خدای امید و مسیحی پر امید

مقدمه :
خدای امید، شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان‌داشتن آکنده سازد تا با قدرت روح‌القدس، سرشار از امید باشید. (رومیان 15:13)
این وعده خدای امین است که امروز بین ما ساکن است، بیاید دعا کنیم تا امروز خداوند با قلبهای ما صحبت کند. 
{لحظاتی در دعا}

 


آیا ما در زندگیهایمان شاد و خوشحال هستیم؟ خداوند می خواهد انسانها شادی واقعی را داشته باشند. خدای ما، خدای امید است. یکی از کارهای روح القدس پر کردن قلبهای ما با امید و شادی و آرامش است. 
یک سئوال می خواهم از شما بپرسم. آیا می دانید اگر ما از روح القدس پر نشویم، گناه کرده ایم؟ چون گناه نه فقط انجام دادن چیزهایی است که خدا نهی کرده است، بلکه اگر خدا دستوری داده تا کارهای انجام دهیم و ما نکنیم هم گناهکاریم. پس اگر ما دعا نکنیم، کلیسا نیاییم، بشارت ندهیم و روح القدس پر نشویم گناهکاریم، چون خدا صریحا در کلامش می گوید که ما دعا کنیم، کلیسا بیاییم، بشارت دهیم و از روح القدس پر شویم، و یک مسیحی پر از روح القدس نمی تواند قلبی خالی از امید داشته باشد.
کلام خدا می گوید 3 چیزاست که مهم است و می ماند و یکی از آنها امید است. در این روزها همه مردم در حال ناله و شکایت هستند و حتی این روحیه به ایماندارانی که باید امید داشته باشند و به دیگران هم امید بدهند، متاسفانه سرایت کرده است.
می گویند انسان حداکثر بدون غذا 40 روز دوام بیاورد، بدون آب 4 روز و بدون هوا 4 دقیقه، در حالیکه بدون هیچ امیدی ما 4 ثانیه هم دوام نمی آوریم. انسان با امید زنده است.
من ایمان دارم یکی از بزرگترین کارهای خادمین خدا دادن امید به مردم ناامید در گناه برای نجات یافتن و دادن امید به مسیحیان برای تغییر کردن و به شباهت مسیح رسیدن و دادن امید برای صبر در مشکلات است.


پیغام امروز من 3 بخش دارد.
1- علل نا امیدی
2- امید کتاب مقدسی چیست؟
3- چگونه مسیحی امیدوار و پر از امیدی باشیم؟


1- علل نا امیدی:
نا امیدی با خود غم و افسردگی می آورد، نا امیدی باعث توقف رشد و خدمت مسیحی ما می شود و باعث می شودکه ما مسیحی پیروزمند و کتاب مقدسی نباشیم.

به نظر شما علل نا امیدی چیست؟

1- نگرفتن جواب دعا 
2- ناموفقیتها و شکست ها و یا حس نا موفق بودن
3- گذشته و خاطرات تلخ
4- نبود آینده درخشان 
5- گم کردن و یا نداشتن هدف برای زندگی
6- تنهایی و نداشتن دوستان صمیمی
7- مقایسه خود با دیگران
8- کم شدن سلامتی یا زیبایی در ما و یا داشتن این حس
9- خستگی شدید فکری و روحی 
10- عوامل ژنتیکی و ارثی 
11- وجود گناه و اسارت در زندگی ما و یا احساس گناه و عدم اطمینان از پذیرش و بخشش الهی
12- حس طرد شدگی و مورد پذیرش و احترام و توجه قرار نگرفتن
13- عدم شناخت درست خدا و کلامش و عدم رابطه درست با خدا
14- مشکلات شغلی و اقتصادی و یا خانوادگی و یا حتی کلیسایی
و خیلی موارد دیگر. شاید با خواندن این لیست ما نا امید تر شدیم چون بعضی قسمتهایش در زندگی ما وجود دارد و ما را ناامید می کند.


