نــگاهــی متفاوت در جمعه صلیب

در روز جمعه صلیب

طبق  قوانین امپراطوری روم قدیم محکومین به اعدام باید صلیب  خود را از محل محاکمه  تا  به محل  مصلوب شدن بر دوش میکشیدند. در روز جمعه  صلیب عیسی مسیح در حینی که صلیب  خود را بردوش  کشیده  بطرف  تپه جلجتا  میرفت چندین بار بخاطر سنگینی صلیب و جراحت شلاقهای تیغ دار سربازان رومی به زمین افتاد وسربازان شخصی بنام شمعون قیروانی را مجبور کردند تا صلیب او را بردارد . شمعون  یا باید اطاعت میکرد و صلیب مسیح را برمیداشت و یا گرفتار شمشیر سربازان رومی میشد . این دردناکترین وسخت ترین نوع انتخاب در زندگی اش بود

 

رهگذری شمعون نام از اهل  قیروان که  پدر اسکندر  و  روفــس بود  را مجبور ساختند که صلیب عیسی مسیح را بردارد       مرقس  15 : 21

 

شمعون قیروانی در برخورد با عیسی مسیح در چنین لحظه حساس و تلخ و دردناک زیباترین حرکت زندگی  اش  را انجام داد و با  استواری و یقین کامل خـم شـده صلیب مسیح را برداشت و از روی سنگ فرشهای کوچه های اورشلیم  تا بـه  تپه جلجتا آنرا بر دوش کشید واز این  فرصت  بینظیر یک صحنه تاریخی و افتخار آمیز ساخت که  در  زندگی خود و نسل  آینده اش  تاثیری ابدی گذاشت

تاثیر اول اینکه  در حالی که همه مردم  از دور به صلیب مسیح نگاه میکردند او با  این عمل توانست از زیر صلیب به مردم نگاه کند یعنی دقـیقـا ازهمان زاویه ای که مسیح به دیگران نگاه میکرد. و این زاویه جدید باعث شد طرز تفکرش برای همیشه  نسبت به زندگی و افراد و شرایط  محیط  اطرافش عوض شود و بتواند به همه چیز از  زاویه  چشمان عیسی مسیح نگاه کند. چقدر زیباست  و  چقدر  قابل  تحمل  و در  خور  تعمق  است  دنیای  ما  وقتی  بتوانیم  از زاویه  دید مسیح به  آن نگاه  کنیم . حتی درب های  بسته  نیز از  روی  صلیب  گشوده دیده خواهـند شد

 

تاثیر دوم اینست که او پدر اسکندر و روفـس بود وهمسرش که تحت تاثیراین عمل شجاعانه او قرار گرفته بود بارها و بارها  با افتخار در مورد این حرکت همسرش با پسرانش صحبت کرده وآنها را تشویق میکرد که مثل  پدرشان همواره از زیر سایه صلیب مسیح به دنیا نگاه کنند سالها  بعد میبینیم  روفــس پــسر همین شمعون قیروانی دوشادوش پولـس رسـول عیسی مسیح و کلیسای  او را خدمت میکند و مانند  پدرش دنیا را از زیر سایه صلیب مسیح مینگرد بطوریکه وقتی پولس  نامه ای  به روم مینویسد او را  برگزیده خدا و مادرش را مادر  خودش خطاب کرده  به آنها سلام میرساند

به روفــس  برگزیده در  خداوند و مادر  او که مادر  من است سلام برسانید . رومیان 16 : 13

 

امروز هم من و شما مانند شمعون قیروانی در برابر یک حق انتخاب  قرار گرفته ایم و باید تصمیم بگیریم که از زوایه صلیب پراز رحمت عیسی مسیح به دنیا نگاه کنیم  یا از زاویه شمشیر پر از زحمت و بیرحمانه سربازان رومی ؟؟؟

یقین بدانید ازهر زاویه ای که  به زندگی نگاه کنیم در صحنه های قابل دیدن همان زاویه زندگی خواهیم کرد

جلیل سپهر

 • مطالعه 4984 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131