دعا به اندازه داروهای مسکن موثر است

دعا به اندازه داروهای مسکن موثر است

آمریکائی ها، مسکن رایگانی یافته اند که می گویند به اندازه داروهای تجویز شده از سوی پزشکان موثر است.

 

بیش از نیمی از کسانی که به آمارگیری "USA TODAY/ABC News/ Stanford University Medical Center" پاسخ داده اند، می گویند که از دعا برای کنترل درد بهره گرفته اند. از این گروه، 90 درصد گفته اند که دعا، خوب کار کرده و 51 درصد گفته اند که دعا خیلی خوب کار کرده است.


از میان روش های درمانی گوناگون، از جمله: استراحت در بستر، ماساژ و داروهای گیاهی، فقط داروهای تجویزی به اندازه دعا کارآمد بوده اند. 89 درصد گفته اند که این داروها خوب کار کرده اند و 51 درصد گفته اند که خیلی خوب کار کرده اند.
البته این موضوع برای مسیحیان باورمند و پزشکانی که شاهد بوده اند چگونه ایمان بیمار می تواند واکنش آنها را نسبت به همه انواع درد، چه روانی و چه فیزیکی، تغییر دهد، شگفت آور نیست.


"هارولد بتون" که شبان کلیسای باپتیست روشنائی نو (New Light) در "لیتک راک" است، می گوید: دعا به شما این توانائی را می دهد که ذهنتان را در وضعیت تازه ای قرار دهید، با تمرکز بر دعا، ایمانداران استرس را کاهش داده و بر دردشان تسلط می یابند. وی می افزاید که البته همه نباید انتظار معجزه داشته باشند، ولی باید از همه توانائی های افراد بهره گرفت. بگذارید ایمان و دعا، دخالت کنند و درک شما را از درد کاهش دهند.

 • مطالعه 822 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131