1 اعلام خطر؛ روز عظیم خداوند

ترجمه قدیمی گویا

ترجمه قدیمی(کتاب صفنیا)كلام‌ خداوند كه‌ در ايّام‌ يُوشّيا ابن‌ آمون‌،پادشاه‌ يهودا، بر صَفَنْيا ابن‌ كوشي‌ ابن‌ جَدَلْيا ابن‌ اَمَرْيا ابن‌ حِزْقِيّا نازل‌ شد.
اعلام‌ خطر
2 خداوند مي‌گويد كه‌ همه‌ چيزها را از روي‌ زمين‌ بالّكل‌ هلاك‌ خواهم‌ ساخت‌. 3 انسان‌ و بهايم‌ را هلاك‌ مي‌سازم‌. مرغان‌ هوا و ماهيان‌ دريا و سنگهاي‌ مصادم‌ را با شريران‌ هلاك‌ مي‌سازم‌. و انسان‌ را از روي‌ زمين‌ منقطع‌ مي‌نمايم‌. قول‌ خداوند اين‌ است‌. 4 و دست‌ خود را بر يهودا و بر جميع‌ سَكَنه‌ اورشليم‌ دراز مي‌نمايم‌. و بقيّه‌ بَعْل‌ و اسمهاي‌ مؤبدان‌ و كاهنان‌ را از اين‌ مكان‌ منقطع‌ مي‌سازم‌. 5 و آناني‌ را كه‌ لشكر آسمان‌ را بر بامها مي‌پرستند، و آن‌ پرستندگان‌ را كه‌ به‌ يهوه‌ قَسَم‌ مي‌خورند و آناني‌ را كه‌ به‌ مَلْكوم‌ سوگند مي‌خورند، 6 و آناني‌ را كه‌ از پيروي‌ يهوه‌ مُرتَدّ شده‌اند، و آناني‌ را كه‌ خداوند را نمي‌طلبند و از او مسألت‌ نمي‌نمايند.
7 به‌ حضور خداوند يهوه‌ خاموش‌ باش‌، زيرا كه‌ روز خداوند نزديك‌ است‌، چونكه‌ خداوند قرباني‌اي‌ مهيّا كرده‌ است‌ و دعوت‌شدگان‌ خود را تقديس‌ نموده‌ است‌. 8 و در روز قربانيِ خداوند واقع‌ خواهد شد كه‌ من‌ بر سروران‌ و پسران‌ پادشاه‌ و همه‌ آناني‌ كه‌ لباس‌ بيگانه‌ مي‌پوشند عقوبت‌ خواهم‌ رسانيد. 9 و در آن‌ روز بر همه‌ آناني‌ كه‌ برآستانه‌ مي‌جَهَند عقوبت‌ خواهم‌ رسانيد و بر آناني‌ كه‌ خانه‌ خداوند خود را از ظلم‌ و فريب‌ پر مي‌سازند. 10 و خداوند مي‌گويد كه‌ در آن‌ روز صداي‌ نعره‌اي‌ از دروازه‌ ماهي‌ و وِلوِله‌اي‌ از محلّه‌ دوّم‌ و شكستگي‌ عظيمي‌ از تلّها مسموع‌ خواهد شد. 11 اي‌ ساكنان‌ مَكْتيش‌ ولوله‌ نماييد زيرا كه‌ تمامي‌ قوم‌ كنعان‌ تلف‌ شده‌ و همه‌ آناني‌ كه‌ نقره‌ را برمي‌دارند منقطع‌ گرديده‌اند. 12 و در آنوقت‌ اورشليم‌ را به‌ چراغها تفتيش‌ خواهم‌ نمود و بر آناني‌ كه‌ بر دُرْدهاي‌ خود نشسته‌اند و در دلهاي‌ خود مي‌گويند خداوند نه‌ نيكويي‌ مي‌كند و نه‌ بدي‌، عقوبت‌ خواهم‌ رسانيد. 13 بنابراين‌، دولت‌ ايشان‌ تاراج‌ و خانه‌هاي‌ ايشان‌ خراب‌ خواهد شد؛ و خانه‌ها بنا خواهند نمود، امّا در آنها ساكن‌ نخواهند شد و تاكستانها غرس‌ خواهند كرد، امّا شراب‌ آنها را نخواهند نوشيد.
روز عظيم‌ خداوند
14 روز عظيم‌ خداوند نزديك‌ است‌، نزديك‌ است‌ و بزودي‌ هرچه‌ تمام‌تر مي‌رسد. آواز روز خداوند مسموع‌ است‌ و مرد زورآور در آن‌ به‌ تلخي‌ فرياد برخواهد آورد. 15 آن‌ روز، روز غضب‌ است‌، روز تنگي‌ و اضطراب‌، روز خرابي‌ و ويراني‌، روزِ تاريكي‌ و ظلمت‌، روز ابرها و ظلمتِ غليظ‌، 16 روز كَرِنّا و هنگامه‌ جنگ‌ به‌ ضدّ شهرهاي‌ حصاردار و به‌ ضدّ برجهاي‌ بلند. 17 ومردمان‌ را چنان‌ به‌ تنگ‌ مي‌آورم‌ كه‌ كورانه‌ راه‌ خواهند رفت‌ زيرا كه‌ به‌ خداوند گناه‌ ورزيده‌اند. پس‌ خون‌ ايشان‌ مثل‌ غبار و گوشت‌ ايشان‌ مانند سرگين‌ ريخته‌ خواهد شد. 18 در روز غضبِ خداوند نه‌ نقره‌ و نه‌ طلاي‌ ايشان‌ ايشان‌ را تواند رهانيد و تمامي‌ جهان‌ از آتش‌ غيرت‌ او سوخته‌ خواهدشد، زيرا كه‌ بر تمامي‌ ساكنان‌ جهان‌ هلاكتي‌ هولناك‌ وارد خواهد آورد.
ترجمه تفسیری


