12 دلیل برای کریسمس

12 دلیل برای کریسمس

1. « از این جهت من متولد شدم و بجهت این در جهان آمدم تا به راستی شهادت دهم.» ( یوحنا 18 : 37 ).
2. « از این جهت پسر خدا ظاهر شد تا اعمال ابلیس را باطل سازد.» ( اول یوحنا 3 : 8 و عبرانیان 2 : 14 ـ 15 ).


3. « تندرستان احتیاج به طبیب ندارند، بلکه مریضان؛ و من نیامدم تا عادلان را بلکه تا گناهکاران را به توبه دعوت کنم.» ( مرقس 2 : 17 ).
4. « پسر انسان آمده است تا گمشده را بجوید و نجات بخشد.» ( لوقا 19 : 10 ).
5. « پسر انسان نیز نیامده تا مخدوم شود بلکه خدمت کند و تا جان خود را فدای بسیاری کند.» ( مرقس 10 : 45 ).
6. « خدا پسر خود را فرستاد که از زن زاییده شد و زیر شریعت متولد، تا آنانی را که زیر شریعت باشند فدیه کند تا آنکه پسرخواندگی را بیابیم.» ( غلاطیان 4 : 4 ـ 5 ).
7. « خدا جهان را اینقدر محبّت نمود که پسر یگانۀ خود را داد تا هرکه بر او ایمان آورد، هلاک نگردد بلکه حیات جاودانی یابد.» ( یوحنا 3 : 16 ).
8. « خدا پسر یگانۀ خود را به جهان فرستاده است تا به وی زیست نماییم.» ( اول یوحنا 4 : 9 و یوحنا 10 : 10 ).
9. « این سخن امین است و لایق قبول تامّ که مسیح عیسی به دنیا آمد تا گناهکاران را نجات بخشد.» ( اول تیموتاؤس 1 : 15 ).
10. « این طفل قرار داده شده، برای افتادن و برخاستن بسیاری از آل اسرائیل و برای آیتی که به خلاف آن خواهند گفت.» ( لوقا 2 : 34 ).
11. « مرا فرستاد تا شکسته دلان را شفا بخشم و اسیران را به رستگاری و کوران را به بینایی موعظه کنم و تا کوبیدگان را آزاد سازم.» ( لوقا 4 : 18 ).
12. « عیسی مسیح خادم ختنه گردید بجهت راستی خدا تا وعده های اجداد را ثابت گرداند و تا امّتها خدا را تمجید نمایند.» ( رومیان 15 : 8 ـ 9 و یوحنا 12 : 26 ).

 

برگرفته از وب سایت www.desiringgod.org

جمع آوری: آرش

25 دسامبر 2002

 • مطالعه 1039 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131