شماره های اضطراری

در غم و غصه،......... با یوحنا ۱۴ تماس بگیرید.
زمانیکه از انسان درمانده شدی،..... با مزمور ۲۷ تماس بگیرید.
اگر می خواهید ثمر بیاورید،.... با یوحنا ۱۵ تماس بگیرید.


زمانیکه گناهی مرتکب شدید،..... با مزمور ۵۱ تماس بگیرید.
زمانیکه نگران هستید،...... با متی34-19: 6 تماس بگیرید.
زمانیکه در خطر هستید،..... با مزمور ۹۱ تماس بگیرید.
زمانیکه خدا دور به نظر می آید،...... با مزمور ۱۳۹ تماس بگیرید.
زمانیکه ایمان شما نیاز به یک تکان دارد،...... با عبرانیان ۱۱ تماس بگیرید.
زمانیکه تنها هستید و احساس ترس می کنید،.... با مزمور ۲۳ تماس بگیرید.
زمانیکه از تلخی و انتقاد پر هستید،... با اول قرنتیان ۱۳ تماس بگیرید.
برای دانستن رمز شادی پولس،.... با کولسیان 17-12: 3 تماس بگیرید.
برای درک مسیحیت،....... با دوم قرنتیان 19-15: 5 تماس بگیرید.
زمانیکه احساس شکست و بی اعتمادی می کنید،.... با رومیان۳۱:۸  تماس بگیرید.
زمانیکه به دنبال آرامش و استراحت می گردید،.... با متی30-25: 11 تماس بگیرید.

 


زمانیکه دنیا بزرگتر از خدا به نظر می رسد،.... با مزمور ۹۰ تماس بگیرید.
زمانیکه بیمه و اطمینان مسیحی می خواهید،....... با رومیان 30-1: 8 تماس بگیرید.
زمانیکه خانه را برای کار و یا مسافرت ترک می کنید،..... با مزمور ۱۲۱ تماس بگیرید.
زمانیکه دعاهای شما تنها برای خودتان و در خودخواهی به پیش می رود،....... با مزمور ۶۷ تماس بگیرید.
برای یک ابتکار و فرصت مهم،.... با اشعیا ۵۵ تماس بگیرید.
زمانیکه احتیاج به تشویق برای کاری دارید،....... با یوشع ۱ تماس بگیرید.
برای دانستن چگونه در ایمان و با دیگران زندگی کردن،........ با رومیان ۱۲ تماس بگیرید.
زمانیکه به فکر سرمایه گذاری و اعاده هستید،..... با مرقس ۱۰ تماس بگیرید.
اگر افسرده هستید،.......... با مزمور ۲۷ تماس بگیرید.
اگر اطمینان خود به مردم را از دست داده اید،...........با اول قرنتیان ۱۳ تماس بگیرید.
اگر مردم مهربان به نظر نمی رسند،....... با یوحنا ۱۵ تماس بگیرید.
اگر در انجام کارتان انگیزه ندارید،........ با مزمور ۱۲۶ تماس بگیرید.
اگر فکر می کنید که دنیا در حال رشد منفی و کوچک شدن می باشد ولی شما در حال بزرگ شدن...... با مزمور ۱۹ تماس بگیرید.

 

شماره های متناوب:
برای روبرو شدن با ترس،............. با مزمور  ۷:۳۴ تماس بگیرید.
برای امنیت، .................. با مزمور۳:۱۲۱ تماس بگیرید.
برای اطمینان، ............. با مرقس۳۵:۸ تماس بگیرید.
برای اطمینان مجدد، ............ با مزمور  ۱۸:۱۴۵ تماس بگیرید.
تمام خط های آسمان ۲۴ ساعته باز می باشند.

 • مطالعه 2173 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131