بسیار شنیده می شود که مسیحیت یک دین فردی است که هیچ ارتباطی با سیاست ندارد و تنها نجات و…
کتاب مقدس چیزهای زیادی برای گفتن در باره زندگی مالی دارد و تعالیم آن بسیار فراتر از مسائل ساده اقتصاد…
گاهی ما باورمند مسیحی، "عیسی" را بعنوان انسانی کامل در مفهومی کلی توصیف می کنیم و سربسته می گوئیم: چون…
سورن کیرکه گارد فیلسوف مسیحی تشبیه زیبایی را در رابطه با انسان مذهبی بیان کرده است. او معتقد است که…
نمی دانم از کجا شروع کنم چند بار کوشش کرده ام چیزی بنویسم و به تارنمای پژوهش مسیحی بفرستم، گرچه…
دوستان گرامی ام در ملکوت خداوندمان عیسی مسیح روز گذشته بوسیله ایمیل فیلمی را دریافت کردم که نتیجه سالها تفکر…
چرا زنده را از میان مردگان می‌‌طلبید؟ در این جا نیست بلکه برخاسته است...فرشتگان در اوج بهت و ورشکستگی و…
در خانواده‌ای پا به جهان گذاشتم که پدرم عضو کلیسای « شرق آشور» و مادرم عضو کلیسای « برادران پنطیکاستی…
دوستان و مقدسین آخرش فکر می کنم که باید به جای تدارک چلوکباب های روحانی و آفتابه و لگن های…
صفحه16 از41

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131