فیض من تورا کافی است

(دوم قرنتیان 12: 2-3 ؛ این رخداد را نمی توان با هیچیک از وقایع ثبت شده زندگی پولس تطبیق داد پولس این را نقل می کند تا نشان دهد خدا با اوبطرز منحصر بفردی ارتباط برقرار کرده بود ).


ما نمی دانیم خاری در جسم پولس چه بوده است؟ چون او چیزی در این باره به ما نمی گوید، برخی براین نظرند که مالاریا، صرع یا بیماری چشمی بوده است. 
غلاطیان باب 4 آیه 13تا 15
هرچه که بوده باشد بیماری مزمن، تضعیف کننده و مربوط به جسم بوده که بارها او را از خدمت بازداشته بود.
خاری در جسم مانعی در برابر خدمتش بوده و او دعا کرده بود تا خدا آنرا برطرف سازد.
اما خدا نپذیرفته بود.
آن خار پولس را فروتن نگاه می داشت، نیاز او به داشتن ارتباط دائمی با خدا را یادآوری می کرد و اطرافیان وقتی می دیدند خدا در زندگی اش کارمی کند ازاو برکت می یافتند.
مرا گفت: فیض من تورا کافی است، زیرا قوت من در ضعف کامل می گردد.(دوم قرنتیان 9:12)
خدا اگر چه درد جسمانی پولس را برطرف نکرد اما قول داد که قدرتش را در اونمایان سازد.
این حقیقت که قدرت خدا در اشخاص ضعیف نمایان می شود به ما جرات می بخشد، پی بردن به ضعف های خود به غرور ما نخواهد انجامید، بلکه موجب می شود که به خدا متوسل شویم تا زندگی مان ثمربخش تر شود.


هشدار:
برای اینکه موثرواقع شویم به جای اینکه فقط به فعالیت، سعی و تلاش یا استعدادهای خودمان متوسل شویم ، " باید به خدا توکل کنیم " .....
ضعف ما نه تنها به رشد شخصیت مسیحی ما کمک می کند بلکه عبادت ما را نیزعمیق تر می سازد، چون با پذیرفتن ضعف خود، قدرت خدا را تائید می کنیم.

10:12 اگرتوانایی ها وتکیه گاههای زیاد داشته باشیم وسوسه می شویم تا کارخدا را با اتکاء به خود انجام دهیم و این به غرور منتهی می شود.
وقتی ما ضعیف می شویم وقتی به خدا اجازه می دهیم تا ما را با قدرت خودش پرکند در آن وقت است که قوی تر از هر وقت دیگری درزندگی مان خواهیم بود، ما باید به خدا متکی باشیم، چون فقط کاری که با قدرت خدا انجام می گیرد باعث می شود که برای خدا ثمر بخش باشیم و ثمره آن ماندنی است.

 • مطالعه 2748 مرتبه
مطالب بیشتر از همین گروه « دعای با قوت حکایت پسر گمشده »

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131