ولی خبر خوش این است که علت نا امیدی هر چه باشد می توانیم از آن آزاد شویم. نا امیدی و غم اراده خدا نیست. کلام خدا می گوید مسیح غم های ما را بر خود گرفت یعنی نه فقط خدا گناهان ما را می بخشد و مرضهای ما را شفا می دهد بلکه او می خواهد ما از نظر روانی هم انسانهای کاملا سالمی باشیم. و خدا را شکر که روح القدس هم روح شادی و امید است پس با ایمان بدانیم که اراده او این است که ما مسیحیانی امیدوار باشیم و از نا امیدهای که می آیند و اجتناب ناپذیرند بسرعت آزاد گردیم.

2- امید کتاب مقدسی چیست؟
امید در کتاب مقدس امید واقعی، امید زنده، امید کامل، امید نیکو و امید مبارک خوانده شده است.
کتاب مقدس پر است از آدمهای نا امید. 
1- زانی کلیسای قرنتس: اگر به گفته پولس برای او بعد از توبه امیدی بود چرا برای ما نباشد؟
2- زناکار باب 8 یوحنا: اگر برای او که بسوی سنگسار می رفت و گذشته تلخی داشت و زناکار بود، مسیح بخشش و امیدی داشت چقدر بیشتر برای گناهان ما نیز بخشش و امیدی وجود دارد.
3- زناکاری که پاهای مسیح را شست و بخشایش یافت: برای او نیز امیدی بود.
4- راحاب فاحشه که با ایمان به قهرمان و الگوی برای ما تبدیل شد.
5- داود که زنا کرد و باعث مرگ کسی شد اگر او مردی موافق دل خداست چرا ما اینقدر خودمان را سرکوب می کنیم؟ البته من منظورم این نیست که با گناه زندگی کنیم ولی وقتی گناه را اعتراف و توبه می کنیم شاد باشیم که خدا ما را بخشیده است و با ایمان و پری روح القدس زندگی پیروزمندانه ای را بدون آن گناه بکنیم .
6- اگر برای پطرسی که بهترین شاگرد مسیح بود و او را انکار و لعن کرد بعد از توبه امیدی بود و او خدمات بزرگی برای کلیسای مسیح انجام داد، عزیزانم برای شما هم امیدی است. چون خدای پطرس، خدای شما هم هست و همانطور که با او رفتار کرد، با شما نیز رفتار خواهد کرد.
7- اگر برای انیمیس فراری و غلام، امیدی بود، چرا برای ما در مشکلاتمان امیدی نباشد؟
8- اگر برای یونس در شکم ماهی امید بود ،برای ما هم در بدترین شرایط امیدی هست. آیا مسائل نا امید کننده ما بدتر از بودن در شکم ماهی هستند؟
9- اگر برای مفلوجی که 38 سال مریض بود، پس از سالها صبر هنوز امیدی بود، برای مشکلات کهنه شده ما نیز امیدی هست.
10- اگر برای زنی که 12 سال خونریزی داشت ، امیدی بود ، چرا برای ما حتی اگر همه درها به بن بست خورده باشد، یک لمس خداوند با ایمان می تواند همه چیز را دگرگون سازد. خداوند می گوید اگر مرا با تمامی دل خود بخوانید، مرا خواهید یافت (ارمیا 29:13)
11- اگر برای معتادان، قاتلان، همجنس گرایان، زناکاران، سقط جنین کنندگان در صورت توبه و ایمان به مسیح، امیدی هست، و ما شاهد عوض شدن خیلی از آنها هستیم، برای ما هم 100% امیدی هست.
و خیلی موارد دیگر که در تمام کتاب مقدس پر است. 
مهم نیست مشکل ما چیست، مهم این است که او برای مشکل ما جوابی دارد. کلام خدا در ارمیا 31:17 می گوید:"به جهت عاقبت تو امید هست".


