ایمان کریسمسی یوسف

ایمان کریسمسی یوسف

" ... ناگاه فرشتۀ خداوند در خواب بر وی ظاهر شده گفت: «ای یوسف پسر داود، از گرفتن زن خویش مریم مترس، زیرا که آنچه در وی قرار گرفته است از روح القدس است. و او پسری خواهد زایید و نام او را عیسی خواهی نهاد، زیرا که او امّت خویش را از گناهانش خواهد رهانید.». پس چون یوسف از خواب بیدار شد، چنانکه فرشتۀ خداوند بدو امر کرده بود، بعمل آورد و زن خویش را گرفت." ( متی 1 : 20 ـ 21 و 24 ).

 


ظاهر امر: مریم که نامزد یوسف بود، قبل از ازدواجشان حامله بود.
انتخابها: یوسف می توانست ادعا کند که او پدر بچه نیست و اجازه دهد که مریم زناکار شناخته شده و احتمالاً به مرگ محکوم شود. و یا می توانست به دروغ بگوید که پدر بچه است.
ظاهر امر: مریم و یوسف فرزند نامشروعی داشتند. بنابراین عیسی از عبادت در کنیسه منع می شد. 
واقعیت امر: عیسی بود و هست و خواهد آمد... و او تنها لایق تمامی عبادت و پرستش ماست.


اغلب اوقات ظاهر امر برخلاف واقعیت آن است، به همین خاطر استفاده از ایمان ضروری است. یوسف وقتی که واقعیت آنچیزی که خدا گفت را باور کرد، نه آنچیزی که ظاهر امر نشان می داد، ایمان خود را به نمایش گذاشت. برای ما امروز ظاهر امر ممکن است نزدیک شدن به تعطیلات باشد؛ و ما یاد گرفته ایم که بجای گفتن «کریسمس مبارک»، بگوییم «تعطیلات خوبی داشته باشی». ما برنامه ریزی می کنیم تا زمان و پول بیشتری را برای خرید صرف کنیم. ترانه های کریسمس را می خوانیم و احساس خوبی داریم. امّا واقعیت امر این است که عیسی حقیقتاً پسر خداست که به شکل خارق العاده ای در رحم مریم قرار گرفت. او زندگی کرد بدون گناه، بنابراین کفایت لازم برای حمل گناه را برای انسانهای گناهکار دارد. 
آیا واقعیت کریسمس را جشن می گیری؟ 
براساس کدام یک زندگی می کنی، ظاهر و یا حقیقت؟

 

مترجم: آرش

 • مطالعه 1661 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131