تصمیم بگیر این رابطه را با او برقرار کنی.


خدا شما را برکت دهد.

 • مطالعه 1791 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131