مگر من پاسبان‌ برادرم‌ هستم‌؟

موشی از یک شکاف در دیوار به کشاورز و همسرش که در حال بازکردن بسته ای بودند نگاه می کرد. چه خوراکیهایی ممکن است در آن باشد؟ 
او وحشت زده و مبهوت بود که آیا آن یک تله موش است؟ در حین برگشتن به مزرعه فریاد کرده هشدار می داد که: "یک تله موش در خانه هست، یک تله موش در خانه هست!"

 

مرغ غد غد کنان سرش را بالا گرفت و گفت: "ببخشید آقای موش، می توانم بگویم که این قبری برای توست و ربطی به من پیدا نمی کند. هیچ دردسری برای من بوجود نخواهد آورد."
موش به طرف خوک برگشت و به او گفت: "یک تله موش در خانه هست، یک تله موش در خانه هست!"
"خوک همدردی کرده گفت خیلی متاسفم آقای موش، اما من کاری جز دعا نمی توانم برات انجام دهم. مطمئن باش که در دعاهای من خواهی بود."

موش به گاو رو کرده، گاو به او گفت: "اوه، آقای موش. یک تله موش؟! آیا من هم در خطر مرگ هستم؟"
در نهایت موش سرافکنده و دل شکسته و تنها در حال روبرو شدن با تله موش کشاورز به خانه برگشت. در اواسط شب صدایی مانند صدای گرفتن طعمه توسط تله موش از داخل خانه به گوش رسید. همسر کشاورز به سرعت رفت تا ببیند که چه چیزی گرفته شده است. در تاریکی، نتوانست ببیند که دُمب یک مار سمی در تله گیر کرده است. مار، همسر کشاورز را گاز گرفت. 
کشاورز او را سریعا به بیمارستان برد. او تب دار به خانه برگشت. حالا همه می دانند که در هنگام تب باید سوپ مرغ خورد، بنابراین کشاورز ساتور خود را گرفت و به مزرعه رفت تا ماده اصلی لازم برای درست کردن سوپ را تهیه کند.
بیماری همسر کشاورز آنقدر ادامه یافت که دوستان و همسایگان برای ملاقات او به خانه اش آمدند و در آنجا ساعتها ماندند. برای پذیرایی از آنها کشاورز خوک را قصابی کرد. 
همسر کشاورز بهتر نشده و درگذشت. سپس بسیاری از مردم برای تشییع جنازه او آمدند بطوری که کشاورز برای تهیه غذا برای آن جمعیت، گاو را سر برید.


بنابراین دفعه بعد که شنیدید کسی با یک مشکل روبروست و فکر کردید که آن به شما مربوط نمی شود، بخاطر بیاورید زمانی که یک تله موش در خانه وجود دارد، تمامی مزرعه در خطر است.


مگر من پاسبان‌ برادرم‌ هستم‌؟ (پیدایش 4: 9 قسمت آخر)

 • مطالعه 2407 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131