مفهوم رنگ ها در کتاب مقدس

‫ برای تحلیل و درک یک اثر هنری، دانستن سبک بکار گرفته شده برای ارائه اثر، بویژه در آثار غیر فیگوراتیو و غیر واقعی، امکان بیشتری برای نزدیک شدن به دنیای هنرمند و درک بهتر مفهوم آن اثر را ممکن می سازد.

 در یک مجموعه انتزاعی یا آبستره، سبکی که عزیمتی است از هنر واقع نما و فیگوراتیو به جهانی تصویری که در آن هیچ گونه صورت یا شکل طبیعی جهان واقع دیده نمی شود، بلکه هنرمند تمامی عناصر بصری همچون نقطه، خط، سطح، فرم، بافت، رنگ...و فرم های تمثیلی را در جهت بیان دنیای ذهن و مفاهیم خویش به کار می گیرد. وی تلاش کرده طبیعت و دنیای واقع را فقط در جهت الهامی برای ساختن دنیای تصویری اش که مبتنی است بر استفاده از عناصر ناب بصری بکار گیرد. درین هنر عناصر بصری هستند که بار اتنقال مفهوم و دنیای ذهنی هنرمند را بدوش می کشند بدون هیچ بازنمایی عینی از دنیای واقع.‬

درین مجموعه انتزاعی نیز، عناصر بصری، خطوط و فرم های ایستا و پایدار، بویژه رنگ ها-رنگ های مقدس ذکر شده در انجیل، رسالت انتقال بسیاری از مفاهیم، باورها و اعتقادات دنیای مسیحیت، خداوند، عیسی مسیح و روح القدس را، برای نقاش دارند.دنیایی که برای وی سرشار از تقدس و جاودانگی ایست که پدر از طریق خون پسر به فرزندان هدیه کرد و عدالت و سلامت و خوشی روح القدس را به ارمغان آورد...

دنیای درون وی که تلاش دارد با استفاده از فرم و رنگ این مفاهیم را به مخاطب ارائه کند...خطوط و فرم های ایستایی که نشانه از پایداری در خون عیسی مسیح و عهدی جاودان در زیر صلیب اوست...رنگ ها، بویژه رنگ های مقدس که عنصر اصلی کلام بصری وی را تشکیل می دهند.

قرمز رنگ آتش و زندگی است. این رنگ نشانه خون یعنی اصل زندگی و عامل ضروری کفاره است و از طرفی اشاره دارد به قربانی شدن عیسی مسیح بر صلیب برای کفاره گناهان انسان درین آثار.(اشعیا ۲:۶۳ ).

رنگ زرد سمبول پیروزی خداوند، الوهیت، تقدس، پاکی، قدرت...(مزامیر ۱۳:۶۸) (مکاشفه ۱۸:۳)

آبی نشانه ملکوت خدا، آرامش ابدی و زندگی جاودانی است (حزقیال ۲۶:۱)

رنگ سبز، نشانه تازگی، قدرت و کامیابی، رشد و سلامتی، حیات تازه و...(مزامیر ۱۴:۹۲) (ایوب ۸:۳۹) (مکاشفه ۱۹:۲۱)

رنگ سفید سمبول پاکی، تقدس و عدالت، از نشانه های پاکی خداوند و عادل شدن به خون مسیح، رستگاری است، از نشانه های پیروزی و ظفر و رنگ نور و جلال و عظمت خداست...(مکاشفه ۱۴:۱ ،۱۷:۲ ، ۲:۶) ( متی ۲:۱۷ ) دانیال (۹:۷) (متی ۳:۲۸) ( یوحنا ۱۲:۲۰)

سیاه، نشانه شریر، ناامیدی، پریشانی و محنت و تاریکی و زندگی در گناه و شخصیت کهنه ...(مکاشفه ۱۲:۶) (زکریا ۲:۶ ) ( مکاشفه ۵:۶) (میکاه ۶:۳)

صورتی قرمز، حمایت پدر آسمانی از فرزندان...(اول پطرس ۵:۵) (متی ۳:۱۸)

رنگ بنفش یعنی پادشاهی مسیح، قدرت، وراثت...(مکاشفه ۱۰:۵)

رنگین کمان سمبول عهد خدا...(مکاشفه ۳:۴ ) (پیدایش ۱۳:۹ )

رنگ نارنجی، قدرت، نیکی و لذت...

دنیای رنگ ها، زبان تصویر، دانش خلق بصری و در نهایت، لتی تصویری در قالب نقاشی ، همه و همه باوریست است که نقاش به تصویر می کشد...

عیسی مسیح تنها راه نجات و آزادی است...

 

نویسنده:

A-G•  آزاده گیوتاش 
•  دانشجوی دکترا فلسفه هنر دانشکده هنر وین 
•  فوق لیسانس نقاشی مدرس دانشگاه ها و آموزشکده های هنر تا سال ۱۳۹۰ 
•  محقق و مترجم نشریات هنری و فرهنگی

 

rangha1

rangha5

rangha6

rangha7

rangha8

rangha9

rangha10

 

 • مطالعه 5732 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131