چگونه می توان خدا را یافت؟

با فكر كردن نمى‌توان به خدا رسيد. با اخلاق هم اين كار ممكن نيست. نمى‌توانيد در عالم تفكر خدا را پيدا كنيد زيرا طرز تفكر انسانى با فكر خدايى هم آهنگى ندارد بلكه فكر جسمانى ما مخالف خدا است. نمى‌توانيد با عبادت و پرستش به سوى خدا برگرديد زيرا انسان ياغيگرى كرده و از حضور خدا دور شده است! نمى‌توان با رعايت اصول اخلاقى به سوى خدا برگشت زيرا سيرت و اخلاق انسانى بر اثر گناه فاسد شده است! طبيعتا اين سؤال پيش مى‌آيد كه چه بايد كرد؟ از كجا شروع كنيم؟ من از كجا شروع كنم؟ راه برگشت به سوى خدا كدام است؟

 

مطالعه

 • مطالعه 2160 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه زندگی تازه »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131