فراوانی در خداوند

فراوانی در خداوند

ثروت چیزی است که همه انسانها به دنبال آن هستند. امور مالی به نظر مهمترین مسئله امروزی شده است. خانواده ها بخاطر امور مالی از هم می پاشند. بخاطر امور مالی انسانها به هم خیانت می کنند و بی وفایی می کنند و نارو می زنند. مقاله امروز من در مورد فقط ثروت در امور مالی نیست، بلکه دولت بی حد خدا.

 

 مزمور 7:130


خدای ما خدای ثروتمندی است. کلام خدا می فرماید تمام زمین از آن خداوند است(مزمور 1:24؛ مزمور 10:50؛ خروج 5:19؛ لاویان 23:25) و در اول تواریخ 14:29 می فرماید: همه چیز از اوست. طلا و نقره از آن خداوند است(حجی 8:2)
فقر و لعنت بخاطر گناه به سراغ انسان آمده. قوم اسرائیل در اشعیاء 7:3-9 به خاطر گناه لعنت شده اند که فقیر خواهند شد.
آدم به خاطر گناهی که کرد لعنت شد و کلام خدا می فرماید: با عرق جبین نان خواهد خورد و زمین خار و خسک خواهد رویانید.
اگر انسان در رابطه اش با خدا ، در صلح و آرامش باشد و رابطه زنده و صحیح با او داشته باشد امکان ندارد که از هیچ نظری فقیر شود.
هدف خدا برای ما این است که ما در هر چیز دولتمند شویم.(دوم قرنتیان 11:9؛ یعقوب 5:2) هادسون تیلر گفته ای دارد که:" خدا بهترینش را به کسی می دهد که حق انتخاب را به او می دهد." خدای ما نه فقط از نظر مادی بلکه از هر نظر (روحانی و فکری و جسمی و مادی) ثروتمند است.
در افسسیان 4:2 از کثرت احسان او صحبت می کند.
در یوحنا 10:10 از حیات زیاده او صحبت می کند.(و رومیان 17:5)
او در جواب به دعاهای ما ثروتمندانه جواب می دهد(افسسیان 20:3)
ما باید در این چیزها فراوانی خدا را تجربه کنیم:
در فیض و سلامتی(اول پطرس 2:1؛ دوم پطرس 2:1)
در رحمت و سلامتی و محبت (یهودا 2)
در آذوقه و نان(مزمور 15:132)
همه احتیاجات ما(فیلیپیان 19:4)
در کلام خدا دولتمند باشیم(کولسیان 16:3)
در مرمور 1:103-5) می خوانیم که در او فراوانی آمرزش گناهان و شفای مرضها را داریم.
در افسسیان3:1 در مورد تمام برکات روحانی صحبت می کند که در مسیح از آن ما شده است.
اما نکته ای وجود دارد:" هدف ما نباید بدست آوردن ثروت باشد بلکه ملکوت خدا." مسیح فرمود : اول ملکوت و عدالت او را بطلبید و این همه بر شما مزید خواهد شد(متی 33:6)
هدف ما باید ملکوت و اراده خدا باشد و این ثروت ها و فراوانی ها در زندگی ما مثل سایه دنبال این هدف خواهد آمد.
شخصی می گفت: " مسیح مانند آفتابی باید از جلوی ما بتابد و فراوانی ثروت و دولت و برکات حتما" و مسلما" مانند سایه از پشت سر ما خواهد آمد."
اما برای اینکه بتوانیم در فراوانی دولت مسیح زندگی کنیم چند مسئله را باید فراموش نکنیم:
1- ملکوت خدا و اراده او را در رأس همه چیز قرا ر دهیم.

2- بدهید تا به شما داده شود. مفت یافته اید، مفت بدهید. قلب بخشنده داشته باشید و نه قلب خسیس. خدا وعده ثروتمند کردن ما را نداده بلکه وعده داده که توسط ما به دیگران ثروت خواهد رسید.


3- رابطه شما با خدا در فراوانی ثروت روحانی، فکری، جسمی و مالی تأثیر بسزایی دارد.


4- گناه باعث ایجاد سوراخی در جیب ما می شود که همه برکات از آن سوراخ خارج می شود. گناه را در قلب و در خانه خود راه ندهید.


5- اگر قرض می دهید در انتظار برگرداندن آن نباشید. شاید درک این مسئله برای شما خیلی مشکل باشد ولی زندگی با ایمان یعنی همین. یا قرض ندهید و اگر هم می دهید در انتظار بازگشت آن نباشید.

6- برای هدایت خدا در زندگیتان دعا کنید و برای صدای خدا باز باشید، و در خرج اموالتان از خدا هدایت بطلبید. شاید خدا چیزی بگوید که باب میل شما نباشد ولی پس از انجام آن برکت آن را نیز خواهید دید.

 • مطالعه 1805 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131