امید ما به خدا است نه به انسان و یا راههای خدا. می خواهم چیز جالبی به شما بگویم آیا می دانستید کوتاه ترین باب کتاب مقدس مزمور 117 و بلندترین باب کتاب مقدس مزمور 119 می باشد و وسطی ترین باب کتاب مقدس مزمور بین این دو باب، مزمور118 می باشد و وسطی ترین آیه کتاب مقدس 118:8 می باشد که با تعداد بابهای کتاب مقدس 1188 می خواند و این آیه وسطی کتاب مقدس یک حقیقت بزرگی را آشکار می کند :"به خدا پناه بردن بهتر است از امید بستن به انسان ." بله عزیزانم امید ما به خدای زنده و معجزات است، خدای 1 میلیارد کهکشان شناخته شده که در هر کدام 100 ملیارد ستاره وجود دارد که یکی از آنها خورشید ماست که قطرش هزار برابر زمینی است که ما یکی از 7 میلیارد انسان آن هستیم. آیا اگر چنین خدای عظیمی با ماست و ما را دوست دارد ، باز جای نا امیدی وجود دارد.
خدا برای تک تک ما برنامه ای دارد. برنامه خدا برای زندگی شما این است که به شباهت مسیح برسید و به مردم بشارت دهید. او گذشته ما را بخشیده است، آن دستخطی که بر ضد ما بود محو ساخته است (کولسیان 2:14) و حال و آینده ما در دستهای اوست. او می تواند برکات سالهای قبل را که از دست داده ایم اکنون به ما بدهد و می تواند مثل اسحاق ما را نیز در یک سال 100 برابر برکت دهد. او موهای سر ما را شمرده و به فکر ماست. ما در دستهای او هستیم و نامهای ما در آسمان نوشته شده. آیا برای همه این چیزها نباید خدا را شکر کنیم و و شاد و قلبی پر امید داشته باشیم.
به خودتان بگویید." خدا مرا دوست دارد و تمام قسمتهای زندگی من در دستان خدای عظیم و محبت است " هر روز این حقیقت را اعتراف کنید.
خدا نیازهای ما را تدارک می بیند، او وقتی آدم را آفرید برای خوراک او، برای ازدواج او و برای خانه او تدارک دید و 100% او نیازهای ما را هم رفع می کند. کلام خدا در متی 6:33 (این اولین آیه ای بوده است که من از کتاب مقدس حفظ کرده ام.) چنین می گوید:"اول ملکوت خدا را بطلبید و همه نیازهای شما به شما داده خواهد شد " 
پس در خداوند شاد باشیم و او آرزوی دل ما را به ما می دهد. (مزمور 37:4) به زندگی و خودمان مثبت ولی واقع بینانه بنگریم و شاد باشیم که به فیض خدا آنچه هستیم، هستیم .


هر نوع شرایط، هر نوع بن بست، هر نوع بحران، هر نوع طرد شدگی، هر نوع مشکل، هر نوع مریضی، هر نوع گناه و اسارتی در زندگی ما است. برای ما امیدی هست، چون خدای ما زنده است، اوست خدای معجزات، او هنوز هم بر تخت خود بالاتر از هر چیز قرار دارد و ما را دوست دارد، چون ما نزد خدا ارزشمندیم. میدانید چرا ارزشمندیم؟ 
1- چون به صورت خدا آفریده شده ایم (همه مردم)
2- ما آنقدر نزد خدا ارزشمندیم که مسیح خدا خونش را برای ما ریخت (همه مردم و به طور خاص ایمانداران) (اعمال 20:28) 
3- ما آنقدر نزد خدا ارزشمندیم که همان روح القدس خدا (که در ابتدا بود، همان که کلام خدا را الهام بخشید، همان که بر مریم فرود آمد، همان که بر مسیح به هیات کبوتر فرود آمد و همانی که در روز پنطیکاست بر شاگردان آمد و همان روح القدسی که 2000 سال کلیسا را به پیش برده و همان روح القدسی که در رسولان و قدیسین بود ) را به ما بخشیده است.
امید باعث شد پسر گمشده نزد خدا برگردد، امید باعث شد زنی که 12 سال از همه راه شکست خورده بود با لمس مسیح زندگی جدیدی را شروع کند، امید باعث شد دوستان مرد فلج او را نزد مسیح بیاورند.
می خواهم از شما سئوالی بکنم. اگر خدا امروز از شما بپرسد "عزیزم، از من چه می خواهی تا آنرا برایت انجام دهم، چون هر چه بخواهی انجام خواهم داد، شما چه می گویید؟" من ایمان دارم که ما وقتی به حضور او می رویم، خداوند می خواهد کار اساسی و عظیمی را در ما انجام دهد. او امروز می خواهد تمام قسمتهای زندگی ما را لمس کند. او می خواهد در ما، برای ما و بوسیله ما عمل کند.


