جوانان و مسائل روحانی

جوانان و مسائل روحانی

بررسی که از بین بیش از 100،000 دانشجو که پاییز سال گذشته وارد دانشگاه شده اند، نشان داده که از بین هر پنج دانشجو، چهار نفر در مورد موضوعات روحانی علاقه مندند.

 

برای من رابطه بین علم و دین یکی از موارد زیر میباشد:

همکاری: 37 درصد بر این عقیده بودند که هر کدام میتوانند برای حمایت از دیگری استفاده شوند.

ناسازگاری: 18.1 درصد گفتند که طرفدار دین هستند.

مستقل: 31.9 درصد به جهات مختلف حقیقت، رجوع میکنند.

ناسازگاری: 12.7 درصد طرفدار علم بودند.


آیا دعا میکنید؟ 68.9 درصد گفتند بله، 31.1 درصد خیر.


آیا به وجود خدا باور دارید؟ 78.5 درصد بله، 6.6 درصد خیر و 14.9 درصد گفتند که مطمئن نیستند.


بیشترین یا اغلب دوستان صمیمیتان ...
45.7 درصدشان دیدگاه دینی یا روحانیشان را در میان میگذارند.
35.7 درصد از آنها بدانبال مفهوم یا هدفی در زندگی هستند.
45.4 درصدشان به کلیسا، کنیسه یا محل پرستش دیگری میروند.

 • مطالعه 834 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131