کتاب الف

کلام خدا ما را میخواند تا به شایستگی آن دعوتی که به آن خوانده شده ایم رفتار کنیم( افسسیان 4:2) یعنی رفتار و زندگی ما باید متناسب با آن دعوت عالی ای که خدا از ما به عمل آورده یعنی متناسب با شان فرزندان خدا باشد. برای شایسته رفتار کردن و در پیش گرفتن یک زندگی مسیحی پیروزمندانه باید کلام خدا را به خوبی بشناسیم و با تعالیم اساسی آن آشنایی داشته باشیم. کتابی که پیش رویتان است در جهت تحقق این هدف به نگارش در آمده است.شما میتوانید برای خرید کتاب به قسمت خرید منابع مسیحی در سایت مراجعه کنید. 

مطالعه

 • مطالعه 4329 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131