چطور بهتر زندگی کنم؟

چطور بهتر زندگی کنم؟ 
با كمی مكث جواب داد: 
گذشته ات را بدون هیچ تأسفی بپذیر 
با اعتماد، زمان حالت را بگذران 
و بدون ترس برای آینده آماده شو
ایمان را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز
شک هایت را باور نکن
وهیچگاه به باورهایت شک نکن 
زندگی شگفت انگیز است، در صورتیكه بدانی چطور زندگی کنی

 


پرسیدم:
آخر .... 
و او بدون اینكه متوجه سؤالم شود، ادامه داد: 
مهم این نیست که قشنگ باشی ... 
قشنگ این است که مهم باشی! حتی برای یک نفر .
كوچك باش و عاشق ... كه عشق، خود میداند آئین بزرگ كردنت را .. 
بگذارعشق خاصیت تو باشد، نه رابطه خاص تو با کسی . 
موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن .. 
داشتم به سخنانش فكر میكردم كه نفسی تازه كرد وادامه داد: 
... هر روز صبح در آفریقا، آهویی از خواب بیدار میشود و برای زندگی كردن و امرار معاش در صحرا میچراید، 
آهو میداند كه باید از شیر سریعتر بدود، در غیر اینصورت طعمه شیر خواهد شد ، 
شیر نیز برای زندگی و امرار معاش در صحرا میگردد، كه میداند باید از آهو سریعتر بدود ، تا گرسنه نماند .. 
مهم این نیست كه تو شیر باشی یا آهو... 
مهم اینست كه با طلوع آفتاب از خواب بر خیزی و برای زندگیت، با تمام توان و با تمام وجود شروع به دویدن كنی .. 
به خوبی پرسشم را پاسخ گفته بود ولی میخواستم باز هم ادامه دهد و باز هم به ... 
كه چین از چروك پیشانیش باز كرد و با نگاهی به من اضافه كرد: 
زلال باش .... ،‌ زلال باش .... 
فرقی نمیكند كه گودال كوچك آبی باشی یا دریای بیكران، زلال كه باشی آسمان در توست.

 

 

گردآورنده: نینوس یوحنا

 • مطالعه 2370 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131