او را عمانوئیل خواهند نامید

او را عمانوئیل خواهند نامید

یوسف در درد شدیدی بود. نامزدش مریم، حامله بود، ولی نه از او. حالا چه کاری می توانست انجام دهد؟ سرانجام نامزدی آنها چه می شد؟ او نمی توانست اجازه دهد تا او از زندگی اش به همین سادگی برود.

 

در همین تردید بسر می برد که فرشتۀ خدا در خواب به او ظاهر شد تا او را مطمئن کند: " ...آنچه در وی قرار گرفته است، از روح القدس است." ( متی 1 : 20 ). هرآنچه که فرشته در خواب به او گفت، او باور کرد و مریم را به زنی گرفت و بقیّۀ داستان.

من مطمئنم که مردم شهر معتقد بودند که یوسف یک پسر حلالزاده است. امّا ممکن است برای بدنامی یوسف، شایعه ای در شهر دهان به دهان شده بود که بچۀ مریم، بچۀ نامشروع یک سرباز رومی است. امّا بلافاصله بعد از رویای یوسف انجیل چیز غریبی را عنوان می کند: " این همه برای آن واقع شد تا کلامی که خداوند به زبان نبی گفته بود، تمام گردد « که اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زائید و نام او را عمّانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است: "خدا با ما." » ( متی 1 : 22 ـ 23 ).

 

عمانوئیل

نیایش نوزاد (1620)، اثر جرالد وان حونترست (1590 ـ 1656 )

آن علامت نبوتی متعلق به 700 سال قبل از آن زمان، فراتر از زمان خود دارای معنی بود. امّا واقعاً معنی عمانوئیل چیست؟ اوّل اینکه عمانوئیل از دو کلمۀ عبری تشکیل شده است: پیشوند im که به معنی" با، بوسیلۀ، درمیان"؛ el به معنی "خدا" و بسادگی همانطور که انجیل می گوید، یعنی « خدا با ما ». امّا اهمیتش در چیست؟ چه چیزی در مورد شخصیت عیسی و زندگی و مأموریتش می گوید؟ چه معنی برای زندگی من دارد؟ دو چیز. ایمان دارم که:

1. خدا با ماست تا ما را یاری کند.

می دانید در تنهایی مطلق بودن چه حسی دارد؟ یا تلاش برای یک زندگی ایکه بدون پشتبانه، آسایش و یاری است؟ اگر در زندگیتان زمانهای سخت تنهایی را سپری کرده باشید، آنگاه دقیقاً می دانید که تنها بودن چه حسی دارد. وعدۀ عالی خدا در مسیح مولود و عمانوئیل این است که خدا در تمام مشکلاتتان با شما است. او شما را با منابعتان تنها نمی گذارد؛ بلکه تمام منابع خود را نیز تحت اختیارتان می گذارد. تفاوتش برای شما مثل شب با روز است. خدا در طول تاریخ برای افراد خاصی این نوع وعده ها را فراهم کرده است. ابراهیم در آن زمین پرخطر، غریب بود، وقتی خدا به او گفت: " اینک من با تو هستم و تو را در هر جایی که روی، محافظت فرمایم تا تو را بدین زمین باز آورم، زیرا که تا آنچه را به تو گفته ام، بجا نیاورم، تو را رها نخواهم کرد. " ( پیدایش 28 : 15 ). به موسی گفته شد: " با تو خواهم بود." ( خروج 3 : 12 ) که او شخصاً با قدرتمندترین پادشاه زمانه (فرعون) بدون هیچ چیز، تنها با یک چوبدستی و وعدۀ خدا، روبرو شد. موسی او را باور کرد و با وجود آن خطر بزرگ با فرعون روبرو شد. و در نتیجه خدا قوم اسرائیل را از میان دریای سرخ رهایی داد. بعد از مرگ موسی، شاگردش رهبر قوم شد. خدا اینگونه به یوشع وعده می دهد: " ...چنانکه با موسی بودم با تو خواهم بود؛ تو را مهمل نخواهم گذاشت و ترک نخواهم نمود. " ( یوشع 1 : 5 ).

چه کلام عالیی! امّا ارتباطش با من و تو چیست؟ عیسی عمانوئیل، خدا با ما است،. یعنی وعده اش تنها برای رهبران بزرگ نیست، بلکه برای همۀ ما. وعدۀ عیسی درست قبل از صعودش به آسمان برای شما این است: " تمامی قدرت در آسمان و بر زمین به من داده شده است...اینک من هر روزه تا انقضای عالم همراه شما می باشم. " ( متی 28 : 18 ـ 20 ). این وعده عمانوئیل تنها برای رسولان نیست، بلکه برای همۀ ماست، چونکه ما همان وعده را در کتاب مقدس می بینیم که ما را مطمئن می سازد: " ...تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود. " ( عبرانیان 13 : 5 ).

2. خدا خودش در عیسی با ماست.

عنوان عمانوئیل به ما از مأموریت عیسی و طبیعت او می گوید. متن را بخاطر بیاورید: آبستن شدن مریم، نگرانی یوسف و اطمینان دادن فرشته (آنچه در وی قرار گرفته است، از روح القدس است.). اینجا نویسندۀ انجیل می خواهد تأکید کند که این درواقع تحقق نبوت اشعیاء است: " که اینک باکره آبستن شده پسری خواهد زائید و نام او را عمّانوئیل خواهند خواند که تفسیرش این است: خدا با ما." متی درمورد آبستن شدن مریم، داستان یوسف را شرح می دهد. لوقا بر تجارب مریم تأکید می کند. جبرئیل فرشته به مریم می گوید که او پسری خواهد زائید که مسیح موعود است. مریم از فرشته می پرسد: " این چگونه می شود و حال آنکه مردی را نشناخته ام؟

" فرشته در پاسخ می گوید: " روح القدس بر تو خواهد آمد و قوّت حضرت اعلی بر تو سایه خواهد افکند، از آنجهت آن مولود مقدّس، پسر خدا خوانده خواهد شد. " ( لوقا 1 : 34 ـ 35 ). بعبارت دیگر عمانوئیل، خدا با ماست، بایستی از نظر لغتی درک شود. عیسی جسماً پسر مریم در طبیعت انسانی است و امّا روحاً پسر خداست که توسط خود خدا داده شده است. پس وقتی شبانان و مجوسیان گردهم آمده تا آن طفل را بپرستند، درواقع خدا را پرستیدند. عیسی پسر، در همان مرتبه از الوهیّت با پدر قرار دارد. عیسی خدا است. این معنی واقعی کریستمس است. کریستمس تنها تزئینات، موسیقی، مهمانی، هدیه و حتی طرز فکر هدیه دادن نیست. کریستمس جشن این حقیقت بنیادین است که وقتی عیسی متولد شد، خدا در جسم شد. عیسی، خود خدا، عمانوئیل، خدا با ماست.

 


مترجم: آرش

 • مطالعه 2563 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131