1 شکرگزاری

ترجمه شریف گویا

ترجمه شریف دوم تسالونیکیان1. از طرف پولس و سیلوانس و تیموتاوس ـ به کلیسای تسالونیکیان که به پدر ما خدا و عیسی مسیح خداوند تعلق دارد.
2. خدای پدر و عیسی مسیح خداوند ، فیض و آرامش به شما عنایت فرمایند.

عقوبت در وقت آمدن مسیح

3. ای برادران ، ما موظفیم همواره خدا را به خاطر شما سپاس گوئیم . آری ، شایسته است چنین کنیم زیرا ایمان شما به طور عجیبی رشد می کند و محبت شما به یکدیگر روز افزون است.
4. ما در کلیساهای خدا به خاطر بردباری و ایمانتان در تحمل آزارها و رنجها به وجود شما افتخار میکنیم.
5. این آزارها ثابت می کند که خدا از روی انصاف داوری می کند و می خواهد که شما شایستۀ پادشاهی خدا که به خاطر آن رنج می برید بشوید.
6. خدا عادل است و به کسانی که به شما آزار میرسانند جزا خواهد داد
7. و بشما که رنج و آزار می بینید و همچنین به ما آسودگی خواهد بخشید. این کار در روزی که عیسی خداوند از آسمان با فرشتگان توانای خود
8. در آتشی فروزان ظهور کند انجام خواهد گرفت و به آنانی که خدا را نمی شناسند و انجیل خداوند ما عیسی را رد می کنند کیفر خواهد دارد ،
9. آنان کیفر هلاکت جاودانی و دوری از حضور خداوند و محرومیت از جلال قدرت او را خواهند دید.
10. در آن روزی که او می آید ، از مقدسین خود جلال خواهد یافت و تمام ایمانداران از دیدن او متعجب خواهند شد و شما نیز جزء آنها خواهید بود ، زیرا به شهادت ما ایمان آوردید.
11. به این سبب است که ما همیشه برای شما دعا می کنیم که خدای ما شما را شایستۀ دعوت خودگرداند وهمۀ آرزوهای نیکوی شما را بر آورد و فعالیت های شما را که از ایمان سرچشمه می گیرد با قدرت خود به کمال رساند
12. تا نام خداوند ما عیسی مسیح در وجود شما جلال یابد و شما نیز بر طبق فیض خدای ما و عیسی مسیح خداوند در او جلال یابید.

ترجمه قدیمی(دوم تسالونیکیان)


پولس‌ و سِلْوانُس‌ و تيموتاؤس‌،
به‌ كليساي‌ تسالونيكيان‌ كه‌ در خداي‌ پدر ما و عيسي‌ مسيح‌ خداوند مي‌باشيد.
2 فيض‌ و سلامتي‌ از جانب‌ پدر ما خدا و عيسي‌ مسيح‌ خداوند بر شما باد.
شكرگزاري‌ و دعا
3 اي‌ برادران‌، مي‌بايد هميشه‌ بجهت‌ شما خدا را شكر كنيم‌، چنانكه‌ سزاوار است‌، از آنجا كه‌ ايمان‌ شما بغايت‌ نمّو مي‌كند و محبّت‌ هر يكي‌ از شما جميعاً با همديگر مي‌افزايد، 4 بحدّي‌ كه‌ خود ما در خصوص‌ شما در كليساهاي‌ خدا فخر مي‌كنيم‌ به‌سبب‌ صبر و ايمانتان‌ در همه‌ مصايب‌ شما و عذابهايي‌ كه‌ متحمّل‌ آنها مي‌شويد، 5 كه‌ دليل‌ است‌ بر داوري‌ عادلِ خدا تا شما مستحقّ ملكوت‌ خدا بشويد كه‌ براي‌ آن‌ هم‌ زحمت‌ مي‌كشيد. 6 زيرا كه‌ اين‌ انصاف‌ است‌ نزد خدا كه‌ عذاب‌كنندگانِ شما را عذاب‌ دهد. 7 و شما را كه‌ عذاب‌ مي‌كشيد، با ما راحت‌ بخشد در هنگامي‌ كه‌ عيسي‌ خداوند از آسمان‌ با فرشتگان‌ قوّت‌ خود ظهور خواهد نمود 8 در آتش‌ مشتعل‌ و انتقام‌ خواهد كشيد از آناني‌ كه‌ خدا را نمي‌شناسند و انجيل‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ را اطاعت‌ نمي‌كنند، 9 كه‌ ايشان‌ به‌ قصاص‌ هلاكت‌ جاوداني‌خواهند رسيد از حضور خداوند و جلال‌ قوّت‌ او 10 هنگامي‌ كه‌ آيد تا در مقدّسان‌ خود جلال‌ يابد و در همه‌ ايمانداران‌ از او تعجّب‌ كنند در آن‌ روز، زيرا كه‌ شما شهادت‌ ما را تصديق‌ كرديد.
11 و براي‌ اين‌ هم‌ پيوسته‌ بجهت‌ شما دعا مي‌كنيم‌ كه‌ خداي‌ ما شما را مستحقّ اين‌ دعوت‌ شمارد و تمام‌ مسرّت‌ نيكويي‌ و عمل‌ ايمان‌ را با قوّت‌ كامل‌ گرداند، 12 تا نام‌ خداوند ما عيسي‌ مسيح‌ در شما تمجيد يابد و شما در وي‌ بحسب‌ فيض‌ خداي‌ ما و عيسي‌ مسيح‌ خداوند.ترجمه تفسیری

از طرف پولس ، سيلاس و تيموتائوس ، به مسيحيان شهر تسالونيكي كه در پناه پدر ما خدا و خداوند ما عيسي مسيح محفوظ هستند.
2 از درگاه پدرمان خدا و خداوندمان عيسي مسيح ، طالب رحمت و آرامش براي شما مي باشيم .

