ای حبیبان هر روح راقبول مکنید بلکه روح هارا بیازمائید که از خدا هستند یا نه. زیرا که انبیای کَذّبۀ…
و او در ایام بشریت خود چونکه با فریاد شدید و اشکها، نزد او که به رهانید نش از موت…
و بلاجماع سّر دینداری عظیم است که خدا در جسم ظاهر شد و در روح تصدیق کرده شد و به…
بطور طبیعی یکی از مهمترین دقدقه های فکری زن و مردیکه در حال بدنیا آمدن فرزندشان هستند موضوع انتخاب اسم…
" نترسید! هراسان نباشید." فرشته با چنین کلماتی با زکریا، مریم، یوسف و درنهایت با گروهی از شبانان در کنار…
آیا می‌توان انتظار داشت که عیسی مسیح، آن پیام‌آورِ عالی مقام و بلند مرتبه، در کمال تنگدستی و تهیدستی در…
شیطان و کارکنان خط تولید او هرروزه میلیونها گناه را ابداع می نمایند. او همۀ آنها را جمع آوری کرده…
روزهای تولد مسیح خداوند را میتوان به بازدید خدا از زمین و انسانها تشبیه کرد. در قدیم رسم بود که…
1. چه کسی الهیات مارتین لوتر را به او تعلیم داد و الهام بخش ترجمۀ عهد جدیدش شد؟2. چه کسی…
صفحه8 از41

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131