خدا می تواند از شما استفاده کند

دفعه بعد که احساس کردید خدا نمی تواند از شما استفاده کند، بیاد آورید که:
نوح مست شراب بود.
ابراهیم خیلی پیر بود.
اسحاق خیال باف بود.
یعقوب یک دروغگو بود.
لیه زشت بود.
یوسف مورد سوء استفاده قرار گرفت.
موسی مسئله لکنت زبان داشت.
جدعون می ترسید.
شمشون موهای بلند داشت و اسیر زن بود.


رحاب فاحشه بود. ارمیا و تیموتاوس خیلی جوان بودند. داود هوس باز و قاتل بود. الیشع تصمیم به خودکشی گرفت. اشعیا عریان و پابرهنه راه می رفت. یونس از خدا فرار کرد. نعومی یک بیوه بود. ایوب ورشکسته شد. پطرس مسیح را انکار کرد. شاگردان مسیح در هنگام دعا بخواب رفتند. مرتا برای همه چیز نگران بود. زن سامری چند بار طلاق گرفته بود. زکا خیلی کوتاه قد بود. پولس خیلی شریعتی بود. تیموتاوس زخم معده داشت.. و ایلعاذر مرده بود!
حالا دیگر بهانه ای وجود ندارد!
خدا می تواند شما و تمام پتانسیل نهفته در شما را بکار برد.
گذشته از این، شما پیغام نیستید، بلکه تنها پیغام آور هستید.
و یک چیز دیگر... این را با یک یا چند دوستتان تقسیم نمایید....
در دایره محبت خدا، او در انتظار بکار گیری تمام پتانسیل شما می باشد.

خدا میوه های روحانی می خواهد و نه شریعتی.
پیر شدن ناگزیر است اما رشد کردن انتخابیست.
برای شادی کلیدی وجود ندارد. درب همیشه باز است.
معمولا از سکوت به غلط تعبیر می شود اما هیچ وقت اشتباه نقل قول نمی شود.
برکات خود را بشمارید.
ایمان توانایی نداشتن اضطراب و نگرانی است.
هر روز بخندید، اینکار مانند ورزش درونی است.
اگر نگران هستید، بدین معناست که دعا نکرده اید. اگر که دعا کردید، نگران نباشید.
بعنوان فرزند خدا، دعا مانند تماس گرفتن هر روزه با خانه می باشد.
روز خوبی داشته باشید!!! پسر در حال درخشش است و مطمئنا می تواند از شما استفاده کند.

 • مطالعه 2222 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131