پايان زحمات و رنجها
3 برادران عزيز، موظفيم همواره خدا را براي وجود شما شكر نماييم . بلي ، شايسته است كه چنين كنيم ، زيرا ايمان شما بگونه اي چشمگير رشد كرده ، و محبت شما نسبت به يكديگر بي نهايت عميق شده است . 4 به هر كليسايي كه مي رويم ، به وجود شما افتخار مي كنيم و براي ايشان بيان مي نماييم كه چگونه شما با وجود مشكلات طاقت فرسا و آزار و اذيتها، شكيبايي و ايمان كامل به خدا را حفظ كرده ايد. 5 اين آزارها و ناملايمات نشان مي دهند كه راه هاي خدا منصفانه و عادلانه است ، زيرا او بوسيله اين زحمات و رنجها، از يك طرف شما را براي ملكوت خود آماده مي كند، 6 و از طرف ديگر تنبيه و مجازات را براي آناني كه شما را زجر مي دهند مهيا مي سازد.
7 بنابراين ، به شما كه رنج و آزار مي بينيد، اعلام مي دارم كه وقتي عيساي خداوند به ناگاه در ميان شعله هاي آتش و با فرشتگان نيرومند خود از آسمان ظاهر شود، خدا به ما و به شما آسودگي خواهد بخشيد؛ 8 اما آناني را كه از شناختن خدا و پذيرش خدا و پذيرش نقشه نجات او توسط عيسي مسيح سر باز مي زنند، به كيفر خواهد رسانيد. 9 ايشان به مجازات جاوداني خواهند رسيد، و تا ابد از حضور خداوند دور خواهند ماند و هرگز شكوه و عظمت قدرت او را نخواهند ديد. 10 بلي ، اين رويدادها در روز بازگشت او واقع خواهد شد، روزي كه قوم او و مؤمنين او، ستايش و تحسين را نثار او كنند. در آن روز شما نيز در ميان ستايش كنندگان او خواهيد بود، زيرا به شهادتي كه ما درباره او داديم ، ايمان آورديد.
11 پس ما به دعاي خود براي شما ادامه مي دهيم تا خدا شما را براي خود فرزنداني شايسته بسازد و به آرزوهاي نيكي كه داريد، جامه عمل بپوشاند، و با قدرت خود اعمال شما را كه از ايمان سرچشمه مي گيرد، كامل كند. 12 آنگاه مردم با مشاهده اعمال شما، نام خداوند ما عيسي مسيح را ستايش و تمجيد خواهند كرد؛ شما نيز بسبب تعلق به او، عزت و حرمت خواهيد يافت . لطف و فيض خداي ما و خداوند ما عيسي مسيح همه اين امتيازات را براي شما فراهم آورده است .

راهنما

دوم‌ تسالونيكيان‌ 1 . روز خداوند
در اين‌ بخش‌، خصوصيت‌ مشخصه‌اي‌ كه‌ از آمدن‌ خداوند ارائه‌ داده‌ شده‌ است‌، عبارت‌ است‌ از وحشت‌ بخاطر بي‌اطاعتي‌ها. در اول‌ تسالونيكيان‌ باب‌ 4، پولس‌ خاطرنشان‌ مي‌سازد كه‌ خداوند با صدا و آواز رئيس‌ فرشتگان‌، از آسمان‌ خواهد آمد، كليسا نيز ربوده‌ خواهد شد كه‌ تا ابد در حضور خداوند بسر ببرد.
در اين‌ بخش‌، او اضافه‌ مي‌كند كه‌ او «با فرشتگان‌ قوت‌ خود خواهد آمد در آتش‌ مشتعل‌» (7) و بدين‌ ترتيب‌ از نامطيعان‌ و خدانشناسان‌، انتقام‌ خواهد كشيد. عيسي‌، خود از «آتش‌ جاوداني‌» (متي‌ 41:25) و «آتش‌ خاموشي‌ ناپذير» (مرقس‌ 9 : 43) سخن‌ گفته‌ بود. در عبرانيان‌ 10 : 27 نيز صحبت‌ از «آتش‌ فرو برنده‌» است‌ كه‌ اشاره‌ به‌ روز داوري‌ است‌. در دوم‌ پطرس‌ 3 : 7 و 10 نشان‌ داده‌ شده‌ كه‌ سرنوشت‌ زمين‌ به‌ سوخته‌ شدن‌ با «آتش‌» مختوم‌ خواهد شد (به‌ توضيحات‌ مربوط‌ به‌ اين‌ آيات‌ توجه‌ شود).
  • مطالعه 754 مرتبه
  • آخرین تغییرات در %ق ظ, %06 %421 %1394 %09:%بهمن