2 داوری بر فلسطین،برموآب و عمون،بر حبشیان،بر آشور

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب صفنیا)اي‌ امّتي‌ كه‌ حيا نداريد، فراهم‌ آييد و جمع بشويد! 2 قبل‌ از آنكه‌ حُكم‌ نتاج‌ بياورد و آن‌ روز مثل‌ كاه‌ بگذرد؛ قبل‌ از آنكه‌ حدّت‌ خشم‌ خداوند بر شما وارد آيد؛ قبل‌ از آنكه‌ روز خشم‌ خداوند بر شما برسد. 3 اي‌ جميع‌ حليمانِ زمين‌ كه‌ احكام‌ او را بجا مي‌آوريد، عدالت‌ را بطلبيد و تَواضع‌ را بجوييد، شايد كه‌ در روز خشم‌ خداوند مستور شويد.
داوري‌ بر فلسطين‌
4 زيرا كه‌ غَزَّه‌ متروك‌ مي‌شود و اَشْقَلُون‌ ويران‌ مي‌گردد و اَهل‌ اَشْدُود را در وقت‌ ظهر اخراج‌ مي‌نمايند و عَقْرُوْن‌ از ريشه‌ كنده‌ مي‌شود. 5 واي‌ بر امّت‌ كَريتيان‌ كه‌ بر ساحل‌ دريا ساكنند. اي‌ كنعان‌، اي‌ زمين‌ فِلِسطينيان‌ كلام‌ خداوند به‌ ضدّ شما است‌ و من‌ تو را چنان‌ هلاك‌ مي‌كنم‌ كه‌ كسي‌ در تو ساكن‌ نخواهد بود، 6 و ساحل‌ دريا موضع‌ مرتع‌هاي‌ شبانان‌ و آغلهاي‌ گوسفندان‌ خواهد بود، 7 و ساحل‌ دريا براي‌ بقيّه‌ خاندان‌ يهودا خواهد بود تا در آن‌ بچرند. شبگاهان‌ در خانه‌هاي‌ اَشْقَلون‌ خواهند خوابيد زيرا يهوه‌ خدايشان‌ ازايشان‌ تفقّد نموده‌، اسيران‌ ايشان‌ را باز خواهد آورد.
داوري‌ بر موآب‌ و عمون‌
8 ملامت‌ موآب‌ و سرزنش‌ بني‌عَمُّون‌ را شنيدم‌ كه‌ چگونه‌ قوم‌ مرا ملامت‌ مي‌كنند و بر سرحدِّ ايشان‌ فخر مي‌نمايند. 9 بنابراين‌، يهوه‌ صبايوت‌ خداي‌ اسرائيل‌ مي‌گويد: به‌ حيات‌ خودم‌ قَسم‌ كه‌ موآب‌ مثل‌ سَدوم‌ و بني‌عَمّون‌ مثل‌ عَمّوره‌ خواهد شد. محّل‌ خارها و حفره‌هاي‌ نمك‌ و ويراني‌ ابدي‌ خواهد شد. بقيّة‌ قوم‌ من‌ آنها را غارت‌ خواهند نمود و بقيّه‌ امّت‌ من‌ ايشان‌ را به‌ تصرّف‌ خواهند آورد. 10 اين‌ به‌ سبب‌ تكبّر ايشان‌ بر ايشان‌ وارد خواهد آمد زيرا كه‌ قوم‌ يهوه‌ صبايوت‌ را ملامت‌ نموده‌، بر ايشان‌ فخر كردند. 11 پس‌ خداوند به‌ ضدّ ايشان‌ مهيب‌ خواهد بود زيرا كه‌ تمامي‌ خدايان‌ جهان‌ را زايل‌ خواهد ساخت‌ و جميع‌ جزاير امّت‌ها هر كدام‌ از جاي‌ خود او را عبادت‌ خواهند كرد.
داوري‌ بر حبشيان‌
12 و شما نيز اي‌ حَبَشيان‌ به‌ شمشير من‌ كشته‌ خواهيد شد.
داوري‌ بر آشور
13 و دست‌ خود را بر زمين‌ شمال‌ دراز كرده‌، آشور را هلاك‌ خواهد كرد و نينوي‌ را به‌ ويراني‌ و به‌ زمين‌ خشك‌ مثل‌ بيابان‌ مبدّل‌ خواهد نمود. 14 و گله‌ها و تمامي‌ حيوانات‌ امّت‌ها در ميانش‌خواهند خوابيد و مرغ‌ سقّا و خارپشت‌ بر تاجهاي‌ ستونهايش‌ منزل‌ خواهند گرفت‌ و آواز سراينده‌ از پنجره‌هايش‌ مسموع‌ خواهد شد و خرابي‌ بر آستانه‌هايش‌ خواهد بود زيرا كه‌ چوب‌ سرو آزادش‌ را برهنه‌ خواهد كرد. 15 اين‌ است‌ شهر فرحناك‌ كه‌ در اطمينان‌ ساكن‌ مي‌بود و در دل‌ خود مي‌گفت‌: «من‌ هستم‌ و غير از من‌ ديگري‌ نيست‌؛ من‌ هستم‌ و غير از من‌ ديگري‌ نيست‌.» چگونه‌ خراب‌ شد! خوابگاه‌ حيوانات‌ گرديده‌ است‌! هر كه‌ از آن‌ عبور كند بر آن‌ سخريّه‌ كرده‌، دست‌ خود را خواهد جنبانيد!
ترجمه تفسیری


