جـشن نوروز سال نو بر شما و خانواده محترمتان مبارک باد

نوروز جشنی عقیدتی نیست که شخصی موافق وشخصی مخالفش باشد
نوروز جشنی مذهبی هم نیست که وابسته به انکار و تایید افراد باشد


نوروز جشن سالگرد ها و مناسبتهای ملی وسیاسی هم نیست که دولتی قادر به ترویج و یا تحریم ش باشد
نوروز انکار شدنی نیست
نوروز جشن یادآوری ریشه های باستانی ملت ایران است
نوروز جشن ارج نهادن به اصالت ها و یادآوری جوهر ایران باستان ست
نوروز نماد آغاز بهار است و با زایش طبیعت گره خورده است

جشن جوانه هاست که پوست سفت و زمخت وصمغ گرفته درخت پیر را درهم میدرند و قد برمیافرازند

نوروز انکار شدنی نیست

نوروزبرهم زننده سکوت سنگین زمین سرما زده ایست که یخهای زمستان لب هایش را دوخته بودند

نوروز درهم شکافتن دل خاک ست وسر بر افراشتن دانه ای که خزان بی رحم در گوشه خلوت باغ زنده بگورش کرد

نوروز زمان پرواز بلبلانی ست که از ترس جلادان باد و برف زمستانی پناهنده دودکشها شده بودند

نوروز انکار شدنی نیست

نوروز زمان بازگشت لک لک ها و درنا های عاشق است

زمان به خانه برگشتن پرندگانیست که برف و یخ زمین مجبورشان کرد به دیاری غریب تر از خانه مهاجرت کنند

نوروز صفحه ای و روزی از تاریخ نیست نوروز مـادر تاریخ ایران ما است

نوروز نگهبانی ست که در تغییر فصل و نسل نمیگذارد هویت و اصل تغییر یابد 

برای ملتی که انکار نشدنی زیست میکند

نوروز انکار شدنی نیست

 • مطالعه 2290 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131