اين است پيامـي كه خداوند در دوران سلطنت يوشيا (پسر آمون )، پادشاه يهودا، به صفنيا داد. (صفنيا پسر كوشي ، كوشي پسر جدليا، جدليا پسر امريا، و امريا پسر حزقياي پادشاه بود.)

روز داوري خدا
2 خداوند مي فرمايد: «همه چيز را از روي زمين محو و نابود خواهم كرد. 3 انسانها و حيوانات ، پرندگان هوا و ماهيان دريا را از بين خواهم برد. انسان شرور با همه بتهايي كه مي پرستد نابود خواهد شد.
4 «يهودا و اورشليم را مجازات مي كنم . آثار و بقاياي پرستش بعل را از بين مي برم بطوري كه ديگر اسمي از كاهنان بت بعل باقي نماند. 5 آناني را كه بر بامها، آفتاب و ماه و ستارگان را پرستش مي كنند و نيز كساني را كه مرا مي پرستند و به من سوگند وفاداري ياد مي كنند ولي در عين حال بت مولك را نيز مي پرستند، هلاك خواهم كرد. 6 آناني را كه از پيروي من برگشته اند و كساني را كه نزد من نمي آيند و از من راهنمايي نمي خواهند از بين خواهم برد.»
7 در حضور خداوند خاموش باش ، زيرا روز داوري او فرا رسيده است . خداوند قوم خود را براي كشته شدن آماده مي سازد. او دشمنان آنها را دعوت كرده تا سرزمين يهودا را غارت كنند. 8 خداوند مي فرمايد: «در آن روز داوري ، رهبران و رؤساي يهودا و تمام كساني را كه از رسوم بت پرستان پيروي مي كنند مجازات خواهم كرد. 9 آري ، آناني را كه در پرستش خود، روشهاي كافران را بكار مي برند و نيز كساني را كه كشتار و غارت مي كنند تا معابد خدايان خود را پر سازند، مجازات خواهم كرد. 10 در آن روز صداي ناله و فرياد از دروازه هاي اورشليم به گوش خواهد رسيد و صداي نعره دشمن از تپه ها شنيده خواهد شد.
11 «اي بازاريان اورشليم ، از غم و غصه شيون كنيد، زيرا تمام تاجران حريص شما نابود خواهند شد.
12 «در آن روز، با چراغ در اورشليم خواهم گشت و كساني را كه با خيال راحت گناه مي ورزند و گمان مي كنند كه من كاري به كارشان ندارم ، پيدا كرده مجازات خواهم نمود. 13 اموالشان را به دست دشمن خواهم داد و خانه هايشان را با خاك يكسان خواهم كرد. خانه ها خواهند ساخت ، ولي نخواهند توانست در آنها ساكن شوند. تاكستانها غرس خواهند كرد، ولي هرگز شراب آنها را نخواهند نوشيد.»