3- چگونه مسیحی امیدوار و پر از امیدی باشیم؟
حال می خواهم چند راهکار عملی برای داشتن امید و پر شدن از امید به شما بدهم.
1- حضور خدا و دعا باعث می شود چشمان ما از زمین به آسمان بالا برود و خدایی را ببینیم که ما را دوست دارد، برای ما فکر می کند و حل کردن مشکلات ما برای او خیلی آسان است.
2- پرستش خدا شامل شنیدن سرودهای پرستش و یا خواندن آنها بصورت تنهایی و یا گروهی باعث می شود عظمت خدا را ببینیم و اینکه همه چیز در کنترل اوست.
3- کلام خدا شامل خواندن، شنیدن و یا حتی بشارت و موعظه کردن باعث می شود قلب ما از امید و شادی پر گردد. کشیش کلیسای ما همیشه می گفت: "هر موقع ناراحت هستید، کلام خدا را به دیگران بشارت دهید و ببینید که چه شادی عظیمی خواهید یافت."
4- حفظ کردن آیات خدا و تکرار و اعتراف بلند آنها نزد خود و دیگران باعث می شود خلاء فکر و قلبمان پر گردد و جای برای نامیدی نباشد.
5- مشارکت با ایمانداران و تخلیه احساسات بوسیله دعا و اعتراف گناهان و دادن شهادات کارهای خدا در حضور دیگران و شنیدن از دیگران و محبت کردن و محبت شدن در بین ایمانداران باعث طراوت و داشتن زندگی امیدوار و شاد می گردد.
6- دانستن جایگاه واقعیمان در مسیح به عنوان فرزندان خدا، محبوبین خدا، سفیران خدا، نجات یافتگان و ... و ایمان و اعتراف به آنها سبب پر شدن مخزن قلبمان از محبت و احساس امنیت خدا می گردد.
7- تفکر و تعمق در عظمت خدا و خلقت عظیم و معجزات او و اینکه این خدای عظیم وعده داده است که همیشه با ما خواهد بود و هیچ کس ما را از دستان او نخواهد گرفت، باعث یافتن آرامش عمیق می شود.
8- تفکر به کار مسیح در جلجتا و عمق محبت مسیح (محبتی که پولس بعد از سالها دعا می کرد آن را بیشتر بفهمد) و اعلام و پذیرفتن این محبت و فیض به طور شخصی در زندگیمان، ما را تبدیل به خوشبخت ترین انسان روی زمین می سازد.


نتیجه:
مردم احتیاج دارند شادی، آرامش و محبت و امید ما را ببینند. دنیا تشنه امید است و ما خوانده شده ایم که به ایمان و با امید زندگی کنیم. امروز می خواهیم دعا کنیم که خدای امید خودش ما را پر و لبریز از امید سازد. دنیا قبل از اینکه حرفهایمان را بشنود به ما و زندگیمان نگاه می کند. با پرستش و اعترافات مثبت و کتاب مقدسی به حضور او برویم و بخواهیم که او همانطور که اشعیا را لمس کرد، همانطور که آن زنی که خونریزی داشت را لمس کرد، امروز هم ما لمس کند و زندگی ما را دگرگون سازد. دعا کنیم.

 • مطالعه 5815 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « ۱۳ برکت عهد جدید گناه چیست؟ »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131