سه پیغام قیام مسیح

سه پیغام قیام مسیح

داستانی از دیوژن گفته شده که روزی او بر یک مجموعه استخوانهای مرده نگاه می‌کرد و اسکندر کبیر از او پرسید به چه نگاه می‌کنی؟ دیوژن گفت می‌خواهم استخوانهای پدر تو را پیدا کنم. اسکندر پاسخ جالبی داد. او گفت همه در دنیای مردگان یکسان هستند. 

‎ ‎ ‎قیام مسیح پیروزی او را بر مرگ اعلام کرد‏‎

‎ ‎
‎ ‎
‎ اما خبر خوشی داریم که عیسی مسیح در دنیای مردگان با دیگر مردگان یکی نیست. او به دنیای مردگان تعلق ‏ندارد بلکه به دنیای زندگان‏‎.
‎ ‎
‎ روزی زنی شوهرش را از دست داد. دختر کوچولوی این زن از مادر پرسید که پدرش الآن کجاست؟ مادرش ‏پاسخ داد نزد مسیح. روز بعد دختر کوچولو با مادرش نزد یکی از دوستان بودند و مادر شروع به گریه کرد و از ‏غم از دست دادن شوهرش حرف می‌‎زد. دختر رو به مادر کرد و گفت: آیا وقتی می‌‎دانی چیزی ‏کجاست آن را از دست داده‌‎ای. مادر پاسخ داد خیر. دختر جواب داد: پس چطور با اینکه ‏می‌‎دانی بابا کجاست باز هم می‌‎گویی او را از دست داده‏‌‎ای؟‎
‎ ‎

‎ شخصی که مسیح ‎را دارد مرگ برای او مفهومی ندارد و به آن می‌‎خندد. اما افرادی که بدون ‏مسیح و بدون پاک شدن گناهانشان از این دنیا می‌‎روند، پر از ترس و وحشت هستند. مسیح نیش مرگ را ‏از بین برد. او بر مرگ غلبه یافت‎.
‎ ‎

‎ می‌‎شود گفت که مرگ نیرومندترین دشمن انسان است که مسیح آن را شکست داده است‏‎.
‎ ‎

‎ روزی بچه‏‌‎ای از پدرش پرسید: بابا مگر مسیح بر مرگ غلبه نیافت پس چرا ما می‌‎میریم. پدر ‏چیزی به یادش نیامد که پاسخ دهد. روز بعد با بچه در خیابان بودند، یکدفعه پدر دید که کامیونی از چهارراه گذشت ‏و سایه آن بر پیاده رو افتاد. پس پاسخ بچه را یافت و رو به بچه کرد و گفت. برای آنانیکه بدون مسیح ‏می‌‎میرند مرگ مانند این است که کامیون از روی آنها رد شود. ولی برای ما که به مسیح ایمان داریم ‏مرگ مانند سایه کامیون است که از روی ما رد می‌‎شود. هللویاه‎.
‎ ‎

‎ در اول قرنتیان 15: 26 در مورد دشمن آخر صحبت می‌‎کند که مرگ است و مسیح بر آن چیره شده ‏است. در آیه 55 همین باب می‌‎گوید: ای موت نیش تو کجاست و ای گور ظفر تو کجا؟‏‎
‎ ‎

‎ ‎2- ‎قیام مسیح قدرت برای زندگی جدید بخشید‎.
‎ ‎

‎ قرون متمادی است که انسان به دنبال قدرتی است که بتواند بر گناه و نفسش پیروز شود. من آدمهای خیلی قوی ‏دیده‌‎ام که اسیر یک تکه سیگار بوده‏‌‎اند و برایشان سخت بوده که از آن آزاد شوند. اسارت انسان ‏یک چیز عمیقی است که فقط قیام مسیح از مردگان می‌‎تواند ضمانت کند که قوت برای آزادی از آن ‏وجود دارد‎.
‎ ‎

‎ در افسسیان 1: 19 و 20 پولس رسول برای ایمانداران دعا می‌‎کند که قوت قیام مسیح برایشان آشکار ‏شود تا با آن قوت بر هر وسوسه و حیله و مکر شیطان و هر نوع کشش نفس پیروز شوند. در دوم پطرس 1: 3 و ‏‏4 می‌‎گوید که قوت او یعنی همان قوت قیام او به ما امکان زندگی خداپسندانه را بخشیده است‏‎.
‎ ‎

‎ نه فقط قیام مسیح زندگی روحانی ما را قیام می‌‎دهد بلکه قوتی عالی می‌‎بخشد تا زندگی قیام کرده ‏را هر روزه تجربه کنیم و آیات و معجزات و شفاها را در زندگیمان مرتباً مشاهده کنیم‎.
‎ ‎

‎ ‎3- ‎قیام مسیح وعده جلال را می دهد‏‎.
‎ ‎

‎ در اول قرنتیان 12: 22-24 در مورد امید پرجلال ما ایمانداران صحبت می‌‎کند. در اول تسالونیکیان 4: ‏‏13 و 14 نیز در مورد قیام ما از مردگان صحبت می‌‎کند. ایماندار به مسیح بدون هدف و امید زندگی ‏نمی‌‎کند، بلکه امیدی پرجلال دارد که قیام مسیح این امید را به او می‌‎دهد که روزی از مردگان ‏بر خواهد خواست و با دیگر مقدسین وارث جلال خواهد شد‏‎.
‎ ‎

‎ ویکتور فرانکل که جانشین زیگموند فروید بود و در کمپهای کار اجباری نازیها بوده، می‌‎گوید‎: ‎"‎در این کمپها اگر کسی امیدی نداشت و هدفی برای زندگی نمی‌‎یافت به گوشه‏‌‎ای می ‏خزید و بالآخره با مرگ جانخراشی می‌‎مرد‎."
‎ ‎

‎ انسان بدون امید و آن هم امید پرجلال مرده است‏‎.
‎ ‎

‎ زن شخصی، بیماری سختی گرفت و شوهر او که خیلی او را دوست می‌‎داشت و نمی‌‎توانست ‏بدون او زندگی کند. به او پیشنهاد داد که خودکشی کنند تا بدون هم زندگی نکنند. اینها اگر چه یکدیگر را خیلی ‏دوست داشتند ولی امیدی بالاتر از حال حاضر برای خود نداشتند‏‎.
‎ ‎

‎ در زمان پولس رسول نوشته‏‌‎ای که زیاد در قبرها دیده می شد این بود‏‎:
‎ ‎

‎ من نبودم‎
‎ بوجود آمدم‎
‎ نیستم‎
‎ دیگر برایم مهم نیست‎
‎ این اوج ناامیدی و بی هدفی انسان را بدون مسیح نشان می دهد‏‎.
‎ ‎

‎ امروز آیا شما امید پرجلال را داری؟ آیا در این قیام عیسی مسیح به فراتر از مرگ نگاه می‌‎کنی؟‎
‎ 
‎ مسیح با قیامش از مردگان بر مرگ و بر گناه و بر تمام ناامیدیهای ما خط بطلان کشید‎.

 • مطالعه 2505 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131