چطور علم طب مدرن عهد عتیق را بازگو می کند؟

بسیاری از قوانین در پنج کتاب اول عهد عتیق بیان کننده مسائل بهداشتی و سلامتی به یهودیها است. الهیدانان برای قرنها فکر می کردند که این قوانین تنها اعمال تشریفاتی و سنتی ویا جدا کننده فرهنگی برای تفکیک کردن قوم اسرائیل از فرهنگ بت پرستان اطراف آنها می باشند.

هر چند با ظهور طبابت مدرن و تئوری میکرب شناسی بیماریها در قرن نوزدهم، مشخص گردید که اطاعت از آن قوانین همچنین فایده های مهم سلامتی را بهمراه خواهد داشت. با توجه به اینکه خدا این قوانین را به موسی الهام کرد، آن دستورات در مقایسه با اعمال بهداشتی در فرهنگ همسایه های آن زمان بی نظیر است. بعلاوه آنها نشان می دهند که اوامر خدا مستبدانه نیستند و او بهترین مصلحتها را برای ما در قلب خود خواهان است.


یکی از قوانین آموزش می دهد که دستهای خود را پس از لمس کردن مرده ها و یا مریضان بشویید (لاویان 13- 15؛ نهمیا 19)، برای جلوگیری از نجاست و خون (لاویان 17:13 ؛ تثنیه 23: 12- 13)، و جدا کردن شخص بیمار و هر چیزی که او لمس می کند (لاویان 13) و این بسیار موثر در محدود کردن پخش بیماری است. طب جدید همچنین تایید می کند که ختنه منفعت سلامتی دارد.
خیلی جالب است که مطالعه مراحل فاکتورهای لخته شدن خون در کودکان تازه متولد شده، همچنین نشان می دهد که ختنه در هشتمین روز- سن تجویز شده به ابراهیم (پیدایش 17: 12)- امن ترین زمان در زندگی مرد برای انجام دادن این عمل می باشد.


طبق معلومات ما از پیشرفت میکربها و انگلها، و در راستای تحقیق بیشتر علم طب، عهد عتیق از خوردن حیوانات ناپاک، و حتی پیوستی به آنها ممانعت می کند. بطور مثال، مردم عموما بر سر این مسئله بحث می کنند که ما دیگر نیازی به رفتار با خوکها بعنوان حیوان ناپاک نداریم چون حالا می دانیم که چطور آنها را بخوبی طبخ نماییم. هرچند پژوهش های جدید در مورد ویروس سرماخوردگی نشان می دهد که بیشترین مورد آنفلونزای کشنده از طریق شرایطی بوجود می آید که مردم در تماس نزدیک با خوکها و پرندگان می باشند. خوکها بعنوان یک پلی بین پرنده و انسان و شکل دهنده به آنفلونزا عمل می کنند؛ بنابراین آنفولانزای جدید کشنده معمولا از چین، هنگ کنگ و دیگر قسمتهایی که مردم در مجاورت نزدیکی با خوکها زندگی می کنند شیوع پیدا می کند.


فایده های بسیار زیاد دیگری که فرمانهای عهد عتیق دارند کاملا شناخته شده اند، حتی اگر فرهنگ مدرن به اطاعت از آنها تن در نمی دهد. بطور مثال پرهیز از زنا بهترین راه برای حفاظت شخص در برابر ابتلا به بیماریهای انتقالی جنسی است (خروج 20: 14 ؛ امثال 5)؛ پرهیز از اعتیاد از ابتلا به بیماریهای مربوط به الکل، مواد مخدرو تنباکو محافظت می کند. (امثال 20: 1؛ 23: 19-21، 29-35)؛ و دعا، تعمق و رفتار منصفانه با دیگران، زیانهای ناشی از استرس را به حداقل می رسانند. (لاویان 19: 13-18؛ امثال 23؛ 27: 1-3؛ 91: 3-7). طب مدرن نشان می دهد که "زندگی بر طبق کتاب" دقیقا همانطوری که خدا وعده داده است برکات فراوان عملی دارد (خروج 15: 26)، که مطابق تمامی آنها اعتماد ما به خدا را با دلایل زیادتری مجهز می کند.

 • مطالعه 1698 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131