۱۳ برکت عهد جدید

مقدمه:
قرائت کلام:
خداوند می‌گوید: «اینك‌ ایامی‌ می‌آید كه‌ با خاندان‌ اسرائیل‌ و خاندان‌ یهودا عهد تازه‌ای‌ خواهم‌ بست‌. نه‌ مثل‌ آن‌ عهدی‌ كه‌ با پدران‌ایشان‌ بستم‌ در روزی‌ كه‌ ایشان‌ را دستگیری‌ نمودم‌ تا از زمین‌ مصر بیرون‌ آورم‌ زیرا كه‌ ایشان‌ عهد مرا شكستند، با آنكه‌ خداوند می‌گوید من‌ شوهر ایشان‌ بودم‌.» اما خداوند می‌گوید: «اینست‌ عهدی‌ كه‌ بعد از این‌ ایام‌ با خاندان‌ اسرائیل‌ خواهم‌ بست‌.

شریعت‌ خود را در باطن‌ ایشان‌ خواهم‌ نهاد و آن‌ را بر دل‌ ایشان‌ خواهم‌ نوشت‌ و من‌ خدای‌ ایشان‌ خواهم‌ بود و ایشان‌ قوم‌ من‌ خواهند بود. و بار دیگر كسی‌ به‌ همسایه‌اش‌ و شخصی‌ به‌ برادرش‌ تعلیم‌ نخواهد داد و نخواهد گفت‌ خداوند را بشناس‌. زیرا خداوند می‌گوید: جمیع‌ ایشان‌ از خُرد و بزرگ‌ مرا خواهند شناخت‌، چونكه‌ عصیان‌ ایشان‌ را خواهم‌ آمرزید و گناه‌ ایشان‌ را دیگر به‌ یاد نخواهم‌ آورد.» (ارمیا 31:31-34)
هنوز مشغول خوردن بودند که عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری، پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود: «بگیرید، این است بدن من.» سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری، به آنها داد و همه از آن نوشیدند. و بدیشان گفت: «این است خون من برای عهد جدید که به‌خاطر بسیاری ریخته می‌شود. آمین، به شما می‌گویم که از محصول مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را در پادشاهی خدا، تازه بنوشم.» (مرقس 24-14:22)

{دعا کنیم}
امروز می خواهیم در مورد عهد جدید و تفاوتهای آن با عهد عتیق و همچنین تمام آن برکات و چیزهای نیکویی که بوسیله این عهد جدید برای ما آماده شده است، صحبت کنیم.
ما خدایی داریم که با افراد مختلف عهد و پیمانی بست، او با نوح، ابراهیم و یعقوب و ... عهد بست. خدای ما مسیحیان مشتاق ارتباط و مشارکت با مخلوقینش است.
خداوند در عهد عتیق قانونها و خواسته ها و شریعت خود را داد و گفت اگر اینها را انجام دهید، خواهید زیست و زندگی متبارکی خواهید داشت، خداوند در عهد عتیق گفت: " اینک برکت و لعنت، حیات یا مرگ را جلوی شما می گذارم. من را بطلبید تا حیات یابید." (تثنیه باب 11 آیات 26-28) ولی حتی یک گناه و یک نافرمانی ما را از خدای قدوس دور می ساخت و ما را لایق مرگ، لعنت، دوری از خدا و جهنم می ساخت.(رومیان 6:23-یعقوب 2:10)
ولی عهد جدید، آن عهدی است که خدای پدر با خون عیسی مسیح خداوند (اعمال 20:28) و تائید و مهر روح القدس (دوم قرنتیان 1:21.22) با همه دنیا می بندد تا هر انسانی را نجات دهد و فرزند خدا گرداند و در تمام برکات این عهد شریک گرداند، بشرط آنکه انسان به تنها نجات دهنده عالم و تنها راه و راستی و حقیقت (یوحنا 14:6) عیسی مسیح خداوند ایمان بیاورد و با خونش آمرزش گناهان را یافته (اول یوحنا 1:7.9) و توبه کند و بر طبق انجیل زندگی کند.
خداوند حاضر است ما را ببخشد و نجات بخشد، اگر به انجیل او ایمان آوریم. 
حال می خواهیم در مورد 13 تا از برکات عالی این عهد صحبت کنیم.

بخش اصلی:
1.
 در عهد جدید، آن دستخطی که بر ضد ما نوشته شده و شامل تمام گناهان ما است، بوسیله صلیب عیسی مسیح از میان برداشته می شود و نام ما در دفتر حیات برای همیشه ثبت می گردد. (کولسیان 2:14)بر ضد همه ما، همه گناهانی را که انجام داده ایم و یا آرزوی انجامش را داشته ایم، دستخطی نوشته شده است و تنها این نوشته ها بوسیله ایمان به کار نجات بخش مسیح در صلیب از بین می رود. چقدر عالی است که خدا گناه ما را می بخشد و برای همیشه فراموش می کند. می گویند معلم کانون شادی روزی به شاگردانش گفت:"می دانید، خدا می تواند هر کاری بکند." یکی از شاگردان گفت: "نه، خدا نمی تواند گناهی را که توبه کرده ایم، به یاد آورد" واقعا خدا را برای این فیض عالی و عجیبش شکر. هللویاه. شما امروز می توانید شادی کنید چون خدا گناهان شما را بخشیده است و به اعماق دریا (میکاه 7:19) انداخته است.


2. در عهد جدید، مسیح آن لعنتی را که بخاطر نا اطاعتی از خدا، بر همه انسانها قرار داشت، با اطاعتی که از پدر تا صلیب و با مرگ خود داشت، آن لعنت را بر خود برداشت و ما را از لعنت آزاد و در برکت سهیم گرداند (غلاطیان 3:13.14) و ما الحال در عهد جدید فرزندان متبارک خدا هستیم و هیچ لعنتی بر ما تاثیر ندارد. با ایمان بپذیرید که شما در مسیح از هر لعنت و طلسم و جادویی آزاد هستید و شریر هیچ قدرتی بر شما ندارد. (لوقا 10:19- اول یوحنا 2:14و 4:4)


3. عهد قدیم ما را به مرگ می برد (جون قادر نبود ما را نجات دهد، چون ما قادر نبودیم خواسته های آن را انجام دهیم)، عهد عتیق حرف های بود بر سنگهای نوشته و با جلالی اندک، ولی عهد جدید عهد حیات و حیات بیشتر و حیات جاودان است.(دوم قرنتیان باب 3 آیه 7-18) مسیح گفت:"هر که به من ایمان آورد حیات یابد" (یوحنا 6:40) . عهد جدید روح است نوشته شده بر قلبهای ما که زنده می کند. عهد جدید با جلال بیشتر است. اگر صورت موسی بوسیله این عهد (عهد عتیق) می درخشید، امروز باید چقدر بیشتر زندگیهای ما در عهد جدید بدرخشد. در عهد جدید ما فرزندان نور و نور عالم هستیم. (متی5:14 و فیلیپیان 2:15 ) خداوند می خواهد کارهای بزرگتر از کارهای که در زندگی موسی کرد، در زندگی ما انجام دهد. حتی کارهای بزرگتر از کارهای عیسی (یوحنا 14:12)! کوچکترین در عهد جدید بزرگتر از بزرگترین در عهد عتیق است (متی 11:11). در عهد جدید ما دلیری و اطمینان داریم تا به حضور خدا پذیرفته شویم (عبرانیان 4:15.16) و در حضور او نه فقط مثل موسی 40 روز بلکه همیشه زندگی کنیم. شاید بگویید گفتن این حرفها خیلی ساده است، ولی باور کنید این تعلیم صحیح انجیل است و حقیقت دارد. مسیح زنده است و هر روز و امروز می خواهد ما را ملاقات کند، ما را ببخشد، ما را آزاد سازد، ما را شفا دهد، ما را با روح القدس پر سازد و دعا هایمان را بشنود. آیا امروز حاضرید تا با خدای عهد جدید ملاقات کنید تا زندگیهایتان را دگرگون سازد؟ او می خواهد امروز را در زندگی شما یک روز خاص بسازد. الحال زمان مقبول است، اینک الان روز نجات است. (دوم قرنتیان 6:2) تصمیم خود را به عقب نیندازید، امروز از او اطاعت کنید و مسیر زندگیتان را کاملا به او بسپارید.


4. عیسی گفت: "این نان و شراب سمبل عهد جدید هستند." بله تنها با بدن مصلوب و خون ریخته شده اوست که ما نجات داریم و تمام برکات الهی به ما داده می شود. توسط این خون ما به خدا نزدیک می شویم. گناهان ما مجانا بخشیده می شود و ما پاک می گردیم و ما مقدسین و عادلین خوانده می شویم. بوسیله خون مسیح ما فرزندان خدا و وارثین او می گردیم (افسسیان 1:7). چقدر برکات این عهد جدید عالی است.


5. در عهد جدید آن پرده ای که در عهد عتیق بین حضور خدا و انسان در قدس القداس وجود داشت، با مرگ مسیح از بالا به پایین (از آسمان به زمین) پاره شد (متی 27:51) تا در عهد جدید همه انسانها، در هر لحظه بتوانند به حضور خدای قدوس و محبت و قادر بروند. خداوند در عهد جدید می خواهد با هر فرزندش ملاقاتی داشته باشد. او برای همه ما وقت دارد! در عهد عتیق قوم در پائین کوه ماندند و موسی به حضور خدا رفت، ولی در عهد جدید ما نه فقط امکان نزدیک شدن به آن کوه (که سمبل حضور خدا است) را داریم، بلکه کلیسا در قله آن کوه تاسیس شده (یعنی حضور خدا در کلیسایش در عهد جدید همیشگی است چون مسیح گفت هر جا که چند نفر به اسم من جمع شوند، آنجا در میان ایشان حاضرم) (عبرانیان باب 12 آیات 18-24 و متی 18:20)


6. در عهد جدید ما اطمینان بیشتری برای یافتن شفا و دعا برای شفای مریضان داریم. درست است که خدای کتاب مقدس در عهد عتیق هم خود را بعنوان یهوه شفا دهنده معرفی می کند (خروج 15:26)، ولی کلام نبوتی اشعیا در مورد مسیح و عهد جدید که "به زخمهای او شفا می یابیم" (اشعیا 53:5) و زندگی و معجزات مسیح و مسیحیان اولیه و تاریخ کلیسا این را ثابت می کند که امروز می توانیم با ایمان در نام مسیح در انتظار شفای بیماران (اعم از شفای درون و آسیبهای گذشته، شفا و آزادی از ارواح شریر و شفای جسمانی) باشیم و آنرا با ایمان بطلبیم.


7. در عهد عتیق نام خدا را بر زبان نمی آوردند (خروج 20:7) ولی در عهد جدید به ما نامی داده شده است (یوحنا 14:13.14) که بالاتر از هر نام دیگری است، نامی که قدرت دارد، نامی که بالاتر از قدرتها و سلطنتها و هر چیز دیگری است (افسسیان 1:21). نام عیسی مسیح خداوند. نامی که هر زانویی در مقابل آن خم می شود و هر زبانی برای نجات اقرار می کند خداوند است (فیلیپیان باب 2 آیات 8-10). نامی که نه فقط در زمین بلکه در آسمانها و بر قوتهای تاریکی هم آشنا و پیروزمند است. تنها در نام اوست که نجات وجود دارد (اعمال 4:12) و در نام اوست که ما پذیرفته می شویم و نام اوست که بر ما قرار دارد و در نام اوست که به دعاهای ما جواب داده می شود و دعاهای ما قدرت دارد و در نام اوست که ما بر جهان پیروزیم و در نام او ما از هر چیز گناه آلودی آزادیم.


8. عهد عتیق عهد شریعت بود ولی عهد جدید عهد فیض است (یوحنا 1:17). فیض در عهد جدید به معنی هدیه خدا به نالایقان است. نجات آنقدر باارزش است که ما برای بدست آوردن آن هیچ کاری نمی توانستیم بکنیم، بنابرین خدا آنرا بعنوان هدیه به همه ایمانداران داد (افسسیان 2:8). مسیح گفت کوچکترین شاگرد در عهد جدید بزرگتر از بزرگترین نبی در عهد عتیق است، این یعنی فیض. مسیح گفت هر که به من ایمان آورد کارهای بزرگتر از من خواهد کرد، این یعنی فیض. مسیح گفت این نشانه ها همراه شاگردان خواهد بود که به زبانهای تازه حرف خواهند زد، دیوها را اخراج خواهند کرد و هرگاه دست بر مریضی بگذارند شفا خواهد یافت (مرقس 16:17.18)، این هم یعنی فیض. این فیض است که ما از فرشتگان بالاتر می رویم و فر شتگان از ما مراقبت می کنند (عبرانیان 1:14). کلا عهد جدید، عهد فیض است.


9. در عهد جدید ما خون مسیح را داریم که از خون حیوانات در عهد عتیق خیلی برتر است. (عبرانیان 9:13.14) خون مسیح ما را از هر گناه گذشته، از وجدان ناراحت و از مجازات گناه پاک و آزاد می سازد و برای زندگی مقدس قوت می بخشد. همچنین خون مسیح چون مسیح زنده است، همیشه برای ما شفاعت می کند (عبرانیان 7:24.25). ما در عهد جدید همیشه مسیح را داریم که برای ما شفاعت می کند و سعادت ما را می طلبد. در عهد جدید کسی را داریم که همیشه با ما و در کنار ما است. (رومیان 8:31-متی 28 :20)


10. کتاب مقدس ما را با خدای محبت آشنا می کند ولی در عهد جدید است که ما محبت این خدا را در عمل او در مجسم شدن، فروتن شدن و بالای صلیب برای ما گناهکاران رفتن می بینیم. کلام خدا می گوید:"خدا محبت خود را اینگونه ثابت کرد که آن زمان که ما دشمن بودیم، مسیح برای ما مرد" (رومیان 5:8) واقعا چه محبت عجیبی. در مهمترین آیه عهد جدید کلام خدا پیغام عهد جدید را بطور خلاصه می گوید: "زیرا خدا آنقدر جهان را محبت نمود که پسر یگانه خود را فرستاد تا هر که ایمان آورد هلاک نگردد، بلکه حیات جاودان یابد. " (یوحنا 3:16) ما یا می توانیم این محبت را بپذیریم و حیات جاودان یابیم و یا آنرا رد کنیم و خودمان جهنم را انتخاب کنیم. آیا شما محبت مسیح را می پذیرید؟ بپذیرید و از نیکویی و محبت خدا لذت ببرید. امروز خدا شما را دعوت می کند که هدیه رایگان نجات و آمرزش گناهان و حیات جاودان را با توبه و ایمان به انجیل از او بپذیرید.


11. عهد جدید همچنین زمان حضور روح القدس بطور دائمی در فرزندان خدا است. در عهد عتیق روح القدس در زمانهای خاص بر انبیاء و مردانی برگزیده قرار می گرفت ولی در عهد جدید روح القدس در قلب و زندگی تمام کسانی که به مسیح ایمان واقعی می آورند و توبه می کنند قرار می گیرد (اعمال 2:17.18)، کلام خدا در اول پطرس 1:12 می گوید انبیاء قدیم و فرشتگان هم در آرزوی برکاتی هستند که در عهد جدید به ایمانداران داده می شود. ولی همانطور که در عهد عتیق مهمترین چیز برای اسرائیل آزادی از اسارت بود و خدا برای این آزادی، معجزات می کرد. در عهد جدید هم مهمترین هدف نجات از گناه و به شباهت مسیح رسیدن (افسسیان 4:13) برای جلال خدا است و برای همین آزادی و تقدس است که مسیح مصلوب شد و روح القدس داده شده است.


12. عهد جدید همچنین به ما اطمینان می بخشد. اطمینان از بخشیده شدن، اطمینان از پذیرفته شدن، اطمینان از نجات، اطمینان از داشتن حیات جاودان، اطمینان از فرزند خدا بودن، اطمینان از حضور روح القدس در ما، اطمینان از پیروزی بر شریر و گناه و مرگ. بعضی ها می گویند اینگونه صحبت کردن باعث غرور می گردد! اگر کسی از شما بپرسد:"آیا مطمئنید که شما فرزند پدر و مادرتان هستید؟" آیا این اطمینان بعلت غرور است! اگر ما برکاتی که در عهد جدید به ما داده شده با ایمان دریافت نکنیم و از آنها مطمئن نباشیم، مثل این است که مسیح بیهوده مصلوب شده است (غلاطیان 2:21). کلام خدا می گوید:" به شما نوشتم تا بدانید که حیات جاودان دارید " (اول یوحنا 5:13) کلام خدا از احتمالات سخن نمی گوید بلکه از اطمینان. خدا می خواهد امروز شما مطمئن باشید. او شما را دوست دارد و بخشیده است و به عنوان فرزند خود پذیرفته است، می توانید بخاطر این حقیقت فریاد شادمانی بزنید. هللویاه.


13. عهد جدید عهدی است که خدای ثروتمند برای ما فقیر گشت تا ما از فقر او دولتمند گردیم. (دوم قرنتیان 8:9) آرزوی خدا این است که ما در هر برکت روحانی غنی گردیم. (افسسیان 1:3) به کلمه" هر" توجه کنید و با ایمان اراده خدا را در زندگیتان بپذیرید. از امروز خدا می خواهد که شما در امور روحانی مسیحی ثروتمند و پیروزمندی باشید. آیا این اراده را می پذیرید؟

نتیجه:
من این پیغام را امروز دادم تا اگر تا حالا با خدای خالق و واقعی و محبت عهد نبسته اید، توبه کنید و در تمام برکات این عهد که بوسیله عیسی مسیح خداوند برای شما آماده شده است سهیم گردید.
همچنین این پیغام برای شمایی هم بود که ایماندار هستید، کلام خدا را می خوانید، دعا می کنید و کلیسا می آید، اما هنوز خیلی از چیزهای که امروز صحبت کردیم در زندگی شما عملی نشده است. با داشتن اطلاعات کتاب مقدسی راضی نشوید بلکه با ایمان بخواهید آنچه خدا وعده داده است در زندگی شخص شما تحقق یابد. حال فرصت داریم تا با ایمان در حضور این خدای زنده که از قبر قیام کرده است و طبق وعده اش امروز بین ما حاضر است، تجدید عهد کنیم تا هم تمام این برکات در زندگی ما عملی گردد و هم بعد از این زندگی ما بر طبق معیارهای کلام خدا گردد. دعا کنیم

 • مطالعه 4263 مرتبه

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131