اي قومي كه حيا نداريد، به خود آييد، 2 پيش از آنكه داوري آغاز گردد و فرصت شما چون كاه بر باد رود، قبل از آنكه خشم خداوند فرو ريزد و روز هولناك غضب او فرا رسد. 3 اي تمام متواضعاني كه احكام او را بجا مي آوريد، بسوي خداوند بازگشت نماييد؛ به راستي عمل كنيد و در حضور خداوند فروتن شويد تا شايد شما را از غضب خود در آن روز هلاكت مصون بدارد.

نابودي ملل مجاور اسرائيل
4 شهرهاي غزه ، اشقلون ، اشدود و عقرون ، ريشه كن و ويران خواهند شد. 5 واي بر شما اي فلسطيني هايي كه در ساحل دريا و در سرزمين كنعان زندگي مي كنيد، زيرا شما هم داوري خواهيد شد. خداوند شما را به هلاكت خواهد رساند و حتي يك نفر از شما هم باقي نخواهد ماند. 6 زمينهاي ساحلي شما مكاني براي شبانان و آغل گوسفندان خواهد شد. 7 بازماندگان قبيله يهودا، سرزمين شما را اشغال كرده گله هاي خود را در آنجا خواهند چرانيد و خود در خانه هاي اشقلون خواهند خوابيد؛ زيرا خداوند با مهرباني از قوم خود ياد نموده خوشبختي آنها را باز خواهد گردانيد.
8 طعنه هاي مردم موآب و عمون را شنيده ام كه قوم مرا مسخره نموده ، تهديد به اشغال سرزمينشان
مي كنند. 9 بنابراين ، خداوند قادر متعال ، خداي اسرائيل مي فرمايد: «به حيات خود قسم ، موآب و عمون مثل سدوم و عموره از بين خواهند رفت و به محلي از خارها، گودالهاي نمك و ويراني ابدي تبديل خواهنـد شد و بازماندگان قوم من آنها را غارت نموده ، سرزمينهايشان را تصرف خواهند كرد.» 10 آنها مزد غرور خود را دريافت خواهند كرد، زيرا به قوم خداوند قادر متعال اهانت نموده ، ايشان را مسخره كردند. 11 خداوند بلاهاي هولناكي بر سرشان خواهد آورد. او تمامي خدايان جهان را به تباهي خواهد كشانيد و آنگاه همه اقوام در سرزمينهاي خود او را عبادت خواهند نمود.
12 اي حبشي ها، شما هم به شمشير او كشته خواهيد شد.
13 خداوند قدرت خود را بضد آشور بكار خواهد برد و پايتخت بزرگ آن ، نينوا را ويران نموده ، به بياباني خشك مبدل خواهد كرد. 14 آن شهر، چراگاه گوسفندان خواهد شد و انواع حيوانات وحشي در آن جاي خواهند گرفت . خفاشها و جغدها در ميان ويرانه هايش لانه مي كنند و صدايشان از پنجره هاي خانه هاي متروك شنيده مي شود. در آستانه خانه ها زباله جمع مي شود و روكش زيباي ستونهاي شهر كه از چوب سرو بود، از بين مي رود. 15 اين شهر مستحكم كه چنان در امنيت بود كه با خود مي گفت : «در تمام دنيا شهري مانند من وجود ندارد!» ويران شده ، لانه حيوانات خواهد گرديد! هر كه از آنجا بگذرد سر خود را از بهت و حيرت تكان خواهد داد.

راهنما

باب‌هاي‌ 1 : 1 - 2 : 3 . روز غضب‌ خداوند بر يهودا
اين‌ روز، روز عظيم‌ خداوند ناميده‌ شده‌ كه‌ به‌ دفعات‌ از آن‌ ياد مي‌شود (1 : 7 و 8 و 9 و 10 و 14 و 15 و 16 و 18 ؛ 2 : 2 و 3 ؛ 3 : 8). روز ترس‌ و وحشتي‌ كه‌ روز شكستگي‌ يهودا و هجوم‌ و محاصرة‌ امت‌ها است‌: اشارة‌ مختصري‌ نيز وجود دارد كه‌ احتمالاً حاكي‌ از حملة‌ سكاها است‌ (رجوع‌ كنيد به‌ ذيل‌ كتاب‌ ارمياء باب‌ 4)؛ اما آشكارا و بي‌ترديد به‌ حملة‌ بابليان‌ واسارت‌ يهودا اشاره‌ شده‌، كه‌ 20 سال‌ پس‌ از آن‌ صورت‌ گرفت‌؛ همچنين‌ احتمال‌ دارد اشاره‌اي‌ سمبوليك‌ باشد بر توصيف‌ مصيبت‌هايي‌ كه‌ در آخر زمان‌ واقع‌ خواهند شد. منظور از «موبدان‌» (1 : 4)، كاهنان‌ رسوم‌ بت‌پرستي‌ مي‌باشند. «لشگر آسمان‌» (1 : 5)، اشاره‌اي‌ است‌ بر خورشيد و پرستش‌ ستارگان‌ كه‌ از آيين‌ بت‌پرستي‌ آشوريان‌ بود. «ملكوم‌» (1 : 5) يا ميلكوم‌ يا ملوك‌ از خدايان‌ عمونيان‌ بشمار مي‌رفت‌. احتمالاً «مكتيش‌» (1 : 11) ناحيه‌اي‌ تجاري‌ در شهر اورشليم‌ بود.


باب‌ 2 : 4 - 3 : 8 . روز غضب‌ خداوند بر امّت‌ها
غزه‌، اشقلون‌، اَشدود و عَقرون‌ (آية‌ 4)، از شهرهاي‌ فلسطينيان‌ محسوب‌ مي‌شدند. «كريتيان‌» نام‌ ديگري‌ است‌ براي‌ فلسطينيان‌ (آية‌ 5). حبشه‌ (آية‌ 12) در جنوب‌ مصر قرار داشت‌ كه‌ حكمرانان‌ آن‌ در آن‌ زمان‌ بر كل‌ مصر تسلط‌ داشتند. آشور (آية‌ 15) با پايتخت‌ جاه‌ طلب‌ و متكبر خود، نينوا، ماية‌ وحشت‌ جهانيان‌ بود. در طي‌ 20 سال‌، تمامي‌ اين‌ ممالك‌ توسط‌ بابليان‌ ويران‌ گرديدند.
  • مطالعه 1059 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %651 %1394 %14:%بهمن