14 آن روز هولناك نزديك است و بسرعت فرا مي رسد. در آن روز مردان قدرتمند به تلخي خواهند گريست . 15 آن روز، روزي است كه غضب خداوند افروخته مي شود. روز سختي و اضطراب است، روزخرابي و ويراني ، روز تاريكي و ظلمت ، روز ابرها و سياهي ها! 16 شيپور به صدا در مي آيد، جنگ شروع مي شود، شهرهاي حصاردار و برجهاي بلند واژگون مي گردند.
17 خداوند مي فرمايد: «شما را مثل آدم كوري كه بدنبال راه مي گردد، درمانده خواهم نمود، چون نسبت به من گناه ورزيده ايد. بنابراين ، خون شما بر خاك ريخته خواهد شد و بدنهايتان همانجا روي زمين خواهد گنديد.»
18 در آن روزِ غضبِ خدا، طلا و نقره شما نخواهد توانست جان شما را از مرگ برهاند، زيرا تمام زمين از آتش غيرت او گداخته خواهد شد. او بسرعت زمين را از وجود ساكنان آن پاك خواهد ساخت .

راهنما

باب‌هاي‌ 1 : 1 - 2 : 3 . روز غضب‌ خداوند بر يهودا
اين‌ روز، روز عظيم‌ خداوند ناميده‌ شده‌ كه‌ به‌ دفعات‌ از آن‌ ياد مي‌شود (1 : 7 و 8 و 9 و 10 و 14 و 15 و 16 و 18 ؛ 2 : 2 و 3 ؛ 3 : 8). روز ترس‌ و وحشتي‌ كه‌ روز شكستگي‌ يهودا و هجوم‌ و محاصرة‌ امت‌ها است‌: اشارة‌ مختصري‌ نيز وجود دارد كه‌ احتمالاً حاكي‌ از حملة‌ سكاها است‌ (رجوع‌ كنيد به‌ ذيل‌ كتاب‌ ارمياء باب‌ 4)؛ اما آشكارا و بي‌ترديد به‌ حملة‌ بابليان‌ واسارت‌ يهودا اشاره‌ شده‌، كه‌ 20 سال‌ پس‌ از آن‌ صورت‌ گرفت‌؛ همچنين‌ احتمال‌ دارد اشاره‌اي‌ سمبوليك‌ باشد بر توصيف‌ مصيبت‌هايي‌ كه‌ در آخر زمان‌ واقع‌ خواهند شد. منظور از «موبدان‌» (1 : 4)، كاهنان‌ رسوم‌ بت‌پرستي‌ مي‌باشند. «لشگر آسمان‌» (1 : 5)، اشاره‌اي‌ است‌ بر خورشيد و پرستش‌ ستارگان‌ كه‌ از آيين‌ بت‌پرستي‌ آشوريان‌ بود. «ملكوم‌» (1 : 5) يا ميلكوم‌ يا ملوك‌ از خدايان‌ عمونيان‌ بشمار مي‌رفت‌. احتمالاً «مكتيش‌» (1 : 11) ناحيه‌اي‌ تجاري‌ در شهر اورشليم‌ بود.
  • مطالعه 1076 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ب ظ, %14 %651 %1394 %14:%بهمن