آیا کارمند باخدایی هستی؟

۱۰ روش عالی برای اینکه یک کارمند باخدایی باشیم:
۱تنها به خدا اعتماد کن
به هیچکس جزء خدا اعتماد کامل نکن. انسانها تو را مأیوس خواهند کرد. خدا تو را آفریده و برای زندگیت نقشه های عالی دارد. او آنقدر نیکوست که هرگز به تو بدی نخواهد کرد و آنقدر حکیم که هرگز درمورد زندگیت اشتباه نمی کند. بگذار آرامش و سلامتیش تو را دربر گیرد ( امثال 3 : 5 ـ 6 ).


۲تنها خدا را پرستش کن
از کار، شرکت و یا رئیس خود، خدایی برای خود نساز. اگر اینکار را بکنی، خشم او را به هیجان آورده ای. درواقع او مانع چیزی می شود که بدنبالش هستی، تا بت پرستی را در تو از بین ببرد ( خروج 20 : 5). 
۳حرمت نام خدا را داشته باش
قسم نخور. کلمات مقدس از قلب مقدس بیرون می آیند. وقتی همکارانت بدانند که مسیحی هستی و از زبان تو قسم خوردن، بردن نام خدا به باطل و بدزبانی بشنوند، در چشم آنها تبدیل به یک ریاکار مذهبی خواهی شد ( متی 15 : 17 ـ 19 ). 
۴شش روز در هفته کار کن و در روز هفتم استراحت کن
قبل از اینکه برای مرخصی بیشتر از رئیست التماس کنی، از خودت این سؤال را بپرس که " آیا به سبّت خدا احترام می گذاری؟ " خدا قبلاً به تو در طول سال 52 روز، معادل 7 هفته، مرخصی داده است. آیا چشمداشتت از کار، تعطیلات و بازنشستگی واقع بینانه است؟ با استراحت یکروز در هفته می توانی از خستگی مفرط و کم آوردن جلوگیری کنی ( پیدایش 3 : 17 ـ 19 ). 
۵به رئیست احترام بگذار و از او اطاعت کن
بایستی به رئیست احترام بگذاری و تا حد امکان از او اطاعت کنی. چونکه نمی دانی اگر جای او باشی چه می کنی؟ بهرحال رئیس نهایی تو خداوند است. او را در کارت وفادارنه خدمت کن و او تو را مبارک خواهد ساخت. اگرچه زمانی که رئیست از تو چیزی می خواهد که انجامش غیر قانونی و غیر اخلاقی است، بایستی درمقابل او بایستی و بجای انسان از خدا اطاعت کنی ( افسسیان 6 : 5 ـ 8 ).
۶به حیات انسانی احترام بگذار و از آن محافظت کن
انجام دستکاریهای فیزیکی، احساسی و روانی ؛ سؤاستفاده و خشونت نسبت به انسان، نبایستی جایی در کار و یا حتی در زندگیت داشته باشد. حق نداری که از رئیس،همکار، مشتری و یا کارپرداز خود استفاده و یا سؤاستفاده کنی ( اوّل تسالونیکیان 3 : 1 ـ 2 ). 
۷با همسرت صمیمی باش
اگر آن نوع توجه ای که فکر می کنی لیاقتش را داری، در خانه دریافت نمی کنی، خیلی عادی جلوه می کند که اگر آنرا از کس دیگری در محل کار بطلبی. به تعهدات ازدواجت احترام بگذار و از مشارکتهای رومانتیک و احساسی در محل کارت پرهیز کن. این نوع مشارکتها بسیار وسوسه انگیز، واقعی و عادی هستند؛ درعین حال بسیار اشتباه و مخرّب ( متی 19 : 8 ـ 9 ). 
۸از چیزی که متعلق به دیگری است، استفاده مکن
دزدی از محل کار شکلهای مختلف دارد. می توانی انتخاب کنی که پول، مواد اولیه، وقت، بهره وری و یا شادی را از کارفرما و یا از دیگران بدزدی. راستی خود را با دزدی از بین نبر ( دوم قرنتیان 7 : 1 ـ 2 ). 
۹درمورد دیگران شهادت دروغ مده
بخاطر سیاستهای کاری، درمورد رئیس و یا همکارانت داستان سازی و شایعه پراکنی نکن. تو اینجا هستی تا نور و نمک باشی، نه فلفل و تاریکی. بالاخره روزی دروغ برملا می شود و آفتاب حقیقت پشت ابر نمی ماند، آنگاه تنها شرمساری می ماند و توبیخ ( دوم پطرس 2 : 10 ـ 13 ).
۱۰به آنچه داری قانع باش
قناعت بدین معنی نیست که بدنبال نعمتها و فراوانی خدا نبود... بلکه بدین معنی است که هرروزه با آنچه خدا برای تو فراهم کرده، قانع باشی. قناعت یک ارزش بسیار نادر در فرهنگ امروز ماست؛ این فضیلت، بسیار آزادی بخشی است. در جوامع امروز ما، مادیگرایی، تلاش برای گرفتن پست و مقام و نارضایتی که به اسارتهای عاطفی، روانی، مالی و روحی تبدیل شده است، بسیار دیده می شوند ( اوّل تیموتاؤس 6 : 6 ـ 11 ).


بخاطر داشته باش، تغییر در محیط کارت، از خود تو شروع می شود.


مترجم: آرش

 • مطالعه 2288 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131