موسیقی در کتاب مقدس

( خداوند را با بربط حمدبگویید؛ با عود ده تار او را سرود بخوانید. سرودی تازه برای او بسرایید؛ نیکو بنوازید با آهنگ بلند )

ممکن است برای شما این سوال پیش آمده باشد که؛ کلام خداوند چقدر به موسیقی اهمیت میدهد و آلات موسیقی نام برده شده درکتاب مقدس دقیقاً چه وسایلی بوده اند و کاربردشان چگونه بوده است، در مطالب زیر با استناد بر کتاب مقدس و برگرفته ازکتاب مقدس کاربردی و دایرة المعارف کتاب مقدس، سعی بر این شده به این سوالات به طور مختصر پاسخ داده شده شود.

 

نخستین نت نویسی موسیقی در سال 750 ق.م دریونان باستان به کار برده شد . طبق کتاب مقدس( پیدایش 4 : 21 ) یوبال پسر لمک اولین موسیقیدان و مخترع چنگ و نی بود . درکتاب مقدس به موسیقی جهت عبادت و پرستش جایگاه ویژه ای اختصاص داده شده است ؛ به طور کلی میتوان به کاربردهای موسیقی در کتاب مقدس به موارد زیر اشاره کرد :

- موسیقی در فرهنگ اسرائیل نقش مهمی ایفا می کرد ( خروج 15 :1 ) 
- غالباً نبوت را همراهی می کرد ( خروج 15 : 20 ) 
- کاهنان در عهد عتیق باید زنگوله هایی را به دامنشان می آویختند ( خروج 28 : 34- 35 ) 
- همچنین تاجگذاری پادشاه با موسیقی همراهی می شد (1پادشاهان 1: 39,40 ) و در دربار پادشاهان حضور موسیقیدانان الزامی بود (جامعه 2 : 8 ) 
- اریحا با نواختن شیپور سقوط کرد ( یوشع 6 :4- 20 ) و صندوق عهد با نواختن شیپور همراهی می شد ( اعداد 31 : 6 ) .
داود پادشاه و نبی اسرائیل نوازنده چیره دستی بود که کمک کرد تا موسیقی وارد پرستش شود ( اول تواریخ 6 : 31 ) ؛ از زمان داود به بعد موسیقی در عبادت ، سازماندهی بیشتری پیدا کرد و موسیقی ای که در معبد از آن استفاده می شد ، اصلاح شد . لازم به ذکر است ؛ در دوران پادشاهان 1000 قبل از میلاد ، در زمانی بحرانی در فرهنگ بنی اسرائیل که نظام پاتریارخ به تبعیت از کشورهای همسایه جای خود را به نظام پادشاهی داد، موسیقی اسرائیل کاملا دچار تحول گردید و ابزار موسیقی توسعه یافتند و موسیقی به صورت حرفه ای در آمد .

 

آلات موسیقی در کتاب مقدس : 
عبرانیان موسیقی را قویتاً با مذهب وابسته ساخته بودند به درجة قابل ملاحظه ای از تکامل رسانند. به طور خلاصه می توان گفت آلات موسیقی ایشان بر سه نوع بود : 
1- آلات زهی چنگ زده : مانند کینور؛ چنگی که دارای نقشی مقدس بود. 
2- آلات بادی : مانند هلیل؛ فلوتی عودی از جنس نی یا چوب و شوفار یعنی شیپوری خمیده. 
3- آلات ضربی : مانند تف و مانانیم که سیستر تکامل یافته است .
همچنین در کتاب دانیال 3: 5,7 نیز فهرستی از ابزار موسیقی به زبان آرامی آمده است که برخی از آنان سازهای زهی می باشند؛ از جمله: کمانچه و سرنا . درعهد جدید در رساله اول قرنتیان و مکاشفه به بربط که همان کینور عبرانیان است ، نی ، شیپورکه شوفارعبری است و سنج اشاره گردیده . در تحقیقات امروزی در ترجمه انگلیسی KJ و همچنین در ترجمه قدیمی کتاب مقدس فارسی، تمام اسامی که برای ترجمه وسایل موسیقی بکاررفته است دقیقاً بیان کننده همان وسایلی نیست که در عهد عتیق به کار رفته اما در ادامه توضیح داده شده است که این وسایل موسیقی واقعاً چه وسیله ای میتوانسته باشد و در فارسی به چه نامی خوانده شده است .


THE UGAB( نی )2


اوگاب یکی از اولین اسباب موسیقی است که درکتاب مقدس به آن اشاره شده و نام انگلیسی آن (Flute/Organ) است . این ساز مخصوص گله داران بوده و در کتاب پیدایش 4: 21 ؛ ایوب 30: 31؛ 21: 12 و مزمور 150 : 4 از آن نام برده شده است .

 

 

THE KINNOR ( بربط )3


کینور نوعی ساز زهی است که به یوبال نسبت داده شده و نام انگلیسی آن (Harp/lyer) است. کینور چنگی است کوچک که 10 تا 20 زه داشت و یکی از مشهورترین سازهایی است که بعدها و به مدت هزار سال " چنگ داود پادشاه " خوانده شد . کینور سمبل شادی و خرسندی بوده و یهودیان در دوران تبعید از نواختن آن امتناع می ورزیدند . درکتاب پیدایش 4: 21؛ 31: 27 ؛ 1سموئیل 16:16,23 ، مزمور137 : 2 ؛ ایوب 21 : 12 ؛30 : 31 و اشعیا 5: 12 از آن نام برده شده است. این ساز دربیشتر موارد در فارسی بربط ترجمه شده است . بربط یا عود نام سازی است با کاسة بزرگ و دستة کوتاه که به وسیله مضرابی از شاه پر پرندگان و انگشت گذاری برروی پرده های آن به صدا در می آید .


TOF THE ( دف)4


توف یکی دیگر از سازهای عبرانیان است . واژه عبریTOF معادل کلمه عربی دف Duff و یونانی Typanon و انگلیسی Tamburine/Timbrel میباشد. این ساز معمولا توسط زنان یهود نواخته می شد ، مریم خواهر هارون و دختریفتاح ازجمله نوازندگان آن بودند . دف، دایره و تبوراک نیز خوانده می شود و دارای چنبر چوبی است که برروی دهانة آن پوستی نازک کشیده شده و با سر انگشتان آن را می نوازند و چند صفحه فلزی نازک به آن آویزان است که به سهولت قابل حرکت و ارتعاش میباشد. درکتاب خروج 15: 20 ؛ داوران11 : 34 ؛ اول سموئیل 18: 6 ؛ ارمیا 31: 4 و مزمور 68: 25؛ 150: 4 از آن نام برده شده است .


THE PA'AMON( زنگ وله )5


پاامون با نام انگلیسی BELL ، زنگهای کوچکی بود که برخرقة کاهن اعظم آویزان می شد.کاهن اعظم تا زمانی که در قدس الاقداس بود کاملاً در حفاظت الهی قرار داشت ولی کاربرد این وسیله در حین دخول و خروج او از آنجا بود . در کتاب خروج 28: 33-35 از آن نام برده شده است .


THE SHOFAR( کرنا )6


شوفار یا هورون کوچک با نام انگلیسی Trumpet که به فارسی به آن کرنا گفته میشود، از جمله سازهای بادی مسی است که متشکل از دهانه قیفی شکل، لوله ای کم و بیش دراز ، دایره وار، خمیده وتا اندازه ای مخروطی است که درانتها به دهانه ای لگنی شکل مختوم میشود . درواقع شوفارشیپوری خمیده است به شکل شاخ بز نر که در اعلام آغاز مراسم به کار می رفت . درکتاب ارمیا 4 :5 ؛ حزقیال33: 3 ؛ یوئیل2: 1 ؛ مزمور 81: 1؛ اعداد 10: 21وهوشع 8:1 از آن نام برده شده است .


THE HASOSRA( کرنا و بوق )7


هزوزرا با نام انگلیسی Trumpet ، شیپوری قوی بود که برای دادن علامت به کار می رفت که احتمالاً از فلز ساخته می شد( اعداد10: 2) . یوسفوس شیپور یهودیان را به صورت یک لولة مستقیم با طول کمتر از یک ذراع وصف می کند که درانتهایش یک زنگ قرار داشت .درکتاب اول تواریخ 15: 28 ؛ دوم تواریخ 15: 14 ؛ مزمور 98: 6 و هوشع 5: 8 از آن نام برده شده است .

 

 

 


THE ASOR ( عود ده تار)8


این کلمه به معنی ده است و فقط سه بار در کتاب مقدس به آن اشاره شده است و نام انگلیسی آن Harp می باشد . این ابزار دارای ده سیم بوده و بدون مضراب و با انگشتان نواخته می شد . در سه مزمور 33: 2 ؛ 92:3 و 144: 9 نویسنده ابزاری را با ده تار به تصویر کشیده است . این کلمه در مزمور 33: 2 به عود ده تار و در مزمور 144: 9 به بربط ذات ده تار ترجمه شده است .


HALIL & ABUB( نای و نی )9


این ساز با نام انگلیسی Flute/Pipe ؛ احتمالاٌ یک قره نی ابتدایی بوده که به فارسی نای و نی ترجمه شده است و این نی یهودی میتوانست صوت غم انگیزی را تولید کند ( ارمیا 48: 36 ) . امروزه واژه هلیل نامی است که به فلوت میدهند ؛کتاب مقدس در دوران قبل از پادشاهان به آن اشاره نمی کند ولی در سنن ربّی ها استفاده از آن به دوران موسی بازمی گردد. در اول سموئیل 10: 5 به آن اشاره شده است .


THE MNAANIM( دهل )10

 

این وسیله موسیقی فقط یک بار در کتاب دوم سموئیل6: 5 به آن اشاره شده است که درحین حمل تابوت عهد به اورشلیم نواخته می شد . بعضی از مفسرین آن را Sistrum یا Sistra می نامند . این ساز لوله ای فلزی با سوراخهایی بود که سیم هایی در انتهای آن قرار داشت ، از آنجا که قطر سوراخ ها بزرگتر از قطر سیم ها بود حرکت آن باعث ایجاد اصوات می گردید، بیضی یا V شکل بوده و 16 تا 18 اینچ طول داشته است .این ساز در فارسی دهل ترجمه شده است و همانند دهل از سازهای ضربی است .


MSILTAYIM ' SELSLIM ( سنج)11


این ساز با نام انگلیسی Cymbal ، حدود 1100 ق.م در اسرائیل رواج داشته است ، "سنج های با صدای بلند " دارای دو صفحه بزرگ بودند که هر کدام در یک دست قرار می گرفت و به یکدیگر نواخته می شد . سنج ها در مراسم عبادتی هیکل و یا برای مقاصد جنگی استفاده می شدند. دردوم سموئیل 6:5 ؛ اول تواریخ 13: 8 و مزمور 150: 5 از آن نام برده شده است .

 • مطالعه 4398 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131