بهار خلقت، رستاخیزمسیح

دراین عید ایرانی تازگی طبیعت را جشن می گیریم و در رستاخیز مسیح طبیعت وانسانیت درونی تازه خویش را که با مرگ و قیام مسیح تازه گردیده است را سپاس می گوییم.

 

جلال بر نام پدر ما که جهان را شگفت انگیز در نغمه طلوع بهار تازه می کند و خلقت و بشریت را در مرگ و رستاخیز پسرش از مردگان احیا کرده است.

قیام مسیح از مردگان وآغاز سال نو ایرانی بر همگان مبارک باد.

 

مرگ منجی سایه ای از ترس و ناامیدی و اندوه بر حلقه شاگردان مسیح افکنده بود؛ گویی آشفتگی و کم ایمانی و اضطراب جملات باشکوه منجی را که سه بار بر آنها اعلام کرده بود(انجیل متی بابهای 16 و17و20 ) از خاطرشان زدوده بود:"پسر انسان بدست مردم تسلیم کرده خواهد شد و او را خواهند کشت و در روز سوم خواهد برخاست". آنها تنها مرگ تکان دهنده و مایوس کننده استاد خود را بر صلیب و خیانت یهودا و انکار خویش را به یاد داشتند و مرگ رویاهای خویش را در گریزگاه تنهایی و شرمساری خویش به سوگ نشسته بودند. اما عیسایی که پدر او را تقدیس کرده به جهان فرستاده بود نقشه ای دیگر داشت، نقشه ای که در آن نه شیطان در لباس پیلاطس و دستگاه روحانیت یهود می توانستند آن را خنثی سازند.

خدا چنانکه خود از پیش وعده داده بود و چنانکه عیسای مسیح خود آن را اعلام کرده بود معجزه یونس در دهان ماهی را تکرار کرد و عیسی را از دالان تاریک مرگ و قبر گذرانید و خداوند ما عیسی بر مرگ و گناه ظفر یافت و برآن غالب شد و از سوی دیگر این دالان تاریک بیرون آمد و نوبر خوابیدگان گردید و خلقتی تازه را آغاز کرد.

مرگ منجی سایه ای از ترس و ناامیدی و اندوه بر حلقه شاگردان مسیح افکنده بود؛ گویی آشفتگی و کم ایمانی و اضطراب جملات باشکوه منجی را که سه بار بر آنها اعلام کرده بود(انجیل متی بابهای 16 و17و20 ) از خاطرشان زدوده بود:"پسر انسان بدست مردم تسلیم کرده خواهد شد و او را خواهند کشت و در روز سوم خواهد برخاست". آنها تنها مرگ تکان دهنده و مایوس کننده استاد خود را بر صلیب و خیانت یهودا و انکار خویش را به یاد داشتند و مرگ رویاهای خویش را در گریزگاه تنهایی و شرمساری خویش به سوگ نشسته بودند. اما عیسایی که پدر او را تقدیس کرده به جهان فرستاده بود نقشه ای دیگر داشت، نقشه ای که در آن نه شیطان در لباس پیلاطس و دستگاه روحانیت یهود می توانستند آن را خنثی سازند.

خدا چنانکه خود از پیش وعده داده بود و چنانکه عیسای مسیح خود آن را اعلام کرده بود معجزه یونس در دهان ماهی را تکرار کرد و عیسی را از دالان تاریک مرگ و قبر گذرانید و خداوند ما عیسی بر مرگ و گناه ظفر یافت و برآن غالب شد و از سوی دیگر این دالان تاریک بیرون آمد و نوبر خوابیدگان گردید و خلقتی تازه را آغاز کرد.

فریاد "تمام شد" مسیح بر صلیب طنینی متفاوت در گوش شنوندگان داشت؛ شاید کاهنان و روحانیت نابینا آن را نجوای پیروزی خود در دفاع از شریعت و داوری این مدعی دروغین می پنداشتند؛ شاگردان شاید ناله منجی را سوگ سرود مرگ رویاها و آرزوهای خویش و قوم منتظر تسلی خدا می دیدند. برای شیطان شاید این نجوای شکست خدا در احیای بشریت و خلقت از دست رفته بود اما برای عیسی این فریاد پیروزی در اطاعت از پدر و به اتمام رساندن نقشه رستگاری بشریت و خلقت از طریق رنجهایش بود.

امروزه برخی از جهان بینی ها و مکاتب آنچنان در سایه اوهام خود پرداخته خویش گرفتارند که واقعیت عینی، مسلم و تاریخی مصلوب شدن و رنج عیسای ناصری را کاملا انکار می کنند و حتی مرگی که عیسی برای آن به این جهان قدم نهاده بود و بارها خود بر آن تاکید نمود و ماموریت خود را درگرو نوشیدن پیاله عذاب و تعب می دانست را تحریف و افسانه دانسته و حتی برخی از این مکاتب و فیلمسازان و نویسندگان پیرو چنین طرز تفکرات باطلی برای به اصطلاح سر بلند نمودن عیسی، خدا را با انجام تردستی و شعبده بازی و فریبکاری به رهانیدن فرستاده اش عیسی از مرگ صلیب عملا متهم می نمایند. روایت چنین رویکردهایی به داستان صلیب مسیح بسیار تصنعی و خالی از حتی عناصر منطقی تاریخی است. در این نوع نگرش، خدا همچون سارقی تردست ناگهان دست به عمل می زند و عیسی را به آسمان می رباید و سپس چهره یهودای خائن را به شباهت مسیح متبدل کرده و او را به جای منجی روانه صلیب مکافات می سازد. چنین تصویری از خدا بیشتر ازاینکه خدا را شخصیتی رحمان و رحیم و عادل و عاشق نشان دهد او را که مبرا از هر نوع ریاکاری و دروغ و مکر و حیله است را خدایی فریبکار، شعبده باز و حیله گر و غیر قابل اعتماد نشان می دهد که به هیچ عهدی پایبند نیست. پذیرفتن چنین تئوری پوچی لزوم آمدن مسیح به این جهان را بالکل باطل می کند زیرا اگر او رنج را نیز متحمل نشد پس برای چه آمد و چه کرد؟ او که نه پادشاهی بنا کرد و نه قوم یهود را براساس انتظاراتشان از مسیحا از دست رومیان نجات بخشید و نه سلسله شریعت و دین و قانون تازه ای را بنیاد نهاد و نه خود کتابی را چون تورات به رشته تحریر در آورد. پس برای چه آمد؟

نگاهی که واقعیت مرگ مسیح را کتمان می کند در حقیقت خدا را به دروغ و حیله متهم کرده و مسیح را بی حرمت می کند. چنین دیدگاهی حتی بیش از انکار واقعیت عینی رستاخیز مسیح از مردگان آنچنانکه سران کاهنان با رشوه دادن به کشیکچیان و محافظین قبر مسیح سعی در انتشار آن داشتند (انجیل متی باب 28 آیات 11 تا 15 ) بی پایه ؛ مزورانه؛ و نادرست است.
منکران مرگ مسیح در واقع در این زمینه همصدایان پطرس هستند آنگاه که عیسا را برای پیشگویی مرگ خود سرزنش و منع نمود:"حاشا از تو ای خداوند که این برتو هرگز واقع نخواهد شد.".

پاسخ درخور به چنین طرز تفکری که سعی در کتمان و میان بر زدن و حذف کردن موضوع رنجها و مرگ مسیح دارد تنها آن پاسخی است که خود خداوند ما عیسی مسیح در برخورد با چنین طرز تفکری به پطرس اعلان نمود:" دور شو از من ای شیطان زیرا که باعث لغزش من می باشی، زیرا نه امور الهی را بلکه امور انسانی را تفکر می کنی."( انجیل متی باب 16 آیات 22 و 23).

عیسی مسیح حقیقتا مرد و در روز سوم بر حسب پیشگوییهای انبیا و کتاب مقدس از میان مردگان رستاخیز کرد و خلقت و آفرینشی تازه و روز نو را بنیاد نهاد.چه زیباست که نوروز ایرانی که در آن طبیعت لباس سبز می پوشد و همه چیز تازه و نو می گردد و طبیعت رخت نو بر تن می کند و سال کهنه تمام می شود با مرگ و قیام مسیح مصادف گشته است.

عیسی از مردگان برخاست و برای پیروانش همه چیز تازه گشته است. در مسیح خلقتی تازه بنیاد نهاد شده است و همه چیز در او تازه می گردد. دراین عید ایرانی تازگی طبیعت را جشن می گیریم و در رستاخیز مسیح طبیعت وانسانیت درونی تازه خویش را که با مرگ و قیام مسیح تازه گردیده است را سپاس می گوییم. جلال بر نام پدر ما که جهان را شگفت انگیز در نغمه طلوع بهار تازه می کند و خلقت و بشریت را در مرگ و رستاخیز پسرش از مردگان احیا کرده است.

 

قیام مسیح از مردگان وآغاز سال نو ایرانی بر همگان مبارک باد.

 • مطالعه 1874 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « بهشت از آنِ کیست؟ سلام ایران! »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131