درسی از غازهای مهاجر

غازهای پرنده با پرواز گروهی حداقل 71 درصد، مسیر بیشتری را می پیمایند تا این که بخواهند به تنهایی پرواز کنند.

 

کلیسا کمک می کند که با مشکلات زندگی مواجه شویم.

نکته دیگر: غازهای عقبی از خود صدا درمی آورند تا غازهای جلویی را تشویق کنند که با سرعت به پرواز ادامه دهند.

تا زمانی که موسی دستهاي خود را بالا نگه می داشت، بني اسرائيل پيروز می شدند امّا همين که موسی دستهايش را پايين می آورد عماليقی ها پيروز می شدند.

وقتی دستهای موسي خسته شد، هارون و حور سنگي آوردند و موسی روی آن نشست و هارون و حور در دو طرف او ايستادند و دستهای او را بالا نگه داشتند. دستهای موسی تا غروب آفتاب بالا بود. 
به اين ترتيب يوشع عماليقی ها را شکست داد. (خروج فصل 17 آیات 11-13)

 • مطالعه 2306 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131