عیسی در کریسمس از ما چه انتظاری دارد؟

عیسی در کریسمس از ما چه انتظاری دارد؟

عیسی این کریسمس از ما چه می خواهد؟ جوابش را می توانیم در دعایش ببینیم. او از خدا چه درخواستی کرد؟ بلندترین دعای او در یوحنا 17 می باشد و اوج خواسته اش در این دعا این است که: 

" ای پدر می خواهم آنانی که به من داده ای با من باشند در جایی که من می باشم." ( آیۀ 24 ). در میان همۀ گناهکارانی که در دنیا وجود دارند، گروهی هستند که خدا آنها را «به عیسی داده است». اینها کسانی هستند که خدا آنها را به نزد عیسی جذب کرده است ( یوحنا 6 : 44 و 65 ). آنها مسیحیان هستند؛ کسانیکه عیسی را بصورت مصلوب، خداوند قیام کرده و گنج زندگیشان پذیرفته اند ( یوحنا 1 : 12 ، 10 : 9 ، 16 ـ 17 ، 20 : 28 ، 6 : 35 و 3 : 17 ).

 

 

بعضی وقتها می شنویم که مردم می گویند که خدا انسان را خلق کرد، بخاطر اینکه تنها بود. آنها می گویند که: " خدا ما را خلق کرده تا با او باشیم." آیا عیسی هم با این موافق است؟ خوب، او هم می گوید که حقیقتاً می خواهد که ما با او باشیم. درسته، امّا چرا؟ به بقیۀ آیه توجه کنید. چرا عیسی می خواهد که ما با او باشیم؟ 
"... تا جلال مرا که به من داده ای ببینند، زیرا که مرا پیش از بنای جهان محبّت نمودی." 
این برای بیان تنهایی، جملۀ عجیبی است." می خواهم با من باشند تا جلال من را ببینند." درحقیقت اصلاً درمورد تنهایی نیست. درواقع بیان کنندۀ نگرانیش درمورد رضایت و اشتیاق ماست، نه تنهایی خودش. عیسی تنها نیست. او، پدر و روح القدس در معاشرت باهم در تثلیث، رضایت کامل دارند. این ما هستیم که حسرت چیزی را می کشیم، نه او؛ و تجربۀ آنچیزی که برای ما مقرر شده است، همۀ آنچیزی است که عیسی برای مسیحیان می خواهد: دیدن و چشیدن جلالش. 
و همان خدا می خواهد که این در بطن جان ما فرو رود! عیسی ما را ساخت ( یوحنا 1 : 3 ) تا جلال او را ببینیم. درست قبل ازاینکه بالای صلیب رود، عمیقترین درخواستهای قلبیش را به پدر اینگونه بیان می کند: " ای پدر می خواهم آنانی که به من داده ای با من باشند در جایی که من می باشم تا جلال مرا که به من داده ای ببینند."
امّا این تنها نیمی از آنچیزیست که عیسی در اوج این دعایش در آیه های پایانی، برای ما می خواهد. همانطوریکه قبلاً گفتم، ما حقیقتاً برای این ساخته شدیم تا جلال او را دیده و بچشیم. آیا این چیزی است که او برای ما می خواهد: که ما نه تنها جلال او را ببینیم بلکه بچشیم، مزه کنیم، لذت ببریم، گرامی بداریم و دوست داشته باشیم؟ آیۀ پایانی این باب، آیۀ 26 را ملاحظه کنید:
" اسم تو را به ایشان شناسانیدم و خواهم شناسانید تا آن محبّتی که به من نمودی در ایشان باشد و من نیز در ایشان باشم."
و این پایان دعاست. هدف نهایی عیسی برای ما چیست؟ اینکه نه فقط تنها بسادگی جلال او را ببینیم، بلکه او را به همان محبّتی که پدر برای او دارد، دوست داشته باشیم:" (پدر) آن محبّتی که به من نمودی در ایشان باشد." هدف و اشتیاق عیسی این است که ما ابتدا جلال او را ببینیم تا قادر شویم آنچه را که می بینیم با همان محبّتی که پدر برای پسر دارد، دوست داشته باشیم. منظورش این نیست که صرفاً از محبّتی که پدر نسبت به پسر دارد، تقلید کنیم. منظور این است که همان محبّت پدر تبدیل به محبّت ما برای پسر شود؛ یعنی ما پسر را به همان محبّتی که پدر برای پسر دارد، دوست داشته باشیم. بخاطر همین روح القدس به زندگی ما ارزانی شده تا: پسر را توسط پدر و از طریق روح القدس دوست داشته باشیم. 
چیزی که عیسی بیش از هر چیز برای مسیحیان می خواهد این است که منتخبینش گردهم آمده و چیزی را که بیشتر از همه نیاز دارند دریافت کنند: دیدن جلالش، چشیدنش با همان محبّتی که پدر برای پسر دارد. 
چیزی که من شخصاً برای این کریسمس آروز دارم آن است که همگی ما مسیحیان باهم ملحق شده تا پُری مسیح را ببینیم تا همگی بتوانیم آنچه را که می بینیم با محبّتی فراتر از ظرفیت قلب مردد زمینی مان، دوست داشته باشیم. 
این دعای عیسی برای ما در این کریسمس است: " پدر، به آنها جلال مرا نشان بده و همان خوشی که تو در من داری را به آنها بده."
با این امید که بتوانیم عیسی را با چشمان خدا دیده و با محبّت قلب خدا او را بچشیم. این ماهیّت آسمان است. این هدیه ایست که مسیح بخاطر آن آمد تا با قیمت مرگش بجای ما، آنرا برای گناهکاران بخرد.
من نیز با شما می خواهم او را ببینم و محبّت کردن او را بچشم.

 

 

برگرفته از وب سایت www.desiringgod.org

11 دسامبر 2001
مترجم: آرش

 • مطالعه 1859 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « ایمان کریسمسی یوسف شادی کریسمس »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131