10 تصمیم مهم برای سال نو میلادی

10 تصمیم مهم برای سال نو میلادی

من برای سال جدید میلادی تصمیم گرفتم که با کمک خدا...

 

1. شکایت کردن را کنار بگذارم و بر قدرانی کردن متمرکز شوم.
2. قضاوت تند را کنار گذاشته و افکار ملایمی داشته باشم.
3. از نگرانی دست بکشم و به تقدیر الهی اعتماد کنم.
4. ناامیدی را ترک کرده و پر از امید باشم.
5. تلخی را کنار گذاشته و به سمت بخشش روم.
6. نفرت را کنارگذاشته و درعوض بدی، خوبی کنم.
7. از خشم دست کشیده و شکیبایی و صبر را پیشه کنم.
8. از خامی دست کشیده و به بلوغ برسم.
9. از افسردگی و ملالت دست کشیده و از زیبائیهای اطرافم لذت ببرم.
10. غیبت کردن را کنار بگذارم و زبانم را کنترل کنم.


تصمیم مهم برای سال نو میلادی

10 پیشگویی مهم درمورد سال نو میلادی

1. کتاب مقدّس هنوز جواب تمام سؤالها را دارد.
2. دعا هنوز کاری است.
3. روح القدس هنوز کار می کند.
4. خدا هنوز در پرستش قومش ساکن است.
5. موعظه های همراه با مسح خدا ادامه خواهند داشت.
6. سرودهای پرستشی هنوز برای خدا سروده خواهند شد.
7. خدا برکتش را بر قومش خواهد ریخت.
8. هنوز خانه های خالی برای صلیب باقی مانده اند.
9. هنوز عیسی شما را دوست دارد.
10. هنوز عیسی گمگشتگان را نجات می دهد.

 • مطالعه 1954 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131