وقتی آستانه ها می لرزند ....

وقتی آستانه ها می لرزند ....

وقوع زمین لرزه" بم" در ایران و طوفان سونامی، در اقیانوس هند و سرعت و دامنـۀ آن در سریلانکا و بعد ها در اندونزی و سایر اقصای جهان، و گرم شدن زمین، وادامه واستمرا ر" پدیدۀ گلخانه ای"، و وجود جنگ های منطقه ای، همه و همه از مقدمه ای فاجعه بار خبرمی دهند، که زمینه های آن در حال تکوین و فراهم شدن است!

 

و خداوند فرمود: جنگها و اخبار جنگها را خواهید شنید و زنهار مضطرب نشوید،زیرا که وقوع این همه لازم است، لیکن هنوز انتها نیست، زیرا قومی با قومی و مملکتی با مملکتی مقاومت خواهد نمود، و قحطی ها، و وباها و زلزله ها در جای ها پدید آید ... لیکن چنانکه ایام نوح بود، ظهور پسرانسان نیز چنین خواهد بود، زیرا همچنانکه در ایام قبل از طوفان، می خوردند و می آشامیدند، و ازدواج میکردند و طلاق می گرفتند.( متی 24:7و37ــ 39 ) ! 
آنگاه: دونفری که در مزرعه می باشند، یکی گرفته و دیگری واگذارده میشود، و دو زن که دستاس می کنند یکی گرفته و دیگری رها می شود، پس بیدار باشید! زیرا که نمی دانید که در کدام ساعت خداوند شما می آید.( متی 24: 40 ـ42 )! 

و لوط به داماد هایش گفت: که سدوم و عموره منهدم خواهند شد، ولی سخنان او به نظر دامادها مسخره آمد. ( پیدایش 19: 14 )! و خداوند دوباره هشدار می دهد: و فورا بعد ازمصیبت آن ایام، آفتاب تاریک گردد و ماه نور خود را ندهد، و ستارگان از آسمان فروریزند و قوت های املاک متزلزل گردد.( متی 24 : 29 )! و آنروز یعنی روز عظیم خداوند نزدیک است، نزدیک است و به زودی هرچه تمامتر می رسد... ( صفنیا 1 :14 )! و روز خداوند چون دزد خواهد آمده در آن آسمانها به صدای عظیم، زایل خواهد شد و عناصر سوخته شده، از هم خواهد باشید!(اول پطرس 3: 10 )!

سامسون پهلوان پر هیبت قوم اسرائیل بدلیل نا فرمانی ازنصایح پدرو مادر، هنگامی که بدام دلیله زن اغواگر فلسطینی افتاد، و زن بت پرست با مکاری و عشوه گری، راز قدرت او را که در موهایش نهفته بود با اصرار فراوان دریافت و آن را بسران فلسطینی افشاء نمود! نابکاران با فریب و دجالگی، پهلوان را به زنجیر کشیدند و چشمان او را ازحدقه بیرون آوردند وبه انتقام دلاوریهایش، و البته شکست های خود او را به سنگ آسیاب بستند و بکاری پست و حیوانی، وادار کردند! و سپس سرمست ازپیروزی، بظاهر ظفرمند خود بادۀ مستانه زدند، و با آسودگی و فراغ بال به بهانۀ اسارت او بزمی بپا داشتند و قربانی از مذبح " داجون" بت اعظم گذراندند، و پهلوان اسیر را واداشتند، تا به بساط عیش و بزمگاه شادی آنها وارد شده، بازی کند و اسباب تفریح و مسخرگی آنها را فراهم آورد! غافل از اینکه مو های او دوباره رشد کرده، وقدرت خدادادی او دوباره به اعضا و ارکانش رجعت نموده بود! سرانجام پهلوان نابینا با چهره ای از چشم خانه تهی، ظاهر شد! بین ستونهای معبد قرار گرفت! و با قدرتی کور و ویرانگر، بتکده را از جا کند و بساط عیش خودکامگان، را در هم کوبید، و خود نیز زیر توده ای از ستونها و تله سنگ مدفون شده، جان باخت. ( داوران 16 : 4 ـ 31 )! آنها سامسون را مسخره میکردند اماغافل از فاجعۀ شومی بودند که بزودی دهان می گشود و آنها را بکام نیستی فرو می بُرد!

وقتی " لوط" به دامادهایش گفت که سدوم و غموره منهدم خواهد شد سخنان وئ بنظر آنها مسخره می آمد، اما بهنگام فاجعه آنها فرصت و مجال نیافتند تا به پشت خود حتی نیم نگاهی بیندازند! هنگامیکه زمین و جملۀ ساکنان آن گداخت میشوند.( مزمور 75 :3 )! ویوحنا ی رسول در مکاشفۀ خود از بین رفتن آسمان و زمین قدیم و پدیدار شدن، آسمان و زمینی نو را در رویا ئی پر شکوه بچشم خود دیده است.( مکاشفه 21 :2 )!

چه شگفتی عظیمی است، گسترش بی وقفۀ ملکوت خدا ! و چه شکوهمند و پر جلال است ماندگاری آسمان جدید و زمین نو! و چه جانکاه و و دردآوراست داوری او علیه ظالمان و ستم پیشکان! و در آن روز دیگر چیزی بجا نخواهد ماند : جز قصۀ پریده رنگی از هستی زمین! جزافسانۀ بی رمقی از آفتاب و ماه! جز غرفه های جاودانی آسمان خدا! و چون عیسی ُمهر ششم را بگشاید ستاره ها چون انجیر فرو خواهند ریخت، و آسمان چون طوماری پیچیده خواهد شد و هر کوه و هرجزیره از جای خود منتقل خواهد گشت، و پادشاهان زمین، بزرگان وسروران و دولتمندان، غلام وآزاد از کوه ها وصخره ها، تمنا و التجاء خواهند کرد، که روی آنها بیفتند و آنها را از غضب خدا و بره محفوظ بدارند زیرا در روز عظیم داوری او براستی چه کسی دوام خواهد آورد؟ ( مکاشفه 6 :15 ــ 17 )! 

کلام خدا بهنگام وقوع " داوری" در اورشلیم چنین نوشته شده: خداوند را دیدم که نزد مذبح ایستاده بود، و گفت: تاج های ستونها را بزن تا آستانه ها بلرزد! و آنها را بر سر همۀ مردم بینداز! و باقیماندگان ایشان را به شمشیر خواهم کشت و هیچ متواری ازآنها نخواهد گریخت، و باقی ایشان نخواهند رست. ( عاموس 9:1 ) ! 
و در آن روزیقینا نشانها از سر داران و تاج ها ازتاجوران گرفته خواهد شد و سپس آستانه ها خواهد لرزید! بیائید دست به دعا برداریم، تا خدا از رنجها ومصیبت آنروزها بکاهد! و بطلبیم، و آرزو کنیم، قبل از آنکه آستانه ها فروریزند، ما به بالا پرکشیده باشیم !


2008/01/08

 • مطالعه 648 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131