ارتباط سس گوجه فرنگی با بشارت

ارتباط سس گوجه فرنگی با بشارت

اکثر مردم می دانند که من در اصل ، اهل Pennsyvania و Pittsburghهستم. هر وقت که به جایی سفر می کنم و در رستورانی غذا می خورم ، به یاد وطن خودم می افتم ، زیرا تقریبا بر روی میز هر رستورانی یک بطری سس گوجهHeinz ، ساخت Pittsburg به چشم می خورد.

ولی این نکته که چه ارتباطی بین سس گوجه Heinz واستیک و بشارت دادن برای مسیح وجود دارد، چیزی است که بسیاری از آن بی خبرند.

 اکثر مردم نمی دانند که آقای Heinz یکی از بزرگترین و موفق ترین مبشران مسیحی بوده است. روزی یک واعظ مهمان او را در گوشه ای خلوت از کلسیا گیرانداخت و به او گفت: قبول دارم که تو مسیحی هستی ولی چرا از تمام توان و انرژیت برای خداوند و خدمت به او بهره نمی بری؟

آقای Heinz، آنشب را با عصبانیت به خانه رفت. سؤال واعظ تقریبا" او را دیوانه کرده بود. آنشب آقای Heinz نتوانست بخوابد و بالاخره در ساعت 4 صبح از خداوند تقاضایی کرد. او از خداوند خواست که از وی "مبشر " بسازد، مبشری که وفادارانه و هدفدار برای خداوند خدمت می کند.

بعداز این اتفاق در یک گردهمائی که هیئت مدیره بانک در آن حضور داشتند، آقای Heinz بسوی یکی از دوستانش که سالها بود یکدیگر را می شناختند برگشت وبا او راجع به راه رسیدن به ملکوت خداوند شروع به صحبت کرد.

دوست او با حیرت نگاهی به وی انداخت و گفت:

« بارها شده بود که با تعجب از خودم می پرسیدم که اگرتوبه مسیح ایمان داری پس چراهیچوقت هیچ صحبتی ازاونمی کنی.» آن شخص اوّلین نفراز267 نفری بودکه آقای Heinz برای مسیح صید کرد.اوتبدیل به شاهدی امین، وفادار وهدفمند برای خداوند شد و شخصاً کلام خداوند و خبر خوش انجیل را با هرقشراز جامعه درمیان گذاشت.

267 نفرتعداد کمی نیست. شاید شما ومن هرگز نتوانیم این همه شخص را به سمت مسیح بیاوریم. ولی قبل ازاینکه آقای Heinz بخواهد« 276» نفر را به سوی مسیح هدایت کند، باید «یکنفر» را به سوی او می آورد و برای آوردن یک نفر به سمت مسیح ، باید تصمیم می گرفت که آیا می خواهد یک صیّاد امین وهدفدار برای خداوند باشد وسپس بایداز فرصتهایی که بدست می آورد و یا خداوند برای او مهیّا می ساخت بهره می برد و راجع به مسیح صحبت میکرد. شاید حتیّ تصوّر اینکه بتوانید دهها نفر را به سوی مسیح هدایت کنید، برای شما مشکل باشد. ولی آیا حاضرهستید که از خداوند بخواهید تا از شما برای هدایت مردم به سوی مسیح استفاده کند؟ آیا هیچ از خداوند می خواهید به شما کمک کند تا بیاموزید که چگونه "خبر خوش" را وفادارانه ودر کمال صراحت با دیگران در میان بگذارید تا روزی که بتوانید حداقل یک نفر را هدایت کنید تا به مسیح ایمان آورده و او را بعنوان "نجات دهنده شخصی" خود بپذیرید.

 • مطالعه 1454 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « اشک های پادشاه خودت میدانی!!! »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131