چه زنجیر‌هایی‌ شما را در بند کشیده است؟

پس چه گوییم؟ آیا در گناه بمانیم تا فیض افزون گردد؟ حاشا! مایانی که از گناه مردیم، چگونه دیگر در آن زیست کنیم؟...زیرا این را می‌‌دانیم که انسانیت کهنهٔ ما با او مصلوب شد تا جسد گناه معدوم گشته دیگر گناه را بندگی نکنیم... هم چنین شما نیز خود را برای گناه مرده انگارید، اما برای خدا در مسیح عیسی زنده. ( رومیان ۱۱،۶،۲،۱:۱)


هنگامی که فیل جوانی‌ را به دام می‌‌اندازند، تربیت کنندهٔ او، زنجیری به پای او می‌‌زند و سر دیگر زنجیر را به درختی می‌‌بندد تا آن فیل کوچک فرار نکند. در این سن، فیل کوچک تر از آن است که بتواند درخت را کنده فرار کند. حتی اگر تلاش هم کند نمی‌‌تواند خود را برهاند. به این ترتیب وقتی‌ که فیل بزرگ می‌‌شود، تربیت کنندهٔ آن، او را با یک تکه چوب کوچک به زمین زنجیر می‌‌کند ولی‌ از آنجا که فیل تصور می‌‌کند که به یک درخت غیر قابل حرکت بسته شده است هرگز فرار نخواهد کرد.


برای لحظاتی به این موضوع فکر کنید: آیا ممکن است که زنجیری به عنوان یک گناه عادت وار به پای شما بسته شده باشد؟ چه چیزی مانع تجربه شما از آزادیی که تنها در مسیح است می‌‌شود؟ ممکن است این طور به نظر رسد که شما را به درختی غیر قابل حرکت بسته اند. با وجود این مایلم به شما یاد آور شوم که " چیزی" که مانع از حرکت شما می‌‌شود، تنها ممکن است چوب کوچکی در زمین باشد. اگر با این اسارت خود کنار بیایید، ممکن است شما هم مثل آن فیل احساس کنید که نمی‌‌توانید خود را از آن آزاد سازید.


حتی به عنوان پیروان مسیح، ما هنوز هم در برابر گناه و عواقب آن آسیب پذیر هستیم. اما به قول پولس رسول ، حقیقت آن است که بر اساس رابطهٔ ما با مسیح، ما نسبت به گناه مرده ایم. در حقیقت اگر شما تشخیص دهید که دیگر " بنده ی گناه " نیستید بلکه خلقتی تازه هستید، آن زنجیر کهنه یی که به پای شماست دیگر نمی‌‌تواند شما را از حرکت باز دارد.

با وجودی که مسیح می‌‌تواند ما را به گونه یی معجزه آسا متحول سازد و بی‌ درنگ " اسیران" را از عادات بد و اعتیاد‌ها آزاد سازد، اما برای اغلب ما عادات کهنه به سختی می‌‌میرند. دستیابی به تحول نیازمند تلاشی پیگیر به همراه دعاست. اما اگر این طور فکر می‌کنید که در تقلا برای آزادی از بندی هستید، بدانید که می توانید آزاد شود. مرگ مسیح و قیام او این امر را ممکن ساخته است. در مسیح، طبیعت کهنه ی شما مرده و روح شما زنده شده است، اکنون طبیعتی تازه یافته اید و آزادی در دسترس شماست.

 • مطالعه 1602 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131