حافظ در اشعارش بدنبال همدرد و همراه سماواتی میگردد و نه مرید و شاگرد زمینی که از او به وسیله…
یکی از عقاید غلطی که قرنها در دنیای مسیحیت مورد بحث بوده، این است که عیسی بعد از مصلوب شدن…
و یعقوب تنها ماند و مردی با وی تا طلوع فجر کشتی میگرفت پیدایش 24: 32
"اقتدار خود را در مسیح بپذیریم، اعلام کنیم و بکار ببریم"مقدمه:کلام خدا می گوید: "این را نوشتم به شما که…
پسرک پدربزرگش را تماشا کرد که نامه ای می نوشت.
یکی از مهمترین روشهای آموزشی که مسیح در خدمت پر جلال خویش در امر تعلیم و تربیت شاگردان در پیش…
راز خدا اینست: "مسیح در وجود شما، تنها امید پرشکوه شماست."کولسیان 1:27
اگر زمانی از ما بخواهند روزی به یک مکانی که تا حالا آنجا نبودیم و نرقتیم برویم تا کاری رو…
سلام بابا صبحت بخیر گوش کن...
صفحه16 از73

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131