خدایا رهبری و دانش از توست هم اسرار نهان را بینش از توست
خرقه خون مسیحا ربودم ز برش دوش گرچه در قرعه کاسه سر میباختم خرقه اش آلوده به خون است هنوز…
(ترجمه به شعر دوم قرنتیان فصل چهارم)
گر فرشته وار یا چون مرد و زن با زبان رازها گویم سخن من ، تهی از عشق ، چون…
ای صلیبت رهنمای گمرهان تاج خارت گوهر شاه جهان
به جهان آمده ام تا که جهان باز شود در جهان آنچه نهان است همه ابراز شود
" معبد مِهرِ تو شد ، كِشورِ ايرانِ من " نام مسيحایِ من ، قدرت ايمان من قدرت ايمان من…
باد نوروز وزید روز فیروز رسید صبح امید دمید
خوشا آنان که با عشق آشنایند به درد عشق هر دم مبتلایند
صفحه6 از7