کلیسا – اتحاد و خدمت آن
خیلی از ایمانداران در دنیا هستند که نقش کلیسا را در زندگی شان درک نکرده اند و فکر می کنند…
دعای پیونددهنده - بخش دوم
6 روش برای جای دادن دعا در برنامه های فشردۀ روزانه
دعای پیونددهنده - بخش اول
در اینجا هرآنچه را که درمورد " دعا " در طی راه تجربه کردم برایتان به رشته تحریر در می…
کلیسا، جایی که به آن متعهدیم
انسان موجودی اجتماعی آفریده شده است. ما انسانها برای مشارکت و مصاحبت و رفاقت ساخته شدیم و برای تشکیل خانواده…
نمونه آسمان را بر زمین بنا کنیم
ما به عنوان افراد و نیز کلیسا چیزی را در زندگیمان بنا می کنیم و کتاب مقدس آن را ساختمان…
پیغام تلخ و شیرین کلام خدا
طبیعت انسان طوری است که وقتی از او تعریف می کنند خوشش می آید و وقتی از او انتقاد می…
رابطه گسسته – مانع بزرگ دعا
بارها اتفاق افتاده که با همسرم اختلاف داشته ایم و با هم دعوا داشته ایم و وقتی خواسته ام دعا…
فراوانی در خداوند
ثروت چیزی است که همه انسانها به دنبال آن هستند. امور مالی به نظر مهمترین مسئله امروزی شده است. خانواده…
آیا شما راضی کننده مردم هستید؟
یکی از چیزهایی که در حقیقت یک نوع اسارت است و اگر از آن آزاد شویم، آزادی عمیقی است: آزادی…
صفحه35 از41

مطالب مرتبط

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 32
 • 33
 • 34
 • 35
 • 36
 • 37
 • 38
 • 39
 • 40
 • 41
 • 42
 • 43
 • 44
 • 45
 • 46
 • 47
 • 48
 • 49
 • 50
 • 51
 • 52
 • 53
 • 54
 • 55
 • 56
 • 57
 • 58
 • 59
 • 60
 • 61
 • 62
 • 63
 • 64
 • 65
 • 66
 • 67
 • 68
 • 69
 • 70
 • 71
 • 72
 • 73
 • 74
 • 75
 • 76
 • 77
 • 78
 • 79
 • 80
 • 81
 • 82
 • 83
 • 84
 • 85
 • 86
 • 87
 • 88
 • 89
 • 90
 • 91
 • 92
 • 93
 • 94
 • 95
 • 96
 • 97
 • 98
 • 99
 • 100
 • 101
 • 102
 • 103
 • 104
 • 105
 • 106
 • 107
 • 108
 • 109
 • 110
 • 111
 • 112
 • 113
 • 114
 • 115
 • 116
 • 117
 • 118
 • 119
 • 120
 • 121
 • 122
 • 123
 • 124
 • 125
 • 126
 • 127
 • 128
 • 129
 • 130
 • 131