وارثان زمین

وارثان زمین

در پیدایش 28:1 می خوانیم که خدا به انسان گفت زمین را تسخیر نما. این دستور خداوند بود. و خدا انسان را بر زمین قرار داد که از طرف او بر زمین مسلط باشد. 


ولی وقتی انسان گناه را انتخاب کرد، زمین ملعون شد و به دست پادشاه دیگر ستمکاری به اسم شیطان افتاد. ولی داستان در همینجا ختم نمی شود. خدا از آن زمان که شیطان نقشه تسخیر زمین را کشیده بود، تصمیم گرفت آن رااز دست شیطان بگیرد.
در دنیا پادشاهان و قدرتمندان زیادی آمده اند که هدفشان کسب قدرت و سلطنت بوده. خیلی از آنها آرزوی تسخیر زمینهای بیشتر برای کشورشان را داشته اند. عراق برای طمع به خاک ایران به ایران حمله برد و همین اکنون که ما در اینجا هستیم بسیاری کشورها برای تسخیر خاک بیشتر جنگ می کنند تا خاک سرزمین خود را توسعه بخشند.

در پیدایش 28:1 می خوانیم که خدا به انسان گفت زمین را تسخیر نما. این دستور خداوند بود. و خدا انسان را بر زمین قرار داد که از طرف او بر زمین مسلط باشد. وقتی انسان بر زمین مسلط بود مثل این بود که خدا مسلط بود، چون او در اراده خدا زندگی می کرد.
ولی وقتی انسان گناه را انتخاب کرد، زمین ملعون شد و به دست پادشاه دیگر ستمکاری به اسم شیطان افتاد. کلام خدا او را رئیس این جهان می نامد(یوحنا31:12؛ 30:12؛ 11:16؛ دوم قرنتیان4:4). در حقیقت ما در یک خاک اشغال شده زندگی می کنیم که توسط دشمنی خونخوار و ظالم تسخیر شده.

ولی داستان در همینجا ختم نمی شود. خدا از آن زمان که شیطان نقشه تسخیر زمین را کشیده بود، تصمیم گرفت از طریق قوم اسرائیل در عهد عتیق و در عهد جدید توسط کلیسا زمین را دوباره برای خود تسخیر کند و از دست شیطان بگیرد. ما سفیران مسیح خوانده شده ایم. پس در یک سرزمین غریب هستیم و نه در سرزمین خود. ولی در این سرزمین ما هدفمان تسخیر آن است.
در( مزمور 13:25؛ 9:37؛11:37؛ 22:37؛ و متی 5:5) می خوانیم که چه کسانی وارثان زمین خواهند شد:
- کسانی که از خدا می ترسند و او را محترم می دارند

- منتظران خداوند
- فروتنان و حلیمان
- آنانی که از خدا برکت یابند


آیا شما می خواهید وارث زمین شوید؟
درست است که مسیح فرمود که پادشاهی من از این دنیا نیست؛ ولی منظور او این نبود که او هیچوقت پادشاه زمین نخواهد شد. منظور او این بود که در این دوره او پادشاه نخواهد بود. ولی وقتی شیطان به بند بیافتد مسیح هزار سال برزمین سلطنت خواهد کرد. ما برای آن پادشاهی می جنگیم. مسیح برای حکومت بر یک کشور نمی جنگد بلکه برای حکومت بر کل دنیا. حتی در سلطنت هزارساله نیز هدف او سلطنت و کسب قدرت نیست بلکه اثبات اینکه عدالت و راستی و رحمت و محبت و برابری و هر چیز عالی فقط توسط خداوند بر روی زمین امکان پذیر است.
هر یک از ما زمینی داریم که باید تسخیر کنیم. منظورم زمین جغرافیایی است!!

وقتی بشارت انجیل را به کسی می دهیم و او توبه می کند و زندگی او و خانواده اش عوض می شود، خانه او از آن مسیح می شود و زمینی که در آن زندگی می کند از آن خداوند می شود و از حیطه شریر بیرون می آید. هللویاه.


زمین خانه ما از آن مسیح است و دیگر به شیطان تعلق ندارد. خدا آن را از دست او گرفته است.
آیا حاضرید این زمینها را برای خداوند تسخیر کنید. 
برای تسخیر زمین باید نقشه کشید. هدف داشت. نیرو داشت. سلاح داشت. استقامت و پشتکار داشت. سازماندهی داشت. نظم داشت. اطاعت داشت. یکدلی داشت. 
همه اینها چیزهایی است که برای تسخیر زمین لازم است.
آیا امروز آماده ای این زمینها را برای خداوند تسخیر کنی؟
در(اول قرنتیان24:15-28) می خوانیم که زمانی خواهد رسید که مسیح همه چیز را تسخیر خواهد کرد و به خدای پدر خواهد سپرد و خدا کل در کل خواهد بود. این هدف نهایی مسیح و ما است که خدا کل در کل باشد.
آمین.

 • مطالعه 913 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131