نگاهی بر موعظه کامیابی و سلامتی

خدایا بر ما رحم کن اگر انجیل حقیقت و رنج را ندیده گرفتیم و کالای مسموم ثروت، تندرستی و کامیابی را به جای انجیل آمرزش گناهان و قدوسیت موعظه کردیم.

 

پدر آسمانی ببخش اگر دنده های تکیده پسر تو را بر صلیب نردبان ترقی و جاه و جلال خویش دیدیم و چیزی جز شبیه شدن به پسر مصلوب و قیام کرده تو را در دل آرزو کردیم.

مسیحا عطا کن که نام تو برای ما نام و نان نیاورد بلکه کلام تو نان ما و نام تو نام ما گردد و دعای ما پادشاهی تو بیاید شود.

 

ای پسر خدا بر بی ایمانی ما ببخش اگر از تو چون گدایان طلب معجزه نان و ماهی کردیم و پای صلیب تنهایت می گذاریم و منفعت خویش را می جوییم.

خداوند عیسی سرور ما، عطاکن تا در صلیب تو معنا شویم و زیبا شویم و ساده شویم واز اسارت تن و طنازی و تزیین و جلب توجه انسانیت ظاهری آزاد گردیم. ببخش تا عارف شویم به محبت تو که فوق معرفت و عرفان است و در رنجهای تو شبیه شویم تا به قیامت از مردگان بی فسادی را بپوشیم ودر جلال روی پدر باطن ما بدرخشد.

ای پسر خدا عطا نما که موعظه توبه و آمرزش گناهان را بخاطر خوش آمدن این و آن سر نبریم وحقیقت رستگاری تنها توسط مسیح را برای خوشامد این و آن به وعده شفا و ثروت نیالاییم تا به این بهانه خریدار تو شوند.

ای روح القدس ما را در وسوسه نام و نان پیروزی ببخش و آفت موعظه ثروت و کامیابی را از کلیساهای ما دور کن و قلب ما را با ثروت و سلامتی اطاعت از انجیل لبریز کن و از شریر رهایی ده و بیماری عافیت طلبی ما را به خون مسیح شفا ببخش.

و در آخر:

یارب دل پاک و جان آگاهم ده
آه شب و گریه سحرگاهم ده

در راه خود اول زخودم بیخود کن
بیخود چو شدم زخود، به خود راهم ده


ماراناتا- خداوندما بیا

برای مشاهده ویدئویی در این زمینه و اظهار نظرات خود لطفا به وبلاگ پسر خدا مراجعه نموده و یا اینجا را کلیک نمایید.

 • مطالعه 2248 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131