بنایی بر بلندی

بنایی بر بلندی

از همین حالا انعکاس صدای واعظ کلام را از میان شهر می شنوم که در پایان این هفته بر سکوی موعظه صحبت خواهد کرد. عده ای طوفان Katrina و عواقب تکان دهندهء آنرا بعنوان "داوری خداوند" بحساب می آورند. و بالاخره طوفان و بلای آسمانی برسر مراکز عیاشی و قمارخانه ها و اماکن گناه آلود Golf Coast و شهر بی دین و بت پرست Mardi Gras فرود آمد.

البته باید اذعان داشت که این فرضیه خیلی منطقی تر است از آنچه که Robert F.Kennedyطرح کرده بود. ایشان معتقد بودند که شرکت نداشتن آقای Bush (رئیس جمهور) و آقای Haley barbour.(فرماندار) در موافقت نامه Kyoto دلیل اصلی نازل شدن یک چنین بلای آسمانی بر آمریکا بوده است.
ولی متأسفانه، هرگاه که اتفاق ناخوشایندی برای مردم رخ میدهد- چه برای افراد خوب و چه برای افراد بد- به نظر من این خداوند است که در کمال بی رحمی و بی عدالتی از سوی انسانها مورد قضاوت و داوری قرار می گیرد.
آیا این بلا و مصیبتی که ریشه در طبیعت دارد، نتیجه داوری خداوند و نارضایتی او نسبت به بشر می باشد؟ خوب باید گفت هم بله و هم خیر .......
من حتی برای یک لحظه هم نمی توانم تصور کنم که خداوند قادر مطلق از آسمان نگاهی به مردم Luisiana و Mississippi وAlabama انداخته و با خود فکر کرده است که " این مردم بسیار فاسد و آلوده هستند و لازم است که زمین را از وجود آنان پاک سازم."
حتی وقتی می پنداریم که خداوند غضبناک عهدعتیق وخداوند پر محبت عهدجدید ، هردو یک خدا هستند باز هم شرح آنچه که بر شهرهای سدوم و عموره گذشت نکات مهمی را برای ما به تصویر می کشد. وقتی خداوند به ابراهیم فرمود که قرار است شهر را نابود سازد ، ابراهیم به او التماس کرد تا بخاطر آن چند نفری که خداشناس و نیکوکار بودند، از سر تقصیرات مردم حتی آنانی که بد کار بودند ، بگذرد." بخاطر 10 شهر را ویران نخواهم ساخت " خداوند فرمود.
باید خاطر نشان بکنم که عدد 10 به هیچ عنوان عدد مقدسی نیست. مفهوم آنچه که ذکر شد در واقع این است که خداوند بدنبال دلیلی نبود که بر مبنای آن شهر را ویران سازد بلکه برعکس، در حقیقت او بدنبال بهانه و دلیلی می گشت که از فاجعهء قریب الوقوعی که مردم را تهدید می کرد، جلوگیری کند.
به هر حال هیچ کس به جز خانوادهء ابراهیم به نصایح خداوند گوش نداد و در این زمان بود که باران گوگرد و آتش بر شهر سدوم و عموره شروع به باریدن کرد، پدیده ای که مورخان می گویند فوران کوه آتش فشان بوده است یعنی دقیقا" همانند چنان بلایی که بر سر مردم پمپی آمد. 
در منطقه خلیج هزاران نفر زندگی می کنند که همگی افرادی خداشناس و ایماندار هستند . صدها نفر میان ایشان مورد آسیب این طوفان قرار گرفتند. یکی از اعضای هیئت مدیره و همکاران ما، شبانی است که در Picayune Mississippi/خدمت می کند. قویترین قسمت مستقیما" اجتماع و انجمن ایشان را در شهر مورد اصابت خود قرار داده است.
پس آیا من باید باور کنم که این مصیبت تکان دهنده نتیجه نارضایتی خداوند از فرهنگ و سرزمین عشرت طلب و بدنام New Orleanو یا در آمدی که ساحل Mississipi از اشتغال به قمار و شرط بندی و ایجاد مراکز فساد دارد، می باشد؟ نه، حتی برای یک لحظه هم حاضر نیستیم چنین فکری را به مخیله خود راه دهم.
اگر قرار باشد که خداوند بر مبنای چنین دلایلی بر زمین مصیبت و بلا نازل کند، پس باید همه مردم دنیا بدنبال پناهگاهی بگردند تا خود را از خشم خداوند پنهان سازند.
از سوی دیگر نباید فراموش کرد که ساکنین این نقاط و مردمی که در این نواحی زندگی می کنند سالها است که مورد اخطار و هشدار قرار گرفته اند و به آنها از پیش گوشزد شده که این مناطق در خطر رویاروئی با طوفان و گردباد هستند و این اخطار توسط مهندسین و جو شناسان داده شده است نه پیامبران و پیشگویان.
کلام خداوند به علامت و نوشته ها به ما می گوید که طوفان می آید.
حالا همه در پرسه جو هستند که آیا می شود در سطوح پایین تر از سطح دریا خانه سازی کرد یا اصلاً دیگرمی شود به فکروطرقهای انسانی برای حفاظت و امنیّت اطمینان کرد . وقتی که تهد ید طوفان جدّی شد و کم کم جنبۀ حقیقت پیدا کرد ، به همه هشدار دادند که شهر را خالی کنند . بسیاری شروع به شرط بندی بر ضّد طبیعت کردند و همگی باختند. ودیگران، شاید پولی نداشتند که شرطبندی کنند ویا اینکه ترجیح می دادند به مکان امن تری فرار کنند . این هم یک نوع دیگراست که برای شما مثال میزنم . شخصی بدون در نظر گرفتن قوّۀ جاذبۀ زمین برای خودش چتری درست می کند و با همان چتر ناقص از هواپیما به بیرون می پرد. جای هیچ تعجّبی نیست که این شخص به خاطر اهمیّت ندادن به قوانین طبیعت و وسیلۀ ناقصِِ دست سازش دچارصانحه شده ومیمرد و در این جا است که ما شاهد پیامد یک سهل انگاری دیگر در زمینۀ قوانین طبیعت وجدّی گرفتن آن هستیم. آنچه که ذکرشد به هیچ عنوان مبنی بر این نیست که خداوند طوفان را فرستاد تا مردم را تنبیه کند بلکه به وضوح براین حقیقت اشاره می کند که وقتی ما ترجیح می دهیم که پایه ریزی شهر ویا خانۀ خودرا برروی مناطقی که دستخوش تغییر و تحوّل می باشند ویا بسیار آسیب پذیروهم درخطرسوانح طبیعی هستند، کنیم، باید خطرو عواقب ناخوشایند آنرا نیز متحّمل شویم. این حقیقت در مورد شهرهایی که درسایه آتشفشانهای فعال بنا شده اند نیزمصداق دارد وهم چنین دربارۀ شهرهایی که بر روی زمین متزلزل وخوطوط ناهموار وخانه هایی که برتپّه ساخته شده اند وزیربنا و زمین آنها نرم ونا مستحکم می باشد ویا خانه هایی که در سواحل دریا ویا برشن روان بنا می گردند. 
خیلی عاقلانه تر است که همواره خانۀ خودرا بر روی صخره ای استوار ویا سطحی هموار و محکم بنا کرد نه برروی سنگهای روان ولغزنده . 
حقیقت عظیمی که در این پدیده فیزیکی نهفته است باید توجّه ما را بر اهمیّت زندگی روحانی ورابطۀ ما با خداوند وآن زیربنایی که بر رویش زندگی شخصی خود را بنا می کنیم، متمرکزکند.
نادیده گرفتن وحقیر شمردن ( حقایق مطلق ) در واقع مانند ساختن خانه ای بر روی سنگهای لرزان وسطحی متزلزل می باشد که صد در صد جامعۀ مارا بیش از یک طوفان ویا بارندگی مورد تهدید قرارمی دهد .
شاید بتوانیم براحتی از فرامین خداوند سر پیچی کنیم وحقایق اخلاقی کلام اورا نادیده بگیریم ودراو به حماقت زندگی خود رابر سطحی ناهمواروپست بنا کنیم وطریق غیر اخلاقی را در پیش گیریم ولی هرگز نمی توانیم از عواقب خطر ناک واجتناب ناپذیر یک چنین سهل انگاری براحتی بگریزیم، با اعتنا نکردن به این حقیقت فقط مصیبت وبلا رابسوی خویش می خوانیم. 
شاید وقتی که در یابیم در طوفانهای زندگی چه تهدید جدی نهفته است، خیلی دیر شده باشد و ممکن است تا آن موقع از روی صحنۀ گیتی پاک شده باشیم ویا اگر خیلی خوش شانس باشیم در حالی که همۀ دارایی خودرا ازدست داده ایم، درگوشه ای تنها رها شده ودرحال التماس وتقاضای کمک از دیگران با شیم .
این عیناً کلماتی است که چند روز قبل از وقوع این حادثه از دهان شهردار New Orlean خارج شد:" خانمها و آقایان، این یک امتحان نیست، بلکه قضیه خیلی جدی تر از آنچه که ما فکر می کنیم، می باشد."
آمریکا باید از خواب غفلت بیدار شود و قبول کند که اصول اخلاقی چیزی جز حقیقت محض نیستند و نادیده گرفتن آنها باعث بروز بلا و مصیبت می شود.
صدایی که ملت ما را و در واقع کل دنیا را خطاب قرار می دهد، می گوید:" زندگی و روابط و آینده خودرا از لحاظ اخلاقی بر سطوح بلند تری بنا کنید."


نقل از مجله اینترنتی First Impression

ترجمه الهه

 • مطالعه